Helsingfors stad

Protokoll

22/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/10

 

14.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 345

Anställning av innehavare av tjänsten som sektorchef i kultur- och fritidssektorn

HEL 2016-009070 T 01 01 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag utse Tommi Laitio till innehavare av tjänsten som sektorchef i kultur- och fritidssektorn för en bestämd tid på sju år med en totallön på 10 000 euro i månaden.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att om den som anställs för tjänsten inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hans eller hennes hälsa är tillgängliga vid anställningen är beslutet villkorligt tills anställningen blivit fastställd med stöd av en utredning om hälsotillståndet. Utredningen ska visas upp inom en månad räknat från den dag han eller hon fått del av beslutet om anställning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Enroos, enhetschef, arbetsgivarpolitik, telefon: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Bilagor

1

Kulttuuri -ja vapaa-ajan toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenveto.pdf

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Virkaan valittu

Förslagstext

Viran muut hakijat

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige beslutade 22.6.2016 (196 §) godkänna förvaltningsstadga för Helsingfors stad räknat från 1.6.2017 till de delar som gäller ledarskapssystemet (nedan förvaltningsstadgan), och att åtgärder som är nödvändiga för verkställigheten av förvaltningsstadgan får vidtas innan den trätt i kraft.

Enligt 5 kap. 8 § i förvaltningsstadgan leds verksamheten och förvaltningen i kultur- och fritidssektorn av sektorchefen i kultur- och fritidssektorn, som är föredragande i kultur- och fritidsnämnden och dess sektioner och för biträdande borgmästaren för sektorn. Sektorchefen anställs i ett tjänsteförhållande för en bestämd tid på högst sju år. Sektorchefen är chef för direktörerna för de servicehelheter som hör till sektorn och för förvaltningsdirektören i sektorn. Sektorchefen utför de uppgifter som kanslichefen föreskriver.

Stadsstyrelsen beslutade 8.8.2016 (675 §) inrätta tjänsterna som sektorchefer och uppmanade stadskansliet att inleda ett offentligt ansökningsförfarande för att tillsätta tjänsterna.

Tjänsterna som sektorchefer är nya tjänster i stadens kommande organisation. Det är motiverat att tillsätta tjänsterna redan innan den nya organisationen träder i kraft för att sektorcheferna ska kunna sköta uppgifter med anknytning till verkställigheten av det nya ledarskapssystemet.

Enligt 7 kap. 1 § i förvaltningsstadgan anställs sektorcheferna av stadsfullmäktige.

Ansökningsförfarandet för tjänsten

Tjänsterna som sektorchefer har varit utlysta med ansökningstiden 17.8–12.9.2016.  Annonsen publicerades i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet 21.8.2016 och i Metro 17.8.2016. Dessutom fanns den i stadens tjänst eRekry och i tjänsterna Mol.fi, Oikotie.fi och LinkedIn. Ansökningstiden gick ut 12.9.2016 kl. 16.00.

Behörighetsvillkor för sektorcheferna är enligt 23 kap. 1 § i förvaltningsstadgan högre högskoleexamen, erfarenhet av ledarskap och utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Utöver de formella behörighetsvillkoren ingick det i platsannonsen att det för tjänsten söks en person med erfarenhet av operativt ledarskap i stora organisationer och med visad förmåga att åstadkomma förändring. Likaså krävdes det goda interaktions- och förhandlingsfärdigheter och förmåga att samarbeta med intressentgrupper inom och utom staden. För det allt livligare internationella samarbetet behövs det också flytande kunskaper i engelska. Erfarenhet av verksamhetsområdet räknas också som merit.

Enligt 125 § i grundlagen är de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd. Detta ska beaktas när tjänsten tillsätts.

Valprocess

Tjänsten som sektorchef i kultur- och fritidssektorn söktes inom ansökningstiden av 36 personer. Tre av sökandena uppfyllde inte behörighetsvillkoren i fråga om utbildning. En sammanställning över de sökande baserad på ansökningshandlingarna finns i bilaga 1.

På basis av ansökningshandlingarna kallades sex sökande till intervju i första rundan: Ari-Pekka Karimäki, Tommi Laitio, Tuula Lybeck, Stuba Nikula, Piia Rantala-Korhonen och Paula Tuovinen.

Intervjuerna i första rundan gjordes 29.9–7.10.2016. Intervjuare var personaldirektör Marju Pohjaniemi, rekryteringschef Riitta Hellman och konsultdirektör Taija Stoat från PD Personnel Helsinki Oy.

Tre sökande kallades till en psykologisk personbedömning på basis av ansökningshandlingarna och intervjuerna: Ari-Pekka Karimäki, Tommi Laitio och Stuba Nikula. Personbedömningarna gjordes 12–16.10.2016 av PD Personnel Helsinki Oy.

Till en andra intervju kallades två sökande: Tommi Laitio och Stuba Nikula.

I den andra intervjun 26.10.2016 intervjuades sökandena av stadsstyrelsens ordförande Tatu Rauhamäki, stadsstyrelsens vice ordförande Osku Pajamäki och Otso Kivekäs, kanslichef Sami Sarvilinna, stf. personaldirektör Asta Enroos, rekryteringschef Riitta Hellman och konsultdirektör Taija Stoat från PD Personnel Helsinki Oy.

Sökanden Tommi Laitio har avlagt politices magisterexamen vid Helsingfors universitet år 2005 med allmän statslära som huvudämne och kommunikation, socialpsykologi samt organisationer och ledarskap som biämnen. Han har dessutom avlagt Helsingfors stads Executive MBA-examen vid Aalto-universitetet år 2015.

