Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2017

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/10

 

17.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 245

Kiinteistökaupan esisopimus ja tonttien myynti YIT Rakennus Oy:lle (Meilahti, Töölöntulli, tontit 15520/8 ja 15520/14)

HEL 2017-004381 T 10 01 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

A

oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään esisopimuksen Helsingin kaupungin 15. kaupunginosan (Meilahti) tonttien 15520/8 ja 15520/14 tai niistä muodostettavien tonttien myymisestä YIT Rakennus Oy:lle tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun noudattaen liitteenä 1 olevan esisopimuksen ehtoja, sekä tekemään lisäksi aikanaan lopulliset kiinteistökaupat noudattaen esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

B

oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään kiinteistökaupan esisopimukseen tarvittaessa muutoksia ja tarkistuksia.

Käsittely

Valtuutettu Yrjö Hakanen ehdotti valtuutettu Sami Muttilaisen kannattamana, että valtuusto palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi niin, että selvitetään mahdollisuudet sopia tontin vuokraamisesta pitkäaikaisella sopimuksella, johon liittyy sen kaavoittaminen asuntorakentamiseen.

14 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Valtuusto palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi niin, että selvitetään mahdollisuudet sopia tontin vuokraamisesta pitkäaikaisella sopimuksella, johon liittyy sen kaavoittaminen asuntorakentamiseen

Jaa-äänet: 68
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 8
Zahra Abdulla, Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Jape Lovén, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Tuomo Valokainen

Tyhjä: 4
Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Thomas Wallgren, Anna Vuorjoki

Poissa: 5
Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe, Osku Pajamäki

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Esisopimusluonnos Töölöntullinkatu 4-6

2

Varauspäätös

3

Sijaintikartta

4

Kartta varausalueesta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Markkinointi-instituutti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2

YIT Rakennus Oy

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunki ja YIT Rakennus Oy ovat neuvotelleet kiinteistökaupan esisopimuksen tekemisestä Meilahdessa Töölöntullinkadulla sijaitsevista tonteista. Tontit on varattu YIT:lle ja niille on tarkoitus suunnitella ja toteuttaa noin 10 000 k-m² asumista. Esisopimuksen arvo on noin 14 milj. euroa.

Tonttien myynti on kaupungin kannalta perusteltua, sillä nyt vuoden 2065 loppuun vuokrattujen tonttien vuokra yleisten rakennusten tontteina on kovin alhainen. Samalla kauppa edistää kaupungin maanmyyntitavoitteiden toteutumista.

Esittelijän perustelut

Tonttien varaus

Myytäviksi esitettävät tontit on varattu kaupunginhallituksen päätöksellä 6.2.2017 (130 §) YIT Rakennus Oy:lle kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua varten 31.12.2020 saakka. Tarkemmat varausehdot ovat liitteen 2 varauspäätöksessä.

Esisopimuksen keskeinen sisältö

Tonteille tavoitellaan asuinrakennusoikeutta noin 10 000 k-m². Asemakaavan pysäköintivaatimus tonteille tulee olemaan enintään 1 ap/135 k-m². Lopulliset kaupat asuntotonteista tehdään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun asemakaavamuutos on saanut lainvoiman.

Kaupunki ja ostaja sopivat, että vähintään 40 % asuinrakennusoikeuden määrästä tulee toteuttaa omistusasuntoina. Omistusasuntotuotannossa tonteille toteutettavasta asuinhuoneistoalasta vähintään 40 % tulee toteuttaa perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemmän). Näiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 70 h-m². Vuokra-asuntotuotannossa keskipinta-alaa ei säädellä.

Kauppahinta määräytyy tonteille kaavoitettavan asuinrakennusoikeuden perusteella ja on 1 427 euroa/k-m² eli 10 000 k-m²:m tavoitteen mukaan noin 14,3 milj. euroa.

Esisopimuksella velvoitetaan noudattamaan varauspäätöksen ehtoja. Varauspäätös liitteenä.

Tonttien nykyinen vuokralainen Markkinointi-instituutti ja YIT sopivat erikseen keskenään rakennusten omistusoikeuden siirtymisestä ja purkamiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Maanvuokrasopimukset

Markkinointi-instituutin kannatusyhdistykselle on vuokrattu mainitut tontit maanvuokrasopimuksilla, joiden vuokra-ajat päättyvät 31.12.2065. Tonttien vuosivuokrat ovat yhteensä noin 143 000 euroa.

