Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/3

 

14.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 338

Opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta

HEL 2016-012008 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

  1. myöntää vuoden 2016 lopussa Jussi-Pekka Rodelle eron opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita vuoden 2017 alusta Matti Sadeniemen Johanna Laisaaren henkilökohtaiseksi varajäseneksi opetuslautakuntaan ja sen suomenkieliseen jaostoon vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Käsittely

Valtuutettu Osku Pajamäki ehdotti Matti Sadeniemeä uudeksi varajäseneksi opetuslautakuntaan ja sen suomenkieliseen jaostoon.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Jussi-Pekka Roden eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää vuoden 2016 lopussa Jussi-Pekka Rodelle eron opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita vuoden 2017 alusta _________________ Johanna Laisaaren henkilökohtaiseksi varajäseneksi opetuslautakuntaan ja sen suomenkieliseen jaostoon vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013 (5 §) Jussi-Pekka Roden (SDP) varajäseneksi opetuslautakuntaan ja sen suomenkieliseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Jussi-Pekka Rode pyytää 21.11.2016 eroa opetuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta. Opetustoimen johtosäännön mukaan lautakunnan suomenkieliset jäsenet muodostavat suomenkielisen jaoston.

Kuntalain (410/2015) siirtymäsäännösten mukaan kunnan luottamushenkilö voi halutessaan erota luottamustoimestaan vuoden 2016 lopussa valtuuston toimikauden jatkumisen perusteella. Toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi valitaan uusi luottamushenkilö. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana luottamushenkilö on.

Valittavan henkilön tulee kuulua suomenkieliseen kieliryhmään ja oltava vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 33 ja 36 §:n (365/1995) mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Jussi-Pekka Roden eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Opetuslautakunta

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.12.2016 § 1088

HEL 2016-012008 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää vuoden 2016 lopussa Jussi-Pekka Rodelle eron opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita vuoden 2017 alusta _________________ Johanna Laisaaren henkilökohtaiseksi varajäseneksi opetuslautakuntaan ja sen suomenkieliseen jaostoon vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566