Sökanden Laitio har varit direktör för Helsingfors stads ungdomsväsen sedan år 2012. Ansvarsområdet omfattar ledarskap av ungdomscentralens ekonomi och verksamhet. Laitio har tidigare varit forskare och projektchef på tankesmedjan Demos Helsinki och en självständig företagare inom organisationsutveckling. Han har dessutom fungerat som programchef på European Cultural Foundation och som fri journalist. Sökanden har också varit med om frivilligarbete och organisationsverksamhet i stor omfattning.

Sökanden Laitios styrkor är hans visade förmåga att verkställa strategiska mål inom ungdomsväsendet och att leda förändring, och hans gedigna erfarenhet av att utnyttja metoder för samverkande utveckling och deltagande. Sökandens andra starka sidor är dessutom ett innovativt tänkesätt och ett utvecklingsorienterat arbetsgrepp.

Sökanden Stuba Nikula har avlagt filosofie magisterexamen vid Helsingfors universitet år 1999 med datavetenskap som huvudämne och matematik och pedagogik som biämnen. Han har dessutom avlagt ett coachningsprogram för verkställande direktörer vid Helsingfors stads koncernakademi.

Sökanden Nikula har varit Helsingfors stads kulturdirektör sedan år 2013. Ledarskap av kulturcentralens ekonomi och verksamhet hör till hans ansvarsområde. Han har tidigare varit verkställande direktör på Fastighets Ab Kabelhuset, evenemangsproduktionsbolaget Finnish Metal Events Oy och Elmu-Yhtiö Oy. Nikula har också vid sidan sin egen befattning fungerat som kolumnist, föreläsare och programledare på olika arenor inom kultur och utbildning.

Sökanden Nikulas styrka är hans mångsidiga erfarenhet av ledarskapsuppgifter inom kultursektorn, också i stadens dotterbolag. Sökanden har stark erfarenhet av evenemangsarrangering, kulturförvaltning och kulturpolitik och samarbete med intressentgrupper.

Båda sökandena har erfarenhet av ledningsuppgifter i verksamhetssektorns olika delområden och inom den privata sektorn. Båda har dessutom sådan interaktions- och förhandlingsförmåga som uppgiften kräver, erfarenhet av att arbeta med förtroendevalda och tillräckliga kunskaper i engelska.

Motiveringar till valförslaget

Sektorcheferna har som representanter för tjänstemannaledningen en viktig roll för att stadens förändring ska lyckas. De ser till att reformen av stadens organisation och ledarskapssystem omsätts i praktiken i sektorerna. Detta innebär bland annat att verksamhetsformerna förenhetligas, att kulturerna samordnas och att stadens nya riktning kommer starkt fram såväl inom sektorn, mellan sektorerna som gentemot externa intressentgrupper.

Eftersom sektorchefen underställs kanslichefen och därigenom hör till stadens ledningsgrupp har man i valprocessen fäst avseende också vid sektorchefernas ömsesidiga samarbetsfärdigheter och förmåga att främja enhetlighet över sektorsgränserna och att bygga upp ett förtroendebaserat och välfungerande samarbete med stadens förtroendevalda.

Förmågorna och egenskaperna ovan har utöver arbetserfarenheten och ansökningshandlingarna kartlagts med hjälp av två intervjurundor och en personbedömning. Som resultat av dessa har man fått en helhetsbild av sökandena och kommit fram till att föreslå personen nedan för tjänsten.

Tommi Laitios visade förmåga att leda förändring och åstadkomma resultat som direktör för ungdomsväsendet talar för att utse honom till sektorchef i kultur- och fritidssektorn. Han har ett innovativt och nätverksskapande tillvägagångssätt. Han har starka kunskaper i att utnyttja metoder för samverkande utveckling och deltagande samt förmåga att sporra och engagera sina anställda. Laitio har därutöver varit ordförande för arbetsgruppen med uppgiften att bereda stadens modell för delaktighet och växelverkan som en del av reformen av ledarskapssystemet, och han har härigenom deltagit i att utveckla stadens kommande verksamhetsformer i en viktig roll.

Ansökningshandlingarna och det övriga material som hänför sig till ansökningsprocessen hålls i sin helhet tillgängliga under stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges sammanträden och därförinnan hos beredaren.

Verkställighet

Stadsstyrelsen meddelar att stadsstyrelsen i samband med verkställigheten av stadsfullmäktiges beslut kommer att konstatera vid vilken tidpunkt den person som väljs för tjänsten tar emot tjänsten.

Stadsstyrelsen kommer samtidigt att fatta beslut om tillfälligt handhavande av de nuvarande tjänsterna om valet av tjänsteinnehavare förutsätter detta.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Asta Enroos, enhetschef, arbetsgivarpolitik, telefon: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

Bilagor

1

Kulttuuri -ja vapaa-ajan toimialajohtajan viran hakijoiden yhteenveto.pdf

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Virkaan valittu

Förslagstext

Viran muut hakijat

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.12.2016 § 1092

HEL 2016-009070 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita Tommi Laition kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi 10 000 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös tällaisen henkilön osalta ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Käsittely

07.12.2016 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Hannu Hyttinen

14.11.2016 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Asta Enroos, yksikön päällikkö, työnantajapolitiikka, puhelin: 310 36420

asta.enroos(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566