Helsingfors stad

Protokoll

22/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ryj/11

 

14.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 346

Höjning av maximibeloppet på Helsingfors stads andel av byggkostnaderna i projektplanen för västmetron och stadens borgen för lån upptagna av Länsimetro Oy

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade godkänna att maximipriset för den justerade projektplanen för västmetron höjs utgående från att Helsingfors stads andel av kostnaderna uppgår till högst 277,5 miljoner euro (exklusive statens andel).

Stadsfullmäktige beslutade höja beloppet på stadens proprieborgen för Helsingfors stads betalningsandel av de lån som Länsimetro Oy tagit upp för metrobygget på avsnittet Gräsviken–Mattby, på följande villkor:

- Det nya sammanlagda beloppet på de lån som borgen gäller uppgår till högst 291,0 miljoner euro, som kan bestå av ett eller flera lån eller finansieringsarrangemang.

- Löptiden för lånen är högst 35 år från det att första låneposten lyfts.

- Lånen kan ha antingen fast eller rörlig ränta.

- Lånen ska ha ett amorteringsprogram och högst fem friår efter att första låneposten för varje lån eller dellån har lyfts.

- Borgen beviljas utan att säkerhet krävs.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom bemyndiga stadsstyrelsen att för stadens räkning bevilja proprieborgen för derivat som används för att lånen ovan med stadens borgen ska skyddas, på följande sätt:

- Borgenssumman täcker sådana allmänna avtal om derivat som ingås med parter med minst god kreditvärdighet och enskilda derivatavtal som ingås med stöd av dessa.

- Borgen täcker skyddet för hela det lånebelopp som borgen beviljas för.

Stadsfullmäktige beslutade ytterligare förutsätta att Länsimetro Oy:s styrelses beslutshandlingar hädanefter är offentliga (i den mån lagstiftningen inte uttryckligen förbjuder detta) och att fullmäktige före utgången av januari föreläggs en utredning om de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa kostnaderna och tidsplanerna för projektet.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av ett nytt lån till Länsimetro Oy att staden om möjligt övervakar användningen av medel och byggåtgärderna på alla tänkbara sätt, så att byggarbetena och användningen av medel håller sig inom de överenskomna ramarna. Förhoppningen är att också medborgarna ska få information om hur vår stad använder pengar (skattemedel) för västmetron och bygget av denna. (Tuomo Valokainen)

 

Behandling

Under diskussionen föreslog ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten René Hursti att stadsfullmäktige godkänner förslaget att höja maximipriset och borgensansvaret. Samtidigt förutsätter Helsingfors att Länsimetro Oy:s styrelses beslutshandlingar hädanefter är offentliga (i den mån lagstiftningen inte uttryckligen förbjuder detta) och att fullmäktige före utgången av januari föreläggs en utredning om de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa kostnaderna och tidsplanerna för projektet.

Dessutom föreslogs två hemställningsklämmar.

Ledamoten Tuomas Valokainen understödd av ledamoten Thomas Wallgren föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av ett nytt lån till Länsimetro Oy att staden om möjligt övervakar användningen av medel och byggåtgärderna på alla tänkbara sätt, så att byggarbetena och användningen av medel håller sig inom de överenskomna ramarna. Förhoppningen är att också medborgarna ska få information om hur vår stad använder pengar (skattemedel) för västmetron och bygget av denna.

 

Ledamoten Nuutti Hyttinen understödd av ledamoten Mika Raatikainen föreslog följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av ett nytt lån till Länsimetro Oy att staden om möjligt övervakar användningen av medel och byggåtgärderna på alla tänkbara sätt, så att byggarbetena och användningen av medel håller sig inom de överenskomna ramarna. Förhoppningen är att också medborgarna ska få information om hur vår stad använder pengar (skattemedel) för västmetron och bygget av denna.

 

 

Omröstningsförfarande

Först tas motförslaget upp till omröstning. Därefter tas hemställningsklämmarna särskilt upp till omröstning.

1 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, motförslag NEJ

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige godkänner förslaget att höja maximipriset och borgensansvaret. Samtidigt förutsätter Helsingfors att Länsimetro Oy:s styrelses beslutshandlingar hädanefter är offentliga (i den mån lagstiftningen inte uttryckligen förbjuder detta) och att fullmäktige före utgången av januari föreläggs en utredning om de åtgärder som har vidtagits i syfte att säkerställa kostnaderna och tidsplanerna för projektet.

Ja-röster: 8
Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Seppo Kanerva, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen

Nej-röster: 57
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Helena Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hanna Mithiku, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Pertti Villo, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Blanka: 18
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ilkka Taipale

Frånvarande: 2
Eero Heinäluoma, Risto Rautava

Ledamoten Risto Rautava meddelade att hans avsikt hade varit att rösta JA.

