Helsingfors stad

Protokoll

22/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Stj/16

 

14.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 351

Överföring av den kliniska utbildningen inom grundutbildningen i odontologi till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som överlåtelse av rörelse

HEL 2016-012485 T 00 00 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna avtalet i bilaga 1 om att den kliniska utbildningen inom grundutbildningen i odontologi (licentiatexamen i odontologi) 1.1.2017 ska överföras från Helsingfors stad till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) som överlåtelse av rörelse.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Liite 1  Sopimus Hammaslääketieteen perusopetuksen kliinisen koulutuksen luovuttamisesta

2

Sopimusliite 1.  Yliopistohammasklinikan talouden ja toiminnan tunnusluvut

3

Sopimusliite 2. Luettelo HUSiin siirtyvästä henkilöstöstä, UUSI 1 12 2016

4

Sopimusliite 3. Helsingin kaupungilta HUSlle siirtyvän henkilöstön asema

5

Sopimusliite 4a.  Yliopistohammasklinikalta HUSlle siirtyvä omaisuus

6

Sopimusliite 4b.  Yliopistohammasklinikalta HUSlle siirtyvä omaisuus

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Siirtyvä henkilöstö

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Bakgrund

Helsingfors stads social- och hälsovårdsnämnd beslutade 1.3.2016 säga upp integrationsavtalet om den kliniska utbildningen inom grundutbildningen i odontologi mellan Helsingfors universitet, HNS och Helsingfors stad räknat från 1.1.2017 eftersom finansieringen genom specialstatsandelar för utbildningsverksamheten i enlighet med integrationsavtalet inte har räckt till för att täcka de kostnader som utbildningsverksamheten medfört staden.

Social- och hälsovårdsnämnden föreslår (22.11.2016) att den kliniska utbildningen inom grundutbildningen i odontologi 1.1.2017 överförs från Helsingfors stad till verksamhet som HNS ordnar med stöd av 65 § i hälso- och sjukvårdslagen i enlighet med principerna för överlåtelse av rörelse. Nämnden beslutade dessutom förutsätta att Helsingfors stad genom ett tätt samarbete med HNS och universitetet för sin del säkrar att utbildningsverksamheten och vården vid universitetstandkliniken fortsätter utan avbrott över övergångsfasen.

Principer för överlåtelse av rörelse

Villkoren och principerna för den verksamhet som överförs har preciserats i avtalet om överlåtelse av rörelse. Enligt avtalet överförs följande till HNS:

- de anställda hos Helsingfors stads universitetstandklinik vilkas arbetsuppgifter fortsätter i enlighet med HNS personalstruktur och utbildningssystem

- de material, tandvårdsenheter, medicinska småapparater och inredningar hos Helsingfors stads universitetstandklinik som HNS behöver för att utan avbrott fortsätta den verksamhet som överförs.

Verksamhetsöverföring och samverkan

Personalorganisationerna och arbetsgivarna (HNS och Helsingfors stad) har kommit överens om personalens ställning vid överlåtelsen av rörelsen i förhandlingar 13.10.2016. Enligt förhandlingsresultatet överförs specialisttandläkarna och munhygienisterna av de nuvarande anställda hos Helsingfors stads universitetstandklinik till HNS. I Helsingfors stads tjänst stannar de hälsovårdscentralstandläkare och tandskötare som är i ett arbetsavtalsförhållande som gäller tills vidare (bilagorna 3 och 4 om överföring av personal och personalens ställning).

Överföringen av funktionerna har behandlats med personalen vid samarbetsmöten. Frågan har behandlats i personalkommittén för social- och hälsovårdsverkets avdelning hälsovårds- och missbrukartjänster, personalkommittén för hela verket och organisationsdelegationen. Bilagan om personalens ställning till avtalet om överlåtelse av rörelse har utarbetats i samarbete med företrädare för huvudavtalsorganisationerna. Stadens personalkommitté behandlade ärendet 1.12.2016 och konstaterade att samarbetsförfarandet har genomförts som planerat och antecknade ärendet.

För personalen har det ordnats utbildning i förändringen av en utvecklare av arbetsgemenskapen och stöd i samarbete med Företagshälsan Helsingfors.

I fråga om de personer som överförs tillämpas föreskrifterna om överlåtelse av rörelse i 1 kap. 10 § i arbetsavtalslagen. De anställda överförs som s.k. gamla arbetstagare. De ansvar som överlåtelsen av rörelse orsakar arbetsgivaren överförs i enlighet med lagstiftningen. Den personal som överförs till HNS och företrädare för personalorganisationerna har i synnerhet lyft fram att behörighetskraven vid HNS avviker från Helsingfors stads behörighetskrav. Till exempel för tjänsten som övertandläkare krävs docentbehörighet vid HNS. I avtalet om personalöverföring har det konstaterats att de anställda överförs till uppgifter som motsvarar deras tidigare uppgifter eller till uppgifter av samma nivå. I uppgiftsarrangemangen beaktas dock behoven att utveckla och ändra verksamheten. I samarbetsförhandlingarna har det ytterligare kommit fram att de anställda som överförs har ett arbetsavtalsförhållande till Helsingfors stad medan alla tandläkare vid HNS är tjänsteinnehavare. Det konstateras i avtalet om överlåtelse att förutom uppgiftsbeskrivningen också anställningsförhållandets typ kan ändras vid överlåtelsen.

