Helsingfors stad

Protokoll

11/2017

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/12

 

17.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 247

Trafikplan för bangårdskvarteren i Mellersta Böle

HEL 2016-002052 T 08 00 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna trafikplan för bangårdskvarteren i Böle enligt stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdelnings ritning 6678-1.

Behandling

Ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten René Hursti föreslog att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera trafikplanen för ny beredning utgående från att alternativ ska utredas i fråga om motorleden och järnvägsområdet.

15 omröstningen

Fortsatt behandling av ärendet JA, återremiss NEJ

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar trafikplanen för ny beredning utgående från att alternativ ska utredas i fråga om motorleden och järnvägsområdet.

Ja-röster: 73
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Nej-röster: 7
Zahra Abdulla, Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Harri Lindell, Ilkka Taipale, Tuomo Valokainen

Blanka: 1
Suzan Ikävalko

Frånvarande: 4
Hennariikka Andersson, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Laura Kolbe

Stadsfullmäktige beslutade fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Piirustus 6678-1

2

Sijaintikartta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Detaljplan och trafikplan för bangårdskvarteren i Böle

En trafikplan (ritning 6678-1) har utarbetats för bangårdskvarteren i Böle parallellt med en detaljplan för området. Det som detaljplanen möjliggör i fråga om gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik framgår av en plan i anslutning till kostnadskalkylen för trafiksystemet i trafikplanen. 

Trafikplan

Stadsplaneringsnämnden godkände 1.3.2016 ett detaljplaneförslag för bangårdskvarteren (ritning 12360) och en därtill hörande preliminär trafikplan för området (ritning 6551-1).

Stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdelning har utarbetat en trafikplan för bangårdskvarteren (ritning 6678-1). Denna trafikplan baserar sig på den preliminära trafikplanen och avviker inte väsentligt från den.

Det blir enligt trafikplanen en ny matargata, Ånggatan, mitt i området. Ånggatan förbinder gatorna inne i området med Bölegatan i väster och Lokvägen i öster. Korsningarna får signalreglering.

En planerad enkelriktad gata i söder, Tenderlänken, är avsedd för den interna trafiken i området. Det blir gatuparkering på körbanan. En planerad norrgående lokalgata, Överhettargatan, som inte ansluter till någon gata i norr, får parkering utmed körbanan. Överhettargatan förbinds med den tillfälliga terminalen för biltåg via Växlingsvallen, som går under Lokvägen.

En ny matargata i norra delen av området, Radioporten, möjliggör körning från Bölegatan och Radiogatan till Lokvägen. Korsningarna får signalreglering.

Lokvägen, Televisionsgatan och Firdogatan har preciserats i någon mån utifrån detaljplaneförslaget.

En hållplats gemensam för spårvagns- och busstrafik är upptagen på Bölegatan i enlighet med planeringslösningarna i trafikplanen för Bölegatan mellan Estersporten och Kyllikkiporten (ritning 6311-34, stadsplaneringsnämnden 13.5.2014).

Besökare i området har enligt trafikplanen tillgång till sammanlagt 68 bilplatser för gatuparkering. Det kalkylerade behovet är 132 platser. De besökare som inte hittar en plats vid gatan antas parkera i någon parkeringsanläggning i närheten.

Cykeltrafiken organiseras i enlighet med de strategiska målen för huvudnätet för cykeltrafik i innerstaden 2025 (ritning 6083-7, stadsplaneringsnämnden 22.5.2012).

Kostnader

Kostnaderna för trafiksystemet ingår i de totala kostnader som genomförandet av detaljplanen för det nya området medför. Kostnaderna för gatorna beräknas i detaljplanebeskrivningen uppgå till ca 10 mn euro (exklusive moms). Gatorna i själva bangårdskvarteren beräknas orsaka kostnader på ca 6,5 mn euro (de interna gatorna och en del av Radiogatan). Kostnaderna för ändringar på den del av Bölegatan som hör till detaljplaneområdet blir uppskattningsvis ca 4,2 mn euro. Detaljplanen omfattar också broar, men kostnadskalkyler för dessa saknas tills vidare. Beloppet för grundberedning gäller också vissa gatuavsnitt. 

Lokvägen hör visserligen till detaljplaneområdet, men kostnaderna för trafikomläggningar på denna gata ingår inte i siffrorna eftersom stadsfullmäktige har fattat ett separat beslut i saken.

Fortsatta åtgärder

Byggnadskontoret utarbetar gatuplaner för området med trafikplanen som underlag. Gatorna anläggs i takt med det övriga byggandet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Hannu Hyttinen, stadssekreterare, telefon: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Piirustus 6678-1

2

Sijaintikartta

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.05.2017 § 469

HEL 2016-002052 T 08 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6678-1 mukaisen Ratapihakortteleiden liikennesuunnitelman.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 31036024

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.01.2017 § 5

HEL 2016-002052 T 08 00 00

Hankenumero 0870_9

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6678-1 mukaisen Ratapihakortteleiden liikennesuunnitelman hyväksymistä.

01.03.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Harri Verkamo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37127

harri.verkamo(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566