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Yrjö Hakanens motförslag.

2 omröstningen

Ledamoten Tuomo Valokainens hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av ett nytt lån till Länsimetro Oy att staden om möjligt övervakar användningen av medel och byggåtgärderna på alla tänkbara sätt, så att byggarbetena och användningen av medel håller sig inom de överenskomna ramarna. Förhoppningen är att också medborgarna ska få information om hur vår stad använder pengar (skattemedel) för västmetron och bygget av denna.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 48
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, Dan Koivulaakso, Maria Landén, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hanna Mithiku, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Henrik Nyholm, Maria Ohisalo, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Blanka: 36
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Seppo Kanerva, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Ville Ylikahri

Frånvarande: 1
Eero Heinäluoma

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Tuomo Valokainens förslag till hemställningskläm.

3 omröstningen

Ledamoten Nuutti Hyttinens hemställningskläm JA, motsätter sig NEJ.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av höjningen av borgen för lån att man undersöker möjligheterna att färdigställa och öppna den nya metrobanans avsnitt till Drumsö så snart som möjligt för att minimera de olägenheter som den tillfälliga busstrafiken orsakar för stadsborna.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 36
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Maria Landén, Eija Loukoila, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen, Pertti Villo, Ville Ylikahri

Nej-röster: 4
Rene Hursti, Hanna Mithiku, Henrik Nyholm, Osmo Soininvaara

Blanka: 44
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Dan Koivulaakso, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Jape Lovén, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Sirpa Puhakka, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 1
Eero Heinäluoma

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten Nuutti Hyttinens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Saara Kanto, planeringsingenjör, telefon: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Bilagor

1

Kustannuserittely

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Länsimetro Oy

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna att maximipriset för den justerade projektplanen för västmetron höjs utgående från att Helsingfors stads andel av kostnaderna uppgår till högst 277,5 miljoner euro (exklusive statens andel).

Stadsfullmäktige beslutar höja beloppet på stadens proprieborgen för Helsingfors stads betalningsandel av de lån som Länsimetro Oy tagit upp för metrobygget på avsnittet Gräsviken–Mattby, på följande villkor:

- Det nya sammanlagda beloppet på de lån som borgen gäller uppgår till högst 291,0 miljoner euro, som kan bestå av ett eller flera lån eller finansieringsarrangemang.

- Löptiden för lånen är högst 35 år från det att första låneposten lyfts.

- Lånen kan ha antingen fast eller rörlig ränta.

- Lånen ska ha ett amorteringsprogram och högst fem friår efter att första låneposten för varje lån eller dellån har lyfts.

- Borgen beviljas utan att säkerhet krävs.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom bemyndiga stadsstyrelsen att för stadens räkning bevilja proprieborgen för derivat som används för att lånen ovan med stadens borgen ska skyddas, på följande sätt:

- Borgenssumman täcker sådana allmänna avtal om derivat som ingås med parter med minst god kreditvärdighet och enskilda derivatavtal som ingås med stöd av dessa.

- Borgen täcker skyddet för hela det lånebelopp som borgen beviljas för.

Föredragandens motiveringar

Direktionen för affärsverket Helsingfors stads trafikverk föreslår 15.11.2016 att Helsingfors andel av maximibeloppet på den ursprungliga projektplanen för västmetron ska höjas till 277,5 miljoner euro (exklusive statens andel).

Direktionen föreslår samtidigt att beloppet på den borgen som beviljats för projektet för västmetron ska höjas till 291,0 miljoner euro.

Tidigare beslut

Stadsfullmäktige beslutade 21.5.2008 (§ 133) i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna kollektivtrafiknämndens förslag 27.3.2008 till projektplan för västmetron och den justerade projektplanen 14.3.2008 utgående från att de beräknade kostnaderna för projektet uppgår i projektplanen till sammanlagt 713,6 miljoner euro (exklusive mervärdesskatt, jordbyggnadskostnadsindex 131,5 poäng/oktober 2007), och Helsingfors stads andel av kostnaderna uppgår till 144,3 miljoner euro (exklusive mervärdesskatt) i och med att staten står för 30 % av totalkostnaderna.

Stadsfullmäktige beslutade 8.12.2010 för stadens räkning bevilja Länsimetro Oy proprieborgen på sammanlagt 160 miljoner euro för bolagets lån. Beslutet om borgen baserade sig på en kostnadsprognos för västmetron på 844,73 miljoner euro (exklusive mervärdesskatt) som omfattade det antagna indexet under byggarbetena i projektet.