Egendom som överförs

Helsingfors stads universitetstandkliniks tandvårdsenheter, medicinska småapparater och inredningar överförs till HNS i enlighet med principerna för överlåtelse av rörelse till deras bokföringsvärde. Den egendom som överförs har inget bokföringsvärde.

Helsingfors stads universitetstandkliniks leasingavtal för 15 tandvårdsenheter överförs 1.1.2017 till HNS i enlighet med ett separat avtal.

Universitetstandklinikens instrument, som vanligen överförs till deras bokföringsvärde vid överlåtelse av rörelse, stannar hos Helsingfors stad. Priset på överföring av universitetstandklinikens material vid överlåtelse av rörelse uppgår till ca 50 000 euro, vilket motsvarar värdet på de universitetstandklinikens instrument som stannar hos Helsingfors stad. Härigenom får HNS materialen utan vederlag.

Nyckeltalen för universitetstandklinikens ekonomi och verksamhet och den egendom som överförs framgår av bilagorna 2, 5 och 6.

Med stöd av 7 § 14 mom. i instruktionen för stadsstyrelsen hör det till stadsfullmäktiges uppgifter att besluta om inledande av produktion av hälsovårdstjänster inom någon sektor av primärvården eller någon specialitet inom den specialiserade sjukvården eller för någon stor befolkningsgrupp i form av verksamhet som staden själv upprätthåller och om nedläggning av sådan produktion.

Ärendet är berett på stadskansliet av ekonomi- och planeringsavdelningen, personalavdelningen och avdelningen rättstjänsten i samråd.

Verkställighet

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrelsen vid verkställigheten av fullmäktiges beslut att uppmana biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet att underteckna avtalet om överlåtelse av rörelse och att bemyndiga stadskansliets rättstjänst att göra behövliga tekniska och smärre ändringar i avtalet och social- och hälsovårdsverket att för sin del sörja för samarbetet under övergångsfasen och för de praktiska arrangemangen i undervisningsverksamheten och patientvården.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Liite 1  Sopimus Hammaslääketieteen perusopetuksen kliinisen koulutuksen luovuttamisesta

2

Sopimusliite 1.  Yliopistohammasklinikan talouden ja toiminnan tunnusluvut

3

Sopimusliite 2. Luettelo HUSiin siirtyvästä henkilöstöstä, UUSI 1 12 2016

4

Sopimusliite 3. Helsingin kaupungilta HUSlle siirtyvän henkilöstön asema

5

Sopimusliite 4a.  Yliopistohammasklinikalta HUSlle siirtyvä omaisuus

6

Sopimusliite 4b.  Yliopistohammasklinikalta HUSlle siirtyvä omaisuus

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Siirtyvä henkilöstö

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

För kännedom

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysvirasto

Taloushallintopalvelut

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.12.2016 § 1098

HEL 2016-012485 T 00 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan sopimuksen hammaslääketieteen perusopetuksen (hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon) kliinisen koulutuksen toiminnan siirtämisestä liikkeenluovutuksena 1.1.2017 alkaen Helsingin kaupungilta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (HUS).

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.11.2016 § 284

HEL 2016-012485 T 00 00 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä omalta osaltaan hammaslääketieteen perusopetuksen (hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon) kliinisen koulutuksen toiminnan luovuttamisen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti 1.1.2017 Helsingin kaupungilta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (HUS).

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän ehdotuksesta poiketen yksimielisesti ilman äänestystä myös, että sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että Helsingin kaupunki osaltaan varmistaa tiiviillä yhteistyöllä HUS:n ja yliopiston kanssa yliopistohammasklinikan opetuksen ja potilaiden hoidon jatkumisen keskeytyksettä siirtymävaiheen yli.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta esitti
- siirron ja siihen liittyvän sopimuksen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, ja että
- sopimuksen allekirjoittaja oikeutetaan tekemään sopimukseen tarpeellisia teknisiä korjauksia.

Käsittely

22.11.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vs. johtajahammaslääkäri Merja Auero oli kutsuttuna asiantuntijana kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyssä.

Vastaehdotus:
Jäsen Sami Heistaro: "Sosiaali- ja terveyslautakunta edellyttää, että Helsingin kaupunki osaltaan varmistaa tiiviillä yhteistyöllä HUS:n ja yliopiston kanssa yliopistohammasklinikan opetuksen ja potilaiden hoidon jatkumisen keskeytyksettä siirtymävaiheen yli."

Kannattaja: Puheenjohtaja Maija Anttila

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä.

Esittelijä

va. virastopäällikkö

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Merja Auero, vs. johtajahammaslääkäri, puhelin: 050 3401429

merja.auero(a)hel.fi

Sinikka Varsio, vs. johtava ylihammaslääkäri, puhelin: 050 3583753

sinikka.varsio(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566