Helsingfors stad

Protokoll

22/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Stj/17

 

14.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 352

Överföring av Helsingfors stads icke-brådskande patienttransporter till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som överlåtelse av rörelse

HEL 2016-011806 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna avtalet i bilaga 1 om att Helsingfors stads icke-brådskande patienttransporter för gående patienter och patienter som behöver ett fordon med handikapputrustning 1.1.2017 ska överföras från social- och hälsovårdsverket till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) i enlighet med principerna för överlåtelse av rörelse.

Behandling

Ledamoten Yrjö Hakanen föreslog att stadsfullmäktige skulle besluta förkasta förslaget, och verksamheten skulle fortsätta i en enhet inom social- och hälsovårdssektorn.

Förslaget understöddes inte varvid det förföll.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Sopimus, Liikkeenluovutusasiakirja

2

Potilaskuljetuksen siirtyvät aineelliset ja aineettomat hyödykkeet

3

Henkilöstön asema

4

1.1.2017 siirtyvä henkilöstö

5

Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin välinen yhteistoimintasopimus kiireettömien potilaskuljetuspalvelujen tuottamisesta

6

Kiireettömien potilaskuljetusten palvelukuvaus koskien muita kuin ambulanssikuljetuksia

7

Hinnat

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7

Siirtyvä henkilöstö

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Social- och hälsovårdsnämnden föreslår (8.11.2016) att helheten med Helsingfors stads icke-brådskande patienttransporter för gående patienter och patienter som behöver ett handikapputrustat fordon 1.1.2017 ska överföras från social- och hälsovårdsverket till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt i enlighet med principerna för överlåtelse av rörelse.

Det hör enligt 73 § i hälso- och sjukvårdslagen till kommunens ansvar att sörja för att klienter och patienter som är intagna på kommunens sjukhus eller långtidsboende i kommunens inrättningar transporteras för vård och undersökningar samt för patientförflyttningar mellan vårdinrättningar. Meningen med överföringen är att ordna en lagstadgad offentligrättslig tjänst genom horisontellt samarbete. Samarbetet syftar till att både funktionellt och ekonomiskt utnyttja resurserna så effektivt som möjligt. Endast synpunkter för det allmänna bästa styr samarbetet och meningen är inte att eftersträva rörelsevinst.

Helsingfors stads social- och hälsovårdsverk har en enhet för färdtjänster som producerar de icke-brådskande transporterna för gående och rullstolsburna patienter som behöver ett fordon med handikapputrustning. HNS har producerat de icke-brådskande ambulanstransporterna för Helsingfors stad redan räknat från år 2006. Överlåtelsen innebär att även tjänsten för de icke-brådskande patienttransporterna för gående patienter och patienter som behöver ett fordon med handikapputrustning överförs till HNS med stöd av 3 § 4 mom. i grundavtalet för HNS.

Utredningsarbete och resultat

Verkschefen för social- och hälsovårdsverket beslutade 18.8.2016 (§ 124) inrätta en styrgrupp med uppgiften att utreda möjligheterna att eventuellt slå samman patienttransporterna vid social- och hälsovårdsverket och HNS-Logistik i syfte att avveckla överlappningar. Utredningen gjordes i samarbete med HNS-Logistik. Personalen var också representerad i styrgruppen.

Arbetsgruppen utredde och bedömde de nuvarande modellerna för arbetsfördelningen och verksamheten inom social- och hälsovårdsverkets och HNS icke-brådskande patienttransporter, de olika organisationssättens inverkan på produktiviteten och effektiviteten, på kundservicens kvalitet och på avtalsförhållandena och eventuella fördelar och risker med sammanslagningen.

I den nuvarande verksamhetsmodellen beställs social- och hälsovårdsverkets icke-brådskande ambulanstransporter hos HNS och de övriga icke-brådskande patienttransporterna hos verkets egen färdtjänst. På veckoslut och utanför tjänstetiden på vardagar har social- och hälsovårdsverkets beställningstjänst och patienttransporter ordnats genom affärsverket Helsingfors stads servicecentral.

Beställaren av transporten bedömer vilken typ av fordon som behövs. Beställarna är inte alltid kompetenta att bedöma vilket slags fordon som är nödvändigt (ambulans, bårfordon med handikapputrustning, fordon med handikapputrustning). Att ordna verksamheten i samarbete med HNS gör det möjligt att bättre styra valet av fordon i och med att alla icke-brådskande transporter beställs hos samma aktör. HNS erbjuder möjligheten att använda ett bårfordon med handikapputrustning. Helsingfors stad har för tillfället ingen tillgång till bårfordon med handikapputrustning. Ett bårfordon med handikapputrustning är ett förmånligare transportmedel än en ambulans.

I nuläget går det inte att kombinera eller länka samman olika beställningar. Genom att kombinera och länka samman transporter är det möjligt att effektivisera transporterna och öka produktiviteten. En centraliserad beställningsverksamhet i fråga om icke-brådskande patienttransporter i en och samma central gör det möjligt att kombinera och länka samman transporter i de fall där detta är möjligt med tanke på patientens situation.