Stadsfullmäktige beslutade 12.12.2012 höja beloppet på proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån till sammanlagt 191 miljoner euro. Beslutet om borgen baserade sig på en kostnadsprognos på 960 miljoner euro (exklusive mervärdesskatt) som Länsimetro Oy hösten 2012 gjorde upp och som omfattade en reservering för kostnadshöjning enligt det justerade antagna indexet.

Stadsfullmäktige beslutade 12.3.2014 (§ 88) godkänna att kostnadskalkylen för projektplanen för västmetron justeras så att Helsingfors stads andel av kostnaderna uppgår till högst 217,5 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindex 10/2013). Enligt beräkningen i den justerade projektplanen uppgick det indexjusterade priset vid tidpunkten till sammanlagt 979,2 miljoner euro, varav Helsingfors stads andel beräknades vara 279,1 miljoner euro (statens andel medräknad).

Stadsfullmäktige beslutade 7.5.2014 höja beloppet på stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån till sammanlagt 248 miljoner euro. Beslutet om borgen baserade sig på en kostnadsprognos på 979,2 miljoner euro (exklusive mervärdesskatt) i en justerad kostnadskalkyl för projektet, godkänd av stadsfullmäktige 12.3.2014.

Stadsfullmäktige beslutade 27.4.2016 (§ 107) godkänna att maximipriset för den justerade projektplanen för västmetron höjs utgående från att Helsingfors stads andel av kostnaderna uppgår till högst 250,1 miljoner euro (exklusive statens andel). Enligt beräkningen i den justerade projektplanen uppgick det indexjusterade priset vid tidpunkten till sammanlagt 1 088,0 miljoner euro, varav Helsingfors stads andel beräknades vara 325,1 miljoner euro (statens andel medräknad). Stadsfullmäktige beslutade samtidigt höja beloppet på stadens proprieborgen till högst 268 miljoner euro.

Fördelning av kostnaderna mellan Helsingfors, Esbo och staten

Kostnaderna mellan Esbo och Helsingfors bestäms i enlighet med delägaravtalet, dvs. enligt den s.k. upphovsprincipen så att städerna betalar kostnaderna för byggarbetena i områdena i sin ägo. De kostnader som inte kan fördelas geografiskt fördelas i samma proportion.

I den ursprungliga kostnadskalkylen för västmetron beräknades Helsingfors stads andel till 28,9 %, dvs. 206,1 miljoner euro (exklusive mervärdesskatt, jordbyggnadskostnadsindex 10/2007). Enligt den ursprungliga projektplanen var Helsingfors stads indexjusterade andel 243,4 miljoner euro. Indexjusteringen har genomförts entreprenadvis på basis av jordbyggnadskostnadsindex i varje entreprenads mitt.

Enligt avtalet med staten står staten för 30 % av de indexjusterade kostnaderna för projektplanen för västmetron, men deltar inte i kostnadshöjningar som beror på andra omständigheter. Statens andel av kostnaderna för Helsingfors stad var enligt kostnadskalkylen i den ursprungliga projektplanen 61,8 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindex 10/2007). Staten satte dessutom ett kostnadstak på 200 miljoner euro (jordbyggnadskostnadsindex 10/2007) på sin andel av kostnaderna för byggfasen. Kostnadstaket överskreds år 2015.

På basis av avtalet och kostnadstaket kommer statens andel av kostnaderna för Helsingfors stad enligt slutkostnadsprognosen att uppgå till 73,7 miljoner euro (ca 21 % av Helsingfors kostnadsandel).

Överskridning av kostnaderna

Slutkostnadsprognosen för projektet uppgår för närvarande till 1 186,2 miljoner euro. Kostnaderna för hela projektet överskrids med 338,2 miljoner euro jämfört med det ursprungliga indexjusterade totalpriset för projektplanen. I slutkostnadsprognosen beaktas alla kostnader som redan realiserats och anges en beräkning av kostnaderna för att slutföra projektet.

Helsingfors andel av den ovannämnda slutkostnadsprognosen för projektet är 351,2 miljoner euro (statens andel på ca 21 % medräknad). Helsingfors andel av de prognoserade kostnadsöverskridningarna uppgår enligt förslaget från affärsverket Helsingfors stads trafikverk till 107,8 miljoner euro (statens andel medräknad) jämfört med den indexjusterade ursprungliga projektplanen.

Efter beslutet att höja maximipriset i april 2016 har de sammanlagda kostnaderna för entreprenaderna i hela projektet för västmetron ökat med 47,0 miljoner euro. Därutöver har kostnader på 10,0 miljoner euro för ändringar på Hagalunds station och kostnader på 9,0 miljoner euro för fastighetsunderhållet, reservdelar och ibruktagande inkluderats i de sammanlagda kostnaderna för projektet (1 186,2 miljoner euro), likaså en reservering på 32,2 miljoner euro för de arbeten som eventuellt blir nödvändiga när projektet fortskrider. Helsingfors andel av dessa uppgår till 12,2 miljoner euro.