Markkinointi-instituutti ja YIT ovat sopineet keskenään 17.2.2017 allekirjoitetulla aiesopimuksella maanvuokrasopimusten ennenaikaisesta päättämisestä ja siitä maksettavasta korvauksesta. Tontit myytäisiin aiesopimuksen mukaan vuokrattuina ja vuokrasopimukset on tarkoitus päättää tonttien kauppakirjojen allekirjoittamisen jälkeen.

Asemakaavamuutos

Asemakaavamuutosta varten YIT on järjestänyt yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa arkkitehtuurisen rinnakkaistoimeksiannon varausalueen suunnittelusta. Menettelyyn on valittu useita viitesuunnittelijoita. Parhaan ehdotuksen pohjalta laaditaan asemakaavamuutos. Kaavamuutoksen on arvioitu valmistuvan noin 1,5 - 2 vuoden kuluttua.

Asemakaavamuutoksen myötä tontille on tarkoitus löytää uusi kaupunkikuvallinen ajatus sekä toimiva kokonaisuus yhdessä korttelin muiden tonttien kanssa. Nykyiset rakennukset eivät enää vastaa nykymuotoisen koulutuksen tilatarpeisiin eivätkä luontevasti sovellu muihinkaan toimintoihin.

Sijaintikartta ja kartta varausalueesta ovat liitteinä 3 ja 4.

Myyntihinnan määritys

Newsec Advice Oy järjesti ostotarjouskilpailun ja myyntiprosessin maanvuokraoikeudesta ja rakennuksista Markkinointi-instituutin kannatusyhdistys ry:n toimeksiantona. Tarjouksia saatiin seitsemän. Kaupunki ilmaisi halunsa myydä tontit, mikäli tonttien asemakaava muutetaan asumiskäyttöön. Myyntihinnan määrityksessä on käytetty lisäksi ulkopuolista kiinteistöarviota.

Perustelut tonttien myymiselle

Esittelijä pitää tonttien myymistä kaupungin edun mukaisena. Tontit on vuokrattu nykyisillä vuoteen 2065 asti voimassa olevilla pitkillä maanvuokrasopimuksilla yleisten rakennusten tonttien hintatasolla, joka on pääoma-arvoltaan merkittävästi suunniteltua asuinkerrostalotonttien hintatasoa alhaisemmalla tasolla. Kauppa edistäisi myös osaltaan kaupunginhallituksen asettamien 100 milj. euron vuotuisten maanmyyntitavoitteiden toteutumista. Lisäksi tontit myymällä kaupunki saa jatkossa kiinteistöverotuloja.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Esisopimusluonnos Töölöntullinkatu 4-6

2

Varauspäätös

3

Sijaintikartta

4

Kartta varausalueesta

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Markkinointi-instituutti

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2

YIT Rakennus Oy

Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.05.2017 § 502

HEL 2017-004381 T 10 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

A

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään esisopimuksen Helsingin kaupungin 15. kaupunginosan (Meilahti) tonttien 15520/8 ja 15520/14 tai niistä muodostettavien tonttien myymisestä YIT Rakennus Oy:lle tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun noudattaen liitteenä 1 olevan esisopimuksen ehtoja, sekä tekemään lisäksi aikanaan lopulliset kiinteistökaupat noudattaen esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

B

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään kiinteistökaupan esisopimukseen tarvittaessa muutoksia ja tarkistuksia.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 20.04.2017 § 196

HEL 2017-004381 T 10 01 01 01

Töölöntullinkatu 4 - 6

Esitys

A

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kiinteistölautakunta oikeutetaan tekemään esisopimus Helsingin kaupungin 15. kaupunginosan (Meilahti) tonttien 15520/8 ja 15520/14 tai niistä muodostettavien tonttien myymisestä YIT Rakennus Oy:lle (y-tunnus 1565583-5) tai tämän perustamille/määräämille yhtiöille taikka perustettavien yhtiöiden lukuun noudattaen liitteenä nro 1 olevan esisopimuksen ehtoja, sekä tekemään lisäksi aikanaan lopulliset kiinteistökaupat noudattaen liitteenä 1 olevia kiinteistökaupan esisopimuksen ehtoja, kaupungin käyttämiä kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja.

Lisäksi kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään kiinteistökaupan esisopimukseen tarvittaessa muutoksia ja tarkistuksia.

B

Kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston hallinto-osaston tekemään tarvittaessa päätöskohdassa A mainittuun kiinteistökaupan esisopimukseen muutoksia ja tarkistuksia sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt po. tontteja koskevan kiinteistökaupan esisopimuksen.

Esittelijä

vs. osastopäällikkö

Esko Patrikainen

Lisätiedot

Miia Pasuri, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566