HNS använder ett elektroniskt färdförmedlingssystem. Systemet effektiviserar fördelningen av transporterna jämfört med social- och hälsovårdsverkets arrangemang per telefon.

Att de icke-brådskande patienttransporterna ordnas i samarbete med HNS gör det möjligt att avveckla överlappande datasystem. Systemet SAP kan ersättas med HNS system Kaiku i fråga om transportbeställningar och statistikföring.

Kostnadseffekterna beräknades på basis av transportantalen för år 2015 och à-priserna för transporterna år 2017. Kostnaderna för en icke-brådskande patienttransport i en riktning som social- och hälsovårdsverkets egen verksamhet uppgår till 57,25 euro i genomsnitt och som en köpt service till 26,03 euro i genomsnitt. Motsvarande priser vid HNS är 51 euro och 49 euro per transport i en riktning.

Verksamhetsöverföring och samverkan

Överföringen av funktionerna har behandlats med personalen vid samarbetsmöten. Stöd för personalen vid förändringen tillhandahålls i samarbete med Företagshälsan Helsingfors.

Frågan har behandlats i social- och hälsovårdsverkets personalkommitté, personalkommittén för social- och hälsovårdsverkets avdelning ekonomi- och stödtjänster och i organisationsdelegationen. Bilagan om personalens ställning till avtalet om överlåtelse av rörelse har utarbetats i samarbete med företrädare för huvudavtalsorganisationerna. Stadens personalkommitté behandlade frågan 1.12.2016 och konstaterade att samarbetsförfarandet har genomförts som planerat och antecknade ärendet.

I fråga om de anställda som överförs tillämpas föreskrifterna om överlåtelse av rörelse i 1 kap. 10 § i arbetsavtalslagen. De anställda överförs som s.k. gamla arbetstagare. De ansvar som överlåtelsen av rörelse orsakar arbetsgivaren överförs i enlighet med lagstiftningen.

Överlåtelsen av rörelse är en administrativ omorganisering som innebär att HNS i fortsättningen producerar alla de icke-brådskande patienttransporttjänster som Helsingfors stad behöver (bilagorna 2–4 om materiella och immateriella förnödenheter, personalens ställning och överföring av personal).

Avsikten är att Helsingfors stad och HNS sinsemellan ingår ett samarbetsavtal om icke-brådskande patienttransporter i enlighet med bilaga 5. Tjänstebeskrivningen och priserna för tjänsten anges i bilagorna 6 och 7.

Med stöd av 7 § 14 mom. i instruktionen för stadsstyrelsen hör det till stadsfullmäktiges uppgifter att besluta om inledande av produktion av hälsovårdstjänster inom någon sektor av primärvården eller någon specialitet inom den specialiserade sjukvården eller för någon stor befolkningsgrupp i form av verksamhet som staden själv upprätthåller och om nedläggning av sådan produktion.

Ärendet är berett på stadskansliet av ekonomi- och planeringsavdelningen, personalavdelningen och avdelningen rättstjänsten i samråd.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrelsen vid verkställigheten av fullmäktiges beslut att uppmana biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet att underteckna avtalet om överlåtelse av rörelse och att bemyndiga stadskansliets rättstjänst att göra behövliga tekniska och smärre ändringar i avtalet och social- och hälsovårdsverket att sörja för samarbetet i fråga om de icke-brådskande patienttransporterna och de praktiska arrangemangen för dessa.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Sopimus, Liikkeenluovutusasiakirja

2

Potilaskuljetuksen siirtyvät aineelliset ja aineettomat hyödykkeet

3

Henkilöstön asema

4

1.1.2017 siirtyvä henkilöstö

5

Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin välinen yhteistoimintasopimus kiireettömien potilaskuljetuspalvelujen tuottamisesta

6

Kiireettömien potilaskuljetusten palvelukuvaus koskien muita kuin ambulanssikuljetuksia

7

Hinnat

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7

Siirtyvä henkilöstö

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7

För kännedom

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysvirasto

Palvelukeskus

Taloushallintopalvelut

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.12.2016 § 1099

HEL 2016-011806 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan sopimuksen Helsingin kaupungin kävelevien ja inva-varusteltua ajoneuvoa tarvitsevien potilaiden ja asiakkaiden kiireettömien potilaskuljetuspalvelujen siirtämisestä kokonaisuudessaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 1.1.2017 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti.

28.11.2016 Pöydälle

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.11.2016 § 258

HEL 2016-011806 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä omalta osaltaan Helsingin kaupungin kävelevien ja inva-varusteltua ajoneuvoa tarvitsevien potilaiden ja asiakkaiden kiireettömien potilaskuljetuspalvelujen siirtämisen kokonaisuudessaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille 1.1.2017 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi lautakunta päätti esittää siirron hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Käsittely

08.11.2016 Ehdotuksen mukaan

Kuljetuspalvelupäällikkö Tuomas Päivinen oli kutsuttuna asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.

Esittelijä

va. virastopäällikkö

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, puhelin: 310 51991

tuomas.paivinen(a)hel.fi

Ann-Marie Turtiainen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 42692

ann-marie.turtiainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566