Efter beslutet om höjning av totalpriset våren 2016 har Helsingfors andel av slutkostnadsprognosen stigit med 20,5 miljoner euro (7,4 %, jordbyggnadskostandsindex 10/2007, exklusive statens andel). De största orsakerna till kostnadsökningen är för Helsingfors del byggarbetena på Björkholmens och Drumsö stationer och tilläggs- och ändringsarbeten (sammanlagt 11,7 miljoner euro, i prisnivån 10/2007). Mindre kostnadstillägg har orsakats av elarbeten i banområdet och arbeten på metrobanans elektricitets- och säkerhetsanordningar och överbyggnadskonstruktioner (sammanlagt 5,9 miljoner euro, i prisnivån 10/2007). Kostnaderna för planeringen och byggherreuppgifterna har ökat med 3,0 miljoner euro (i prisnivån 10/2007).

Mer preciserade uppgifter om kostnaderna framgår av affärsverket Helsingfors stads trafikverks framställning som ingår i beslutshistorien.

Kostnadsöverskridningarna i projektplanen specificeras i bilaga 1.

Förslag till höjning av maximibeloppet på Helsingfors stads andel av byggkostnaderna

Affärsverket Helsingfors stads trafikverk föreslår att maximibeloppet på Helsingfors stads andel av den ursprungliga projektplanen för västmetron ska höjas till 277,5 miljoner euro (exklusive statens andel). Höjningen uppgår då till 107,1 miljoner euro (ca 63 %) jämfört med Helsingfors stads andel av den indexjusterade ursprungliga projektplanen.

Finansiering

Städerna tar hand om finansieringen för Länsimetro Oy i samarbete med Länsimetro Oy. Besluten om upplåning fattas av bolagets styrelse, och lånen bokförs i bolagets balansräkning.

Bolaget amorterar lånen genom finansieringsvederlag som det årligen fakturerar av Helsingfors och Esbo. För Helsingfors stads del inverkar finansieringsvederlagen på storleken av infrastödet till affärsverket Helsingfors stads trafikverk och av betalningsandelen till samkommunen HRT i enlighet med det s.k. infraavtalet.

I enlighet med stadsfullmäktiges beslut har bolaget tagit upp lån med städerna som borgensmän för att täcka kostnaderna för byggfasen. För tillfället har bolaget tagit upp lån på 940 miljoner euro. Helsingfors andel av lånen är 250 miljoner euro. Lånen har konkurrensutsatts mellan penninginstitut som tillhandahåller långfristig finansiering. För tillfället har 450 miljoner euro av lånen tagits ut hos Europeiska investeringsbanken (EIB), 120 miljoner euro hos Nordiska investeringsbanken (NIB) och 370 miljoner euro hos Kommunfinans Abp.

Borgen

Tidtabellen för när västmetron börjar trafikera är inte ännu klar. Tidtabellen klarnar när den gemensamma testkörningen av tre stationer blir slutförd vid månadsskiftet november/december. Samkommunen Helsingforsregionens trafik beslutar slutligen om när persontrafiken inleds.

Största delen av projektkostnaderna har redan realiserats och man har förberett sig på de tilläggs- och ändringsarbeten som man har kännedom om. I syfte att slutföra projektet föreslås det att maximibeloppet på borgen ska höjas till 291,0 miljoner euro.

Borgen omfattar följande:

- byggkostnader 267,9 mn euro

- finansieringskostnader 13,5 mn euro

- reservering på 9,6 miljoner euro för att snabba upp byggarbetena

- totalt 291,0 mn euro

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget har stadsstyrelsen till avsikt att vid verkställigheten av stadsfullmäktiges beslut uppmana stadskansliets rättstjänst att underteckna borgensförbindelserna.

Stadsstyrelsens ställningstaganden

Stadsstyrelsen konstaterar att projektet för västmetron är ett krävande och långfristigt projekt i förhållandena i Finland. Projektet har omfattat ett stort antal olika entreprenader. Kostnadskalkylen har överskridits fastän man redan i den ursprungliga projektplanen strävade att identifiera och beakta de största riskerna för projektet. I projektplanen beräknades det preliminärt att kostnadsriskerna under planeringen uppgår till ca 20 % av investeringskostnaderna. Den nyaste slutkostnadsprognosen är ca 40 % högre än den indexjusterade kostnadskalkylen för den ursprungliga projektplanen.

