Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Stj/16

 

14.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 351

Hammaslääketieteen perusopetuksen kliinisen koulutuksen toiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

HEL 2016-012485 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä liitteenä 1 olevan sopimuksen hammaslääketieteen perusopetuksen (hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon) kliinisen koulutuksen toiminnan siirtämisestä liikkeenluovutuksena 1.1.2017 alkaen Helsingin kaupungilta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (HUS).

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1  Sopimus Hammaslääketieteen perusopetuksen kliinisen koulutuksen luovuttamisesta

2

Sopimusliite 1.  Yliopistohammasklinikan talouden ja toiminnan tunnusluvut

3

Sopimusliite 2. Luettelo HUSiin siirtyvästä henkilöstöstä, UUSI 1 12 2016

4

Sopimusliite 3. Helsingin kaupungilta HUSlle siirtyvän henkilöstön asema

5

Sopimusliite 4a.  Yliopistohammasklinikalta HUSlle siirtyvä omaisuus

6

Sopimusliite 4b.  Yliopistohammasklinikalta HUSlle siirtyvä omaisuus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Siirtyvä henkilöstö

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 1.3.2016 irtisanoa Helsingin yliopiston, HUSin ja Helsingin kaupungin välisen hammaslääketieteen perusopetuksen kliinistä koulutusta koskevan integraatiosopimuksen 1.1.2017 alkaen, koska integraatiosopimuksen mukaisesti koulutustoiminnasta maksettu EVO-korvaus ei ole riittänyt kattamaan koulutustoiminnasta kaupungille aiheutuneita kustannuksia.

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää (22.11.2016) hammaslääketieteen perusopetuksen kliinisen koulutuksen siirtämistä liikkeenluovutuksen periaattein 1.1.2017 alkaen Helsingin kaupungilta HUSin järjestämäksi terveydenhuoltolain 65 §:n mukaiseksi toiminnaksi. Lautakunta päätti lisäksi edellyttää, että Helsingin kaupunki osaltaan varmistaa tiiviillä yhteistyöllä HUSin ja yliopiston kanssa yliopistohammasklinikan opetuksen ja hoidon jatkumisen keskeytyksettä siirtymävaiheen yli. 

Liikkeenluovutuksen periaatteet

Siirtyvän toiminnan ehdot ja periaatteet on määritelty liikkeenluovutussopimuksessa. Sopimuksen mukaan HUSille siirtyy:

- se osa Helsingin kaupungin yliopistohammasklinikan henkilöstöstä, joiden työtehtävät jatkuvat HUSin henkilöstörakenteen ja opetusjärjestelmän mukaisesti

- se osa Helsingin kaupungin yliopistohammasklinikan tarveaineista, hammashoitoyksiköistä, lääkinnällisistä pienlaitteista ja kalusteista, joita HUS tarvitsee siirtyvän toiminnan keskeytymättömään jatkamiseen.

Toiminnan siirto ja yhteistoiminta

Henkilöstön asema liikkeenluovutuksessa on sovittu henkilöstöjärjestöjen ja työnantajien (HUS ja Helsingin kaupunki) välisessä neuvottelussa 13.10.2016. Neuvottelutuloksen mukaan Helsingin kaupungin yliopistohammasklinikan nykyisistä työntekijöistä erikoishammaslääkärit ja suuhygienistit siirtyvät HUSin palvelukseen. Helsingin kaupungin palvelukseen jäävät toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa olevat terveyskeskushammaslääkärit ja hammashoitajat (siirtyvää henkilöstöä ja henkilöstön asemaa koskevat sopimuksen liitteet 3 uusi ja 4).

Henkilöstön siirtymistä koskevan sopimuksen (liite 4) laatimisen jälkeen on tullut yksi muutos siirtyvän henkilöstön määrään (siirtymäsopimuksen kohta 4). Yksi erikoishammaslääkäri on irtisanoutunut 30.11.2016, joten HUS:iin siirtyy 10 erikoishammaslääkäriä.

Toimintojen siirtymistä on käsitelty henkilöstön kanssa yhteistoimintakokouksissa. Asiaa on käsitelty sosiaali- ja terveysviraston terveys- ja päihdepalvelut -osaston henkilöstötoimikunnassa, viraston henkilöstötoimikunnassa sekä järjestöneuvottelukunnassa. Liikkeenluovutussopimuksen henkilöstön asemaa koskeva liite on laadittu yhteistyössä pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa. Kaupungin henkilöstötoimikunta käsitteli asiaa 1.12.2016 ja totesi, että asian yhteistoiminta on toteutunut suunnitellusti ja merkitsi asian tiedoksi.

Henkilöstölle on järjestetty työyhteisökehittäjän antamaa koulutusta muutostilanteessa sekä tarjottu tukea Työterveys Helsingin kanssa.

Siirtyviin henkilöihin sovelletaan työsopimuslain 1 luvun 10 §:ssä tarkoitettuja liikkeen luovutusta koskevia säännöksiä. Työntekijät siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä. Liikkeenluovutuksesta aiheutuvat työnantajan vastuut siirtyvät lainsäädännön mukaisesti. HUSiin siirtyvä henkilöstö ja henkilöstöjärjestöjen edustajat ovat nostaneet erityisesti esille sen, että HUSissa kelpoisuusvaatimukset poikkeavat Helsingin kaupungin kelpoisuusvaatimuksista. Esimerkiksi ylihammaslääkärin virkaan vaaditaan HUSissa dosentin pätevyys. Henkilöstön siirtoa koskevassa sopimuksessa on todettu, että työntekijät siirtyvät heidän aikaisempia tehtäviään vastaaviin tai samantasoisiin tehtäviin. Tehtäväjärjestelyissä otetaan kuitenkin huomioon toiminnan kehittämis- ja muutostarpeet. YT-neuvotteluissa on lisäksi noussut esille se, että siirtyvä henkilöstö on Helsingin kaupungilla toimissa, kun taas HUSissa kaikki hammaslääkärit ovat viroissa. Siirtosopimuksessa on todettu, että tehtävänimikkeen lisäksi palvelussuhteen laji voi siirron yhteydessä muuttua.

