Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/18

 

14.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 353

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

HEL 2016-013840, 2016-013841, 2016-013842

Päätös

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

        Valtuutettu Sami Muttilaisen  ym.aloite tyhjä-vaihtoehdon poistamisesta äänestyspainikkeista
 

        Valtuutettu Hannu Oskalan ym. aloite Guggenheim-hankkeelle varatun maa-alueen kehittämisestä
 

        Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. aloite ympärivuorokautisen hoidon kehittämisestä

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566