Helsingfors stad

Protokoll

22/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/3

 

14.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 338

Val av ersättare i utbildningsnämnden och dess finska sektion

HEL 2016-012008 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

  1. bevilja Jussi-Pekka Rode avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i utbildningsnämnden och dess finska sektion från utgången av 2016
  2. välja Matti Sadeniemi till ny personlig ersättare för Johanna Laisaari i utbildningsnämnden och dess finska sektion räknat från ingången av år 2017 för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2017.

Behandling

Ledamoten Osku Pajamäki föreslog Matti Sadeniemi till ny ersättare i utbildningsnämnden och dess finska sektion.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Jussi-Pekka Roden eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

  1. bevilja Jussi-Pekka Rode avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i utbildningsnämnden och dess finska sektion från utgången av 2016
  2. välja _____________ till ny personlig ersättare för Johanna Laisaari i utbildningsnämnden och dess finska sektion räknat från ingången av år 2017 för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2017.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Jussi-Pekka Rode (SDP) till ersättare i utbildningsnämnden och dess finska sektion för den mandattid som utgår med år 2016. Jussi-Pekka Rode anhåller 21.11.2016 om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.
Enligt instruktionen för utbildningsväsendet bildar de finska ledamöterna i nämnden finska sektionen.

Enligt övergångsbestämmelserna i kommunallagen (410/2015) kan en förtroendevald om han eller hon så önskar lämna sitt uppdrag vid utgången av 2016 på den grunden att fullmäktiges mandattid fortsätter. För den återstående mandattiden utses en ny förtroendevald. Det organ som utser den förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked.

Den som utses ska företräda den finska språkgruppen och vara valbar till en nämnd med stöd av 33 § och 36 § i kommunallagen (365/1995).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Jussi-Pekka Roden eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Opetuslautakunta

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.12.2016 § 1088

HEL 2016-012008 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää vuoden 2016 lopussa Jussi-Pekka Rodelle eron opetuslautakunnan ja sen suomenkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita vuoden 2017 alusta _________________ Johanna Laisaaren henkilökohtaiseksi varajäseneksi opetuslautakuntaan ja sen suomenkieliseen jaostoon vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566