Siirtyvä omaisuus

Helsingin kaupungin yliopistohammasklinikan hammashoitoyksiköt, lääkinnälliset pienlaitteet ja kalusteet siirtyvät HUSille liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti kirjanpitoarvolla. Siirtyvällä omaisuudella ei ole kirjanpitoarvoa.

Helsingin kaupungin yliopistohammasklinikan 15 hammashoitoyksikön leasing-sopimus siirtyy 1.1.2017 alkaen HUSille erillisen sopimuksen mukaisesti.

Yliopistohammasklinikan instrumentit, jotka yleensä liikkeenluovutuksessa siirtyvät kirjanpitoarvolla, jäävät Helsingin kaupungille. Yliopistohammasklinikan tarveaineiden siirtohinta liikkeenluovutuksessa olisi noin 50 000 euroa, mikä vastaa Helsingin kaupungille jäävien yliopistohammasklinikan instrumenttien arvoa. Näin ollen HUS saa tarveaineet vastikkeetta.

Yliopistohammasklinikan talouden ja toiminnan tunnusluvut sekä siirtyvä omaisuus ilmenevät liitteistä 2, 5 ja 6. 

Kaupunginhallituksen johtosäännön 7 §:n 14 momentin perusteella kaupunginvaltuuston tehtävänä on päättää perusterveydenhuollon jonkin osa-alueen ja erikoissairaanhoidossa jonkin erikoisalan sekä tietyn, suuruudeltaan merkittävän väestönosan joidenkin terveyspalvelujen tuottamisen aloittamisesta ja lopettamisesta kaupungin omana toimintana.    

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston, henkilöstöosaston ja oikeuspalvelujen kanssa.

Täytäntöönpano

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, valtuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä kehottaa sosiaali- ja terveystointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa allekirjoittamaan liikkeenluovutussopimuksen ja oikeuttaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut tekemään sopimukseen tarvittavat tekniset ja vähäiset muutokset sekä sosiaali- ja terveysvirastoa osaltaan huolehtimaan siirtymävaiheen yhteistyöstä käytännön järjestelyineen opetustoiminnassa ja potilaiden hoidossa.      

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1  Sopimus Hammaslääketieteen perusopetuksen kliinisen koulutuksen luovuttamisesta

2

Sopimusliite 1.  Yliopistohammasklinikan talouden ja toiminnan tunnusluvut

3

Sopimusliite 2. Luettelo HUSiin siirtyvästä henkilöstöstä, UUSI 1 12 2016

4

Sopimusliite 3. Helsingin kaupungilta HUSlle siirtyvän henkilöstön asema

5

Sopimusliite 4a.  Yliopistohammasklinikalta HUSlle siirtyvä omaisuus

6

Sopimusliite 4b.  Yliopistohammasklinikalta HUSlle siirtyvä omaisuus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Siirtyvä henkilöstö

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysvirasto

Taloushallintopalvelut

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.12.2016 § 1098

HEL 2016-012485 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan sopimuksen hammaslääketieteen perusopetuksen (hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon) kliinisen koulutuksen toiminnan siirtämisestä liikkeenluovutuksena 1.1.2017 alkaen Helsingin kaupungilta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (HUS).

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.11.2016 § 284

HEL 2016-012485 T 00 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä omalta osaltaan hammaslääketieteen perusopetuksen (hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon) kliinisen koulutuksen toiminnan luovuttamisen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti 1.1.2017 Helsingin kaupungilta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (HUS).

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta poiketen yksimielisesti ilman äänestystä myös, että sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että Helsingin kaupunki osaltaan varmistaa tiiviillä yhteistyöllä HUS:n ja yliopiston kanssa yliopistohammasklinikan opetuksen ja potilaiden hoidon jatkumisen keskeytyksettä siirtymävaiheen yli.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta esitti
- siirron ja siihen liittyvän sopimuksen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, ja että
- sopimuksen allekirjoittaja oikeutetaan tekemään sopimukseen tarpeellisia teknisiä korjauksia.

Käsittely

22.11.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vs. johtajahammaslääkäri Merja Auero oli kutsuttuna asiantuntijana kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyssä.

Vastaehdotus:
Jäsen Sami Heistaro: "Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että Helsingin kaupunki osaltaan varmistaa tiiviillä yhteistyöllä HUS:n ja yliopiston kanssa yliopistohammasklinikan opetuksen ja potilaiden hoidon jatkumisen keskeytyksettä siirtymävaiheen yli."

Kannattaja: Puheenjohtaja Maija Anttila

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Esittelijä

va. virastopäällikkö

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Merja Auero, vs. johtajahammaslääkäri, puhelin: 050 3401429

merja.auero(a)hel.fi

Sinikka Varsio, vs. johtava ylihammaslääkäri, puhelin: 050 3583753

sinikka.varsio(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566