Helsingfors stad

Protokoll

22/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/8

 

14.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 343

Anställning av innehavare av tjänsten som sektorchef i fostrans- och utbildningssektorn

HEL 2016-009068 T 01 01 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag utse Liisa Pohjolainen till innehavare av tjänsten som sektorchef i fostrans- och utbildningssektorn för en bestämd tid på sju år med en totallön på 12 000 euro i månaden.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att om den som anställs för tjänsten inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hans eller hennes hälsa är tillgängliga vid anställningen är beslutet villkorligt tills anställningen blivit fastställd med stöd av en utredning om hälsotillståndet. Utredningen ska visas upp inom en månad räknat från den dag han eller hon fått del av beslutet om anställning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Enroos, enhetschef, arbetsgivarpolitik, telefon: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Bilagor

1

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenveto.pdf

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Virkaan valittu

Förslagstext

Viran muut hakijat

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige beslutade 22.6.2016 (196 §) godkänna förvaltningsstadga för Helsingfors stad räknat från 1.6.2017 till de delar som gäller ledarskapssystemet (nedan förvaltningsstadgan), och att åtgärder som är nödvändiga för verkställigheten av förvaltningsstadgan får vidtas innan den trätt i kraft.

Enligt 5 kap. 6 § i förvaltningsstadgan leds verksamheten och förvaltningen i fostrans- och utbildningssektorn av sektorchefen i fostrans- och utbildningssektorn, som är föredragande i fostrans- och utbildningsnämnden och dess sektioner och för biträdande borgmästaren för sektorn. Sektorchefen anställs i ett tjänsteförhållande för en bestämd tid på högst sju år. Sektorchefen är chef för direktörerna för de servicehelheter som hör till sektorn och för förvaltningsdirektören i sektorn. Sektorchefen utför de uppgifter som kanslichefen föreskriver.

Stadsstyrelsen beslutade 8.8.2016 (675 §) inrätta tjänsterna som sektorchefer och uppmanade stadskansliet att inleda ett offentligt ansökningsförfarande för att tillsätta tjänsterna.

Tjänsterna som sektorchefer är nya tjänster i stadens kommande organisation. Det är motiverat att tillsätta tjänsterna redan innan den nya organisationen träder i kraft för att sektorcheferna ska kunna sköta uppgifter med anknytning till verkställigheten av det nya ledarskapssystemet.

Enligt 7 kap. 1 § i förvaltningsstadgan anställs sektorcheferna av stadsfullmäktige.

Ansökningsförfarandet för tjänsten

Tjänsterna som sektorchefer har varit utlysta med ansökningstiden 17.8–12.9.2016. Annonsen publicerades i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet 21.8.2016 och i Metro 17.8.2016. Dessutom fanns den i stadens tjänst eRekry och i tjänsterna Mol.fi, Oikotie.fi och LinkedIn. Ansökningstiden gick ut 12.9.2016 kl. 16.00.

Behörighetsvillkor för sektorcheferna är enligt 23 kap. 1 § i förvaltningsstadgan högre högskoleexamen, erfarenhet av ledarskap och utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Utöver de formella behörighetsvillkoren ingick det i platsannonsen att det för tjänsten söks en person med erfarenhet av operativt ledarskap i stora organisationer och med visad förmåga att åstadkomma förändring. Likaså krävdes det goda interaktions- och förhandlingsfärdigheter och förmåga att samarbeta med intressentgrupper inom och utom staden. För det allt livligare internationella samarbetet behövs det också flytande kunskaper i engelska. Erfarenhet av verksamhetsområdet räknas också som merit.

Enligt 125 § i grundlagen är de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd. Detta ska beaktas när tjänsten tillsätts.

Valprocess

Tjänsten som sektorchef i fostrans- och utbildningssektorn söktes inom ansökningstiden av sammanlagt 29 personer. En sammanställning över de sökande baserad på ansökningshandlingarna finns i bilaga 1.

På basis av ansökningshandlingarna kallades fem sökande till intervju i första rundan: Timo Jalonen, Satu Järvenkallas, Lassi Kilponen, Liisa Pohjolainen och Ilpo Salonen.

Intervjuerna i första rundan gjordes 29.9–7.10.2016. Intervjuare var personaldirektör Marju Pohjaniemi, rekryteringschef Riitta Hellman och konsultdirektör Taija Stoat från PD Personnel Helsinki Oy.

