Helsingfors stad

Protokoll

22/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/6

 

14.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 341

Låneansökan från Helsingin liikuntahallit Oy

HEL 2016-010559 T 02 05 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bemyndiga stadsstyrelsen att bevilja Helsingin Liikuntahallit Oy ett lån på 2 516 000 euro ur fonden för idrotts- och friluftsanläggningar för byggande av en träningsishall på följande villkor:

Löptid: Lånet ska återbetalas i jämnstora poster inom 20 år efter att lånet lyfts.

Ränta: Räntan på lånet motsvarar den gällande grundräntan.

Säkerhet: Som säkerhet för lånet överlåts pantsedlar som är intecknade i arrenderätten och fastigheten eller en annan säkerhet som godkänns av stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning.

Dessutom gäller de allmänna skuld-, pantsättnings- och borgensvillkor som stadsstyrelsen godkände 20.4.2015.

Behandling

Ledamoten Harry Bogomoloff meddelade att han var jävig och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Keijo Härkönen, finansexpert, telefon: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Helsingin Liikuntahallit Oy lainahakemus.pdf

2

Hankesuunnitelma 18 12 2015_Kaarelan harjoitushalli.pdf

3

Lainahakemuksen karttaliitteitä

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Helsingin Liikuntahallit Oy

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Helsingin Liikuntahallit Oy är ett bolag i sin helhet ägt av Isbanestiftelsen, som hör till stadskoncernen. Helsingin Liikuntahallit Oy äger sex träningsishallar med sammanlagt 13 isbanor. Träningsishallarna är belägna på följande ställen: Kånala, Malm, Nordsjö, Sundholmen, Svedängen och Ärtholmen. Hallen i Kånala verkar i tillfälliga hyreslokaler i en f.d. fabriksbyggnad, och där kan funktionerna inte anordnas så att de motsvarar dagens krav. Den träningsishall som nu ska byggas ersätter hallen i Kånala och de ordinarie istiderna flyttas till den nya ishallen. Samtidigt läggs verksamheten ned i ishallen i Kånala.

Med stöd av en rätt som stadsstyrelsen beviljat 13.6.2016, 601 §, har idrottsnämnden 15.9.2016, 119 §, utarrenderat ett område på 14 057 m² i 33 stadsdelen (Kårböle) till Helsingin Liikuntahallit Oy för tiden 1.10.2016–31.12.2043 med tanke på en träningsishall.

Helsingin Liikuntahallit Oy ansöker om ett lån på 2 516 000 euro av Helsingfors stad för projektet, vars totala kostnader beräknas uppgå till 6 300 000 euro (exkl. moms). Utöver lånet från staden har projektet planerats bli finansierat med ett banklån på 2 516 000 euro, egen finansiering på 703 500 euro och projektunderstöd från undervisnings- och kulturministeriet på 564 500 euro.

Att Helsingin Liikuntahallit Oy beviljas ett lån i enlighet med idrottsnämndens förslag är förenligt med stadgarna för fonden för idrotts- och friluftsanläggningar.

Det räntestöd som hänför sig till lånet (det diskonterade nuvärdet på skillnaden mellan grundräntan och marknadsräntan) är i överensstämmelse med artikel 55 i EU-kommissionens förordning nr 651/2014 (gruppundantagsförordningen). Det totala stödbeloppet för projektet understiger tröskelvärdet för anmälan i artikel 4 i förordningen. Stödet är undantaget från den anmälningsskyldighet som gäller statligt stöd.

Räntan för lånet i beslutsförslaget är för tillfället 0 %, och den ändras halvårsvis när grundräntan ändras. I fonden för idrotts- och friluftsanläggningar finns 104,4 miljoner euro att tillgå, varav 93,7 miljoner euro är reserverade för ombyggnaden av Olympiastadion.

Om stadsfullmäktige beslutar bemyndiga stadsstyrelsen att bevilja lånet kommer stadsstyrelsen i sitt verkställighetsbeslut att uppmana enheten finansförvaltning vid stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning att upprätta de behövliga lånehandlingarna.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Keijo Härkönen, finansexpert, telefon: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Bilagor

1

Helsingin Liikuntahallit Oy lainahakemus.pdf

2

Hankesuunnitelma 18 12 2015_Kaarelan harjoitushalli.pdf

3

Lainahakemuksen karttaliitteitä

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Helsingin Liikuntahallit Oy

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Liikuntavirasto

Varainhallinta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.12.2016 § 1089

HEL 2016-010559 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen myöntämään Helsingin Liikuntahallit Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta             2 516 000 euron lainan jääharjoitushallin rakentamiseen seuraavin           ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava tontin
vuokraoikeuteen ja kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta
kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Käsittely

07.12.2016 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Harry Bogomoloff

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 17.11.2016 § 144

HEL 2016-010559 T 02 05 03 00

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon koskien Helsingin Liikuntahallit Oy:n lainahakemusta:

Liikuntalautakunta puoltaa, että Helsingin Liikuntahallit Oy:lle myönnettäisiin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 2 516 129,03 euron suuruinen laina jääharjoitushallin rakentamiseksi Kaarelaan.

Liikuntalautakunta on 15.9.2016, 119 §, vuokrannut Helsingin Liikuntahallit Oy:lle 33. kaupunginosassa (Kaarela) sijaitsevan, 14 057 m²:n suuruisen alueen jääharjoitushallia varten ajaksi 1.10.2016 - 31.12.2043.