Efter godkännandet av projektplanen har ändringsbehov som kommit fram i projektet medfört kostnadsöverskridningar med anledning av bl.a. berggrundens kvalitet och byggarbetena på stationerna. En delfaktor i ökningen har också varit att byggarbetena har tagit en längre tid än prognoserat.

Under hela projektet har Helsingfors andel av kostnaderna överskridits med ca 63 %, dvs. med 107,1 miljoner euro (exklusive statens andel) jämfört med den indexjusterade ursprungliga projektplanen. Statens andel av kostnaderna har inte ökat i samma proportion utan andelen stannar på ca 21 % av kostnaderna.

Stadsstyrelsen konstaterar att Helsingfors andel av slutkostnadsprognosen, 351,2 miljoner euro (statens andel medräknad), omfattar de nödvändiga arbetena för att slutföra projektet och en projektreservering. Siffran ovan omfattar inte reserveringar för eventuella utgifter eller kompensationer som beror på hävande av avtal för upphandling av metrons automatisering.

Stadsstyrelsen anser att det är motiverat att höja Helsingfors stads andel av maximipriset för projektplanen för västmetron och nödvändigt att höja beloppet på borgen i syfte att slutföra projektet.

Som en del av Länsimetro Oy:s rapportering har det regelbundet rapporterats till stadsstyrelsens koncernsektion om hur projektet fortskrider och om dess kostnader. Länsimetro Oy har i juni 2016 beställt en efterbedömning av projektet hos en utomstående aktör. I bedömningen granskas också de faktorer som ledde till kostnadsöverskridningar. Utredningen blir färdig före utgången av 2016.

Stadsstyrelsen har 27.6.2016 (§ 633) uppmanat stadskansliet att senast 31.10.2016 komma med en utredning om orsakerna till uppskjutningen av början på västmetrons trafikering och de eventuella tilläggskostnader som detta medför staden. Stadsstyrelsen beslutade 7.11.2016 (§ 972) ändra tidtabellen ovan utgående från att Helsingfors stads utredning föreläggs stadsstyrelsen till kännedom i den fas då den utredning som Länsimetro Oy låtit göra blivit färdig och man har fått kännedom om de övriga omständigheter som påverkar utarbetandet av utredningen. Stadskansliet uppmanades att före utgången av januari 2017 förelägga stadsstyrelsen resultaten av den utredning som Länsimetro Oy låtit göra.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Saara Kanto, planeringsingenjör, telefon: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Bilagor

1

Kustannuserittely

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Länsimetro Oy

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

HKL

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.11.2016 § 1085

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä länsimetron tarkistetun hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen siten, että Helsingin osuus kustannuksista on enintään 277,5 milj. euroa (ilman valtionosuutta).

Kaupunginvaltuusto päättää korottaa kaupungin omavelkaisen takauksen määrää Länsimetro Oy:n metron rakentamiseen välille Ruoholahti - Matinkylä saamille lainoille Helsingin maksuosuuden osalta seuraavin ehdoin:

- Taattavien lainojen uusi yhteismäärä on enintään 291,0 milj. euroa siten, että summa voi koostua yhdestä tai useammasta lainasta tai rahoitusjärjestelystä.

- Lainojen laina-aika on enintään 35 vuotta lainan ensimmäisen erän nostosta.

- Lainat voivat olla joko kiinteä- tai vaihtuvakorkoisia.

- Lainojen tulee olla lyhennysohjelmaisia ja niissä voi olla enintään viisi vapaavuotta kunkin lainan tai lainaerän ensimmäisen erän nostosta laskettuna.

- Takauksille ei edellytetä vastavakuutta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen myöntämään kaupungin omavelkaisen takauksen edellä mainittujen kaupungin takaamien lainojen suojaamisessa käytettäville johdannaisille seuraavasti:

- Takaus kattaa vähintään hyvän luottokelpoisuuden omaavien vastapuolien kanssa tehtävät johdannaisten yleissopimukset sekä niiden perusteella tehtävät yksittäiset johdannaissopimukset.

- Takaus kattaa koko taattavan lainamäärän suojaukset.

Käsittely

28.11.2016 Ehdotuksen mukaan

Kaupunginhallitus päätti käsitellä rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan ensimmäisen asian valtuustoasioista (Ryj/1, Kvsto) kokouksen viimeisenä asiana.

Asian aikana kuultavina olivat Ville Lehmuskoski, Ville Saksi ja Tero Palmu. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

11.04.2016 Ehdotuksen mukaan

24.02.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Saara Kanto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 15.11.2016 § 191

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Päätös

Merkittiin, että Lehmuskoski ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyssä.