Tre sökande kallades till en psykologisk personbedömning på basis av ansökningshandlingarna och intervjuerna: Satu Järvenkallas, Lassi Kilponen och Liisa Pohjolainen. Personbedömningarna gjordes 12–16.10.2016 av PD Personnel Helsinki Oy.

Alla sökande som deltog i personalbedömningen kallades till en andra intervju: Satu Järvenkallas, Lassi Kilponen och Liisa Pohjolainen.

I den andra intervjun 26.10.2016 och 7.11.2016 intervjuades sökandena av stadsstyrelsens ordförande Tatu Rauhamäki, stadsstyrelsens vice ordförande Osku Pajamäki och Otso Kivekäs, kanslichef Sami Sarvilinna, stf. personaldirektör Asta Enroos, rekryteringschef Riitta Hellman och konsultdirektör Taija Stoat från PD Personnel Helsinki Oy.

Sökanden Satu Järvenkallas har avlagt pedagogie magisterexamen vid Helsingfors universitet år 1999 med pedagogik som huvudämne och socialpsykologi och specialpedagogik som biämnen. Hon har dessutom avlagt Executive MBA-examen inom social- och hälsovårdsledning vid Tammerfors tekniska universitet år 2010. Järvenkallas har också avlagt barnträdgårdslärarexamen på institutnivå vid Helsingfors barnträdgårdslärarinstitut år 1989. Som kompletterande utbildning har hon avlagt examen i undervisningsförvaltning år 2012, utbildningsprogrammet för ledarskap inom offentlig förvaltning år 2006 och Helsingfors stads och Helsingfors handelshögskolas (HSE) studiehelhet Tulevaisuuden johtaja Helsingissä för framtidens ledare i Helsingfors.

Sökanden Järvenkallas har varit Helsingfors stads barnomsorgsdirektör sedan år 2013. Ansvarsområdet omfattar ledarskap av barnomsorgsverkets ekonomi och verksamhet. Tidigare har hon varit dagvårdsdirektör, konsult, områdeschef och dagvårdsinspektör hos Helsingfors stad. Hon har dessutom arbetat som daghemsföreståndare.

Sökanden Järvenkallas starka sida är hennes djupa kännedom om småbarnsfostran och erfarenhet av ledningsuppgifter inom barnomsorgen. Hon har dessutom framgångsrikt drivit igenom inrättandet av ett nytt barnomsorgsverk och byggt upp nya verksamhetsformer.

Sökanden Lassi Kilponen har avlagt magisterexamen i musik vid Sibelius-Akademin år 1993 med musikpedagogik som huvudämne. Han har dessutom avlagt examen i undervisningsförvaltning år 2001 och Helsingfors stads, Laatukeskus Oy:s och Novetos Oy:s specialyrkesexamen i ledarskap år 2009. Som kompletterande utbildning har han avlagt Laatukeskus Oy:s kvalitetschefsutbildning år 2011, Deep Lead Oy:s ledarcoachning år 2014 och Villmanstrands tekniska universitets utbildningshelhet Asiantuntijaorganisaation johtaminen om ledarskap av sakkunnigorganisationer år 2015.

Sökanden Kilponen har sedan år 2010 varit ansvarig områdesdirektör för ansvarsområdet för barns och ungas uppväxt hos Lahtis stad. Ansvarsområdet omfattar funktionerna för småbarnsfostran, grundläggande utbildning och ungdomstjänster. Tidigare har han varit stf. undervisningschef på linjen för grundläggande utbildning vid Helsingfors stads utbildningsverk, rektor och biträdande rektor på högstadieskolan Kruununhaan yläasteen koulu och lektor i musik i samma läroanstalt. I rektorstjänsten var sökanden också områdesrektor under fyra år.

Sökanden Kilponens styrka är hans långa erfarenhet av att leda tjänster för barn och unga. En annan styrka hos sökanden är att han i sin nuvarande anställning leder en helhet som anknyter till såväl grundläggande utbildning, småbarnsfostran som ungdomstjänster.