Uuden harjoitusjäähallin on tarkoitus korvata Konalassa sijaitseva harjoitushalli. Konalan harjoitushalli toimii tilapäistiloissa entisessä tehdasrakennuksessa, jossa toimintoja ei voi järjestää nykyisiä vaatimuksia vastaaviksi. Teollisuushalli on vuokrattu määräajaksi siihen saakka, kunnes korvaavat uudet tilat on rakennettu.

Uusi harjoitusjäähalli on tarkoitus toteuttaa kaksikerroksisena siten, että jääurheilua palvelevat tilat sijaitsevat ensimmäisessä kerroksessa. Jääurheilulle on suunniteltu kaksi toisistaan erillään olevaa hallia parvikatsomoilla, kahdeksan pukuhuonetta, neljä peseytymistilaa ja kahdeksan wc-tilaa. Varusteiden säilyttämistä varten tehdään kaksi erillistä varustesäilytystilaa, joissa on n. 40 erillistä varustekoppia. Valmentajille, tuomareille ja opettajille tehdään kaksi pienempää pukutilaa pesu- ja wc-tiloilla. Liikuntaesteisille on myös varattu yksi pukutila omalla pesu- ja wc-tilalla.

Ensimmäiseen kerrokseen tulee lisäksi mailahuolto- ja teroitustila, kahviotilat asiakastiloineen sekä wc-tilat ja henkilökunnan valvomotila. Rakennukseen sijoittuva väestönsuojatila on tarkoitus varata kuntosalikäyttöön. Rakennukseen sijoittuu myös jääurheilutoiminnoille varattu toimistotila.

Jäänhoitokoneelle tehdään oma tila, jossa on höylättävän jäähileen sulatusmonttu.

Rakennuksen toiseen kerrokseen tulee lähiliikuntaa palveleva 334 m²:n suuruinen liikuntatila ja kaksi erillistä pukuhuonetta peseytymistiloineen. Hallin kaikki tilat suunnitellaan liikuntarajoitteisten liikkuminen huomioiden. 

Hallin ulkopuolelle lähiliikuntatilojen sisäänkäynnin yhteyteen on tarkoitus sijoittaa ulkoliikuntaa palvelevia välineitä.

Pysäköintipaikkoja tulee yhteensä 87 kappaletta, joista kuusi varataan liikuntaesteisille.

Helsingin Liikuntahallit Oy:n tavoitteena on saada Kaarelan harjoitusjäähalli käyttövalmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä.

Hankkeen kustannusarvio on 6 300 000 euroa (alv 0 %), joka on tarkoitus kattaa seuraavasti:

Helsingin kaupungin laina     2 516 129,03 euroa
Rahoituslaitoslaina              2 516 129,03 euroa
Omarahoitus                       703 225,81 euroa
OKM:n hankeavustus           564 516,13 euroa

Hakemuksen summat on päivitetty hankkeen arvonlisäverottoman kustannusarvion mukaisesti.

Helsingin Liikuntahallit Oy:n on hakenut avustusta Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä, mutta sitä ei ole vielä myönnetty. Mikäli yhtiö ei saa avustusta, sen osuus katetaan omista varoista.

Helsingin Liikuntahallit Oy:n suunnitelma rakentaa uusi harjoitusjäähalli on Helsingin kaupungin tavoitteiden mukainen. Lähiliikuntatila palvelee sekä jäähallin käyttäjiä että lähialueen seuroja, perheitä ja senioriryhmiä.

 

Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukaan sen varoja voidaan käyttää urheilu- ja ulkoilulaitoksia palvelevien laitosten rakennustöiden rahoittamiseen. Helsingin Liikuntahallit Oy:n lainahakemus on urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen ehdon mukainen.

Kokonaiskustannusiltaan 6 300 000 euron suuruisen hankkeen rahoituksesta enintään 40 % on tarkoituksena rahoittaa kaupungin myöntämällä lainalla ja loput ulkopuolisella rahoituslaitoslainalla ja omalla rahoituksella. Enintään 40 % kaupungin lainaosuus on aiemmin katsottu vastaavissa hankkeissa puollettaviksi.

Kaupunkikonserniin kuuluvien yksiköiden laitosavustusten tarve on voimakkaassa kasvussa. Olympiastadionin lisääntynyt laitosavustustarve ilman peruskorjauksen aiheuttamia pääomakuluja on vuosittain 800 000 - 1 000 000 euroa vuosina 2016 - 2019. Töölön Urheilutalon peruskorjaus lisää Urheiluhallit Oy:n laitosavustustarvetta 90 000 euroa vuonna 2017, mutta vuosina 2018 - 2021 jo arviolta 820 000 - 870 000 euroa vuodessa. Helsingin Liikuntahallit Oy:n laitosavustustarve lisääntyisi tämän rakennushankkeen johdosta arviolta n. 225 000 eurolla vuodessa.

Kaupunkikonsernin yksiköiden laitosavustuksia on jo liikuntatoimen vuoden 2017 talousarvioesityksessä jouduttu leikkaamaan laitosten tekemistä esityksistä. Laitosavustuksiin tällä hetkellä varatut määrärahat eivät tule riittämään tulevina vuosina odotettavissa oleviin laitosten korjaustarpeisiin.

Uuden jäähallin rakentamisella ei ole vaikutuksia seurojen liikuntatila-avustustarpeeseen, koska samassa yhteydessä Konalan jäähallin toiminta päättyy.

Käsittely

17.11.2016 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tarja Loikkanen-Jormakka

Esittelijä

va. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566