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti yksimielisesti Lehtisen vastaehdotuksen mukaisesti esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi länsimetroa koskevan alkuperäisen hankesuunnitelman Helsingin osuuden enimmäismäärän korottamisen 277,5 miljoonaan euroon (hintataso 11/2016), kun em. enimmäismäärässä on otettu huomioon hankkeelle myönnetyn valtionosuuden enimmäismäärä.

Samalla johtokunta päätti, edellä olevaan esitykseensä liittyen, esittää kaupunginhallitukselle, että länsimetrohankkeelle myönnettyä Helsingin kaupungin takausvaltuutusta korotettaisiin 23 milj. eurolla niin, että takausvaltuus olisi tämän korotuksen jälkeen yhteensä 291 milj. euroa.

Lisäksi johtokunta esittää, että Helsingin kaupunki Länsimetro Oy:n omistajana pyrkii toimimaan niin, että Länsimetro Oy:n tekemät päätökset saatetaan julkisiksi siinä määrin kuin se pakottavan lainsäädännön mukaisesti on mahdollista.

1. Aikaisemmat päätökset

Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2008 (133 §) kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Länsimetron toteuttamisen hankesuunnitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 sekä tarkistetun, 14.3.2008 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti siten, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 713 600 000 euroa (alv 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettä; lokakuu 2007) ja Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 144 300 000 euroa (alv 0 %), kun on otettu huomioon valtionosuuden enimmäismäärä.

Kaupunginvaltuusto päätti 12.12.2012 (432 §) antaa Länsimetro Oy:lle kaupungin omavelkaisen takauksen yhteensä 191 milj. eurolle. Takauspäätös perustui Länsimetro Oy:n syksyllä 2012 laatimaan Länsimetron kustannusennusteeseen 960 milj. euroa (alv 0 %).

Kaupunginvaltuusto päätti 12.3.2014 (88 §) hyväksyä Länsimetron hankesuunnitelman tarkistetun kustannusarvion siten, että Helsingin osuus kustannuksista on enintään 217,5 milj. euroa (MAKU 10/2013). Tarkistetun hankesuunnitelman mukainen arvio hankeen indeksikorjatuksi kokonaishinnaksi oli tuolloin yhteensä 979,1 milj. euroa, mistä Helsingin osuus oli 279,1 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto päätti 27.4.2016 (432 §) hyväksyä Länsimetron hankesuunnitelman tarkistetun kustannusarvion siten, että Helsingin osuus kustannuksista on enintään 250,1 milj. euroa. Tarkistetun hankesuunnitelman mukainen arvio indeksikorjatuksi kokonaishinnaksi oli tuolloin yhteensä 1088 milj. euroa, mistä Helsingin osuus oli 325,1 milj. euroa.

2. Kustannusten kokonaismäärän lisääntyminen ja tarkentuminen vuoden 2016 aikana

Länsimetron urakoiden kustannusennusteet ovat kaupunginvaltuuston 27.4.2016 tekemän päätöksen jälkeen nousseet niin, että urakoiden yhteenlasketut kustannukset ovat nousseet 1 088 miljoonasta eurosta 1 135 miljoonaan euroon, kaiken kaikkiaan 47,0 milj. euroa (alv 0 %). Tämä kustannustennousu muodostuu seuraavasti:

Rakennusurakat

20,3 M€

 

Lisätyöt, määrämuutokset, urakka-aika 

Rakennuttaminen

6,5 M€

 

Rakennuttamispalvelut (Sweco), työmaapalvelut, kaukolämpö, vesi ja sähkö

Sähköurakat

6,2 M€

 

Määrämuutos, urakka-aika, kiskoilta tekeminen 

Ratatekniset urakat

6,2 M€

 

Päällysrakenneurakka (kulj.palvelut, urakka-aika), virtakisko (kaapelointi)

Tietojärjestelmät

3,1 M€

 

Kiinteistövalvonta/urakka-ajan pidentyminen 

Suunnittelu

2,1 M€

 

Suunnitteluajanpidentyminen 

Liityntäpysäköinti 
 

1,3 M€

 

 

Muut

1,3 M€

 

 
 

YHTEENSÄ

47,0 M€

 

 

 

 

 

Rakentamisen kokonaiskustannuksista hintatasossa 11/2016 ja niiden jakaantumisesta kuntien kesken, valtionosuudesta sekä rahoituksen edellyttämistä takausvastuista voidaan esittää seuraava yhteenveto:

HKL on edellyttänyt Länsimetro Oy:ltä tarkempaa selvitystä, mistä kustannusten nousu on johtunut kaupunginvaltuuston asiassa viimeksi tekemän hankesuunnitelman enimmäishinnan korotuspäätöksen jälkeen sekä myös uutta selvitystä valtuuston edellisen päätöksen perustana olleesta kustannusselvityksestä. Länsimetro Oy:n edustajia kuullaan asiasta alustavasti HKL:n johtokunnan kokouksessa ja selvitys edellä mainituista asioista on tarkoitus saada käytettäväksi, kun kaupunginhallitus käsittelee asiaa. 6. Takausvaltuuden korottaminen.