Sökanden Liisa Pohjolainen har avlagt filosofie magisterexamen vid Joensuu universitet år 1991 med ryska språket som huvudämne och finska språket, svenska språket, litteratur och pedagogik som biämnen. Hon har dessutom avlagt de pedagogiska studierna för ämneslärare. Därtill har hon avlagt speciallärarexamen vid Helsingfors universitet år 2007. Hon har dessutom avlagt Helsingfors stads Executive MBA-examen vid Aalto-universitetet år 2015. Som kompletterande utbildning har hon avlagt Helsingfors stads coachning för chefer på mellannivå år 2004, examen för arbetsledare inom utbildning år 1997 och ett utvecklingsprogram för rektorer och föreståndare för statliga läroanstalter år 2007.

Sökanden Pohjolainen har varit direktör för Helsingfors stads utbildningsverk sedan år 2015. Ansvarsområdet omfattar ledarskap av utbildningsverkets ekonomi och verksamhet. Tidigare har hon varit rektor för Tiirismaan lukio i Lahtis, projektchef vid Utbildningsstyrelsen i ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden och rektor för statliga Suomalais-venäläinen koulu. Hon har också varit rektor, biträdande rektor, vuxenutbildningschef och lärare vid Helsingfors läroanstalt inom servicebranschen (Kasbergets yrkesläroanstalt).

Sökanden Pohjolainens starka sida är hennes täckande kännedom om Helsingfors utbildningsväsen och erfarenhet av att leda förnyelse och driva igenom förändring inom utbildningsväsendet.

Alla de tre sökandena har mångsidig erfarenhet av ledningsuppgifter inom undervisning och fostran och erfarenhet av att arbeta med förtroendevalda. Likaså har alla sökande erfarenhet av att driva igenom omfattande förändringar, skapa nytt och engagera personalen i förändringen. De har dessutom sådan interaktions- och förhandlingsförmåga som uppgiften kräver. Alla har dessutom utvecklat sin ledarskapskompetens på ett mångsidigt sätt och har tillräckliga kunskaper i engelska.

Motiveringar till valförslaget

Sektorcheferna har som representanter för tjänstemannaledningen en viktig roll för att stadens förändring ska lyckas. De ser till att reformen av stadens organisation och ledarskapssystem omsätts i praktiken i sektorerna. Detta innebär bland annat att verksamhetsformerna förenhetligas, att kulturerna samordnas och att stadens nya riktning kommer starkt fram såväl inom sektorn, mellan sektorerna som gentemot externa intressentgrupper.

Eftersom sektorchefen underställs kanslichefen och därigenom hör till stadens ledningsgrupp har man i valprocessen fäst avseende vid sektorchefernas ömsesidiga samarbetsfärdigheter och förmåga att främja enhetlighet över sektorsgränserna och att bygga upp ett förtroendebaserat och välfungerande samarbete med stadens förtroendevalda.

Förmågorna och egenskaperna ovan har utöver arbetserfarenheten och ansökningshandlingarna kartlagts med hjälp av två intervjurundor och en personbedömning. Som resultat av dessa har man fått en helhetsbild av sökandena och kommit fram till att föreslå personen nedan för tjänsten.

Liisa Pohjolainens erfarenhet av att leda reformen av Helsingfors utbildningsverk och att systematiskt och engagerat driva igenom förändringen talar för att utse henne till sektorchef i fostrans- och utbildningssektorn. Hon har mångsidig erfarenhet av ledningsuppgifter inom undervisning och fostran och en bred och användarinriktad vision om utbildning som en servicestig som omfattar människans hela levnadslopp. Pohjolainen har fungerat som ordförande för sektorarbetsgruppen för fostrans- och utbildningssektorn i reformen av stadens ledarskapssystem och visat entusiasm och god interaktionsförmåga i denna roll.

Ansökningshandlingarna och det övriga material som hänför sig till ansökningsprocessen hålls i sin helhet tillgängliga under stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges sammanträden och därförinnan hos beredaren.

Verkställighet

Stadsstyrelsen meddelar att stadsstyrelsen i samband med verkställigheten av stadsfullmäktiges beslut kommer att konstatera vid vilken tidpunkt den person som väljs för tjänsten tar emot tjänsten.

Stadsstyrelsen kommer samtidigt att fatta beslut om tillfälligt handhavande av de nuvarande tjänsterna om valet av tjänsteinnehavare förutsätter detta.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Enroos, enhetschef, arbetsgivarpolitik, telefon: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Bilagor

1

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenveto.pdf

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Virkaan valittu

Förslagstext

Viran muut hakijat

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.12.2016 § 1090

HEL 2016-009068 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita Liisa Pohjolaisen kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi 12 000 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

14.11.2016 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566