Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/6

 

14.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 341

Helsingin liikuntahallit Oy:n lainahakemus

HEL 2016-010559 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen myöntämään Helsingin Liikuntahallit Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 2 516 000 euron lainan jääharjoitushallin rakentamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava tontin
vuokraoikeuteen ja kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta
kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Käsittely

Valtuutettu Harry Bogomoloff ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin Liikuntahallit Oy lainahakemus.pdf

2

Hankesuunnitelma 18 12 2015_Kaarelan harjoitushalli.pdf

3

Lainahakemuksen karttaliitteitä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Liikuntahallit Oy

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Liikuntahallit Oy on kaupunkikonserniin kuuluvan Jääkenttäsäätiön kokonaan omistamaa yhtiö. Helsingin Liikuntahallit Oy omistaa tai vuokraa kuutta harjoitusjäähallia, joissa on yhteensä 13 jäärataa. Harjoitusjäähallit sijaitsevat Hernesaaressa, Konalassa, Malmilla, Paloheinässä, Salmisaaressa ja Vuosaaressa. Konalan halli toimii entisestä tehdasrakennuksesta vuokratuissa tilapäistiloissa, joissa toimintoja ei voi järjestää nykyisiä vaatimuksia vastaaviksi. Nyt rakennettava harjoitusjäähalli korvaa Konalan hallin ja sen vakituiset jäävuorot siirretään uuteen jäähalliin. Samalla Konalan jäähallin toiminta lopetetaan.

Liikuntalautakunta on, kaupunginhallituksen 13.6.2016, 601 § myöntämän oikeuden perusteella, vuokrannut 15.9.2016, 119 §, Helsingin Liikuntahallit Oy:lle 33. kaupunginosassa (Kaarela) sijaitsevan, 14 057 m²:n suuruisen alueen jääharjoitushallia varten ajaksi 1.10.2016 - 31.12.2043.

Helsingin Liikuntahallit Oy hakee kokonaiskustannusarvioltaan             6 300 000 euron (alv 0 %) hankkeelle Helsingin kaupungilta 2 516 000 euron lainaa. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan pankkilainalla 2 516 000 euroa, omarahoituksella 703 500 euroa ja Opetus- ja Kulttuuriministeriön hankeavustuksella 564 500 euroa.

Liikuntalautakunnan esittämä lainan myöntäminen Helsingin Liikuntahallit Oy:lle on urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Lainaan sisältyvä korkotuki (peruskoron ja ns. markkinakoron välisen erotuksen diskontattu nykyarvo) on EU:n komission antaman asetuksen nro 651/2014 (ns. ryhmäpoikkeusasetus) 55 artiklan mukainen. Hankkeen saaman tuen kokonaismäärä alittaa kyseisen asetuksen                4 artiklan mukaisen ilmoituskynnysarvon. Tuki on vapautettu valtiontukea koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 104,4 miljoonaa euroa, josta 93,7 miljoonaa euroa on varattu Olympiastadionin peruskorjaukseen.

Mikäli kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen
myöntämään lainan, kaupunginhallitus tulee toimeenpanopäätöksessään kehottamaan kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston varainhallintayksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin Liikuntahallit Oy lainahakemus.pdf

2

Hankesuunnitelma 18 12 2015_Kaarelan harjoitushalli.pdf

3

Lainahakemuksen karttaliitteitä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Liikuntahallit Oy

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikuntavirasto

Varainhallinta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.12.2016 § 1089

HEL 2016-010559 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen myöntämään Helsingin Liikuntahallit Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta             2 516 000 euron lainan jääharjoitushallin rakentamiseen seuraavin           ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava tontin
vuokraoikeuteen ja kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta
kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Käsittely

07.12.2016 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Harry Bogomoloff

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 17.11.2016 § 144

HEL 2016-010559 T 02 05 03 00

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon koskien Helsingin Liikuntahallit Oy:n lainahakemusta:

Liikuntalautakunta puoltaa, että Helsingin Liikuntahallit Oy:lle myönnettäisiin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 2 516 129,03 euron suuruinen laina jääharjoitushallin rakentamiseksi Kaarelaan.

Liikuntalautakunta on 15.9.2016, 119 §, vuokrannut Helsingin Liikuntahallit Oy:lle 33. kaupunginosassa (Kaarela) sijaitsevan, 14 057 m²:n suuruisen alueen jääharjoitushallia