Helsingin kaupungin hankkeelle tähän mennessä myöntämä takausvaltuus on määrältään 268 milj. euroa. Nyt käsittelyssä olevan loppukustannusennusteen (11/2016) mukaiset kustannukset sekä rakentamisen aikaisten pääomitettujen korkokustannusten kattaminen sekä varautuminen muihin mahdollisiin kustannuksiin edellyttävät takausvaltuuden nostoa 23 milj. euron määrällä niin, että takausvaltuuden enimmäismääräksi tulee 291 milj. euroa.

3. Länsimetron kustannusten jakaminen Helsingin, Espoon ja valtion kesken

Helsingin ja Espoon välisessä Länsimetro Oy:n osakassopimuksessa länsimetron toteuttamisen kustannukset on sovittu jaettavan maantieteellisen toteutuman mukaisesti, eli Helsingin alueella tapahtuvan rakentamisen kustannukset tulevat Helsingin maksettaviksi ja Espoon alueella Espoon maksettaviksi. Kustannukset, joita ei voida jakaa maantieteellisesti, jaetaan samassa suhteessa. Kaupunkien osuudet tarkentuvat hankkeen edetessä sitä mukaa kun arvioidut kustannukset muuttuvat toteutuneiksi.

Alkuperäisen hankesuunnitelman kustannusarvion perusteella Helsingin kustannusosuudeksi arvioitiin 28,5 %. Nyt käsittelyssä olevan tarkistetun hankesuunnitelman loppukustannusennusteen (11/2016) mukaan Helsingin kustannusosuus on 29,9 %.

Valtio on sitoutunut maksamaan 30 % osuuden hankesuunnitelman mukaisen laajuuden indeksitarkistetuista kokonaiskustannuksista, mutta ei muista syistä aiheutuvia lisäkustannuksia. Valtio asetti lisäksi 240 milj. euron katon valtionavustukselle niin, että enimmäismäärän määrittelyssä sovelletaan vuoden 2007 hintatasoa (MAKU 10/2007). Valtionavustukselle asetettu katto ylittyi 2015.

Valtionavustus tulee tasata nyt käsittelyssä olevan hankesuunnitelman mukaisten loppukustannusten perusteella niin, että kummankin kaupungin osuus valtionavustuksesta on yhtä suuri. Valtionavustuksen osuus tulee olemaan noin 21,9 % koko hankkeen rakennuskustannuksista. Valtionavustuksen nyt tehtävä tarpeellinen täsmäytys merkitsee, että Helsingin osuus avustuksesta kasvaa n. 3,2 milj. euroa ja Espoon osuus vastaavasti pienenee.

4. Aikataulu

Parhaillaan ovat käynnissä asemien yhteiskoekäyttötestit ja Aalto-yliopiston metroaseman palvelualueen yhteiskoekäyttötesti on suoritettu hyväksytysti.

Länsimetron projektijohto katsoo, että hankkeen valmistumisen/käyttöönoton aikataulusta voidaan esittää tarkistettu, luotettava arvio, kun kolmen aseman testit on saatu tehtyä. Aalto-yliopiston aseman hyväksytyn yhteiskoekäyttötestin jälkeen seuraavaksi ovat vuorossa Keilaniemen ja Tapiolan asemien testit, tavoiteaikataulu niiden hyväksytylle suorittamiselle on marraskuun loppu.

Rakentamisvaiheen valmistumisaikataulua tullaan arvioimaan seuraavan kerran marraskuun lopulla/joulukuun alussa 2016. Henkilöliikenteen käynnistymisen ajankohdasta päättää lopullisesti HSL.

Käsittely

15.11.2016 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Ville Lehmuskoski

Vastaehdotus Lehtinen:
Muutokset esitykseen seuraavasti:
Lisäksi johtokunta esittää, että Helsingin kaupunki Länsimetro Oy:n omistajana pyrkii toimimaan niin, että Länsimetro Oy:n tekemät päätökset saatetaan julkisiksi siinä määrin kuin se pakottavan lainsäädännön mukaisesti on mahdollista.

17.03.2016 Ehdotuksen mukaan

23.01.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

09.01.2014 Palautettiin

19.12.2013 Palautettiin

Esittelijä

hallintojohtaja

Yrjö Judström

Lisätiedot

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091

ville.lehmuskoski(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 27.04.2016 § 107

HEL 2013-016143 T 02 02 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna att maximipriset för den justerade projektplanen för västmetron höjs utgående från att Helsingfors stads andel av kostnaderna uppgår till högst 250,1 miljoner euro (exklusive statens andel).

Stadsfullmäktige beslutar höja beloppet på stadens proprieborgen för Helsingfors stads betalningsandel av de lån som Länsimetro Oy tagit upp för metrobygget på avsnittet Gräsviken–Mattby, på följande villkor:

- Det nya sammanlagda beloppet på de lån som borgen gäller uppgår till högst 268 miljoner euro, som kan bestå av ett eller flera lån eller finansieringsarrangemang.

- Löptiden för lånen är högst 35 år från det att första låneposten lyfts.

- Lånen kan ha antingen fast eller rörlig ränta.

- Lånen ska ha ett amorteringsprogram och högst fem friår efter att första låneposten för varje lån eller dellån har lyfts.

- Borgen beviljas utan att säkerhet krävs.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom bemyndiga stadsstyrelsen att för stadens räkning bevilja proprieborgen för derivat som används för att lånen ovan med stadens borgen ska skyddas, på följande sätt:

- Borgenssumman täcker sådana allmänna avtal om derivat som ingås med parter med minst god kreditvärdighet och enskilda derivatavtal som ingås med stöd av dessa.

- Borgen täcker skyddet för hela det lånebelopp som borgen beviljas för.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det går att köra med längre metrotåg trots de kortare plattformarna i Esbo. Metrotågets sista vagnar skulle inte användas i Esbo. Så här går det att avhjälpa de framtida kapacitetsproblemen i östra Helsingfors. (Paavo Arhinmäki)

 

Behandling

27.04.2016 Enligt förslaget

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att följande två hemställningsklämmar hade föreslagits under diskussionen:

Ledamoten Thomas Thomas Wallgren understödd av ledamoten Dan Koivulaakso hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget om höjning av maximibeloppet på Helsingfors stads andel av byggkostnaderna i projektplanen för västmetron och stadens borgen för lån upptagna av Länsimetro Oy att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att förelägga fullmäktige förslag om hur det vid beredningen av reformen av ledarskapssystemet och beredningen av en reviderad förvaltningsstadga bäst kan säkerställas att stadsfullmäktiges förmåga att heltäckande och ansvarsfullt styra hela stadskoncernen, i synnerhet stadens dotterbolag och intressebolag, förverkligas i den utsträckning som den nya kommunallagen medger.

 

Ledamoten Paavo Arhinmäki understödd av ledamoten Dan Koivulaakso hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det går att köra med längre metrotåg trots de kortare plattformarna i Esbo. Metrotågets sista vagnar skulle inte användas i Esbo. Så här går det att avhjälpa de framtida kapacitetsproblemen i östra Helsingfors.

 

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsförfarande: Vardera hemställningsklämmen tas särskilt upp till omröstning.

4 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Thomas Wallgrens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av förslaget om höjning av maximibeloppet på Helsingfors stads andel av byggkostnaderna i projektplanen för västmetron och stadens borgen för lån upptagna av Länsimetro Oy att stadsstyrelsen utreder möjligheterna att förelägga fullmäktige förslag om hur det vid beredningen av reformen av ledarskapssystemet och beredningen av en reviderad förvaltningsstadga bäst kan säkerställas att stadsfullmäktiges förmåga att heltäckande och ansvarsfullt styra hela stadskoncernen, i synnerhet stadens dotterbolag och intressebolag, förverkligas i den utsträckning som den nya kommunallagen medger.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 29
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Jape Lovén, Jouko Malinen, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Blanka: 52
Outi Alanko-Kahiluoto, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen

Frånvarande: 4
Jussi Chydenius, Mari Holopainen, Laura Kolbe, Jan D Oker-Blom

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Thomas Wallgrens förslag till hemställningskläm.

5 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Paavo Arhinmäkis förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det utreds om det går att köra med längre metrotåg trots de kortare plattformarna i Esbo. Metrotågets sista vagnar skulle inte användas i Esbo. Så här går det att avhjälpa de framtida kapacitetsproblemen i östra Helsingfors.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 53
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Jouko Malinen, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Blanka: 30
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Maritta Hyvärinen, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa

Frånvarande: 2
Jussi Chydenius, Jan D Oker-Blom

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Paavo Arhinmäkis förslag till hemställningskläm.

12.03.2014 Enligt förslaget

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Saara Kanto, planeringsingenjör, telefon: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Keijo Härkönen, finansexpert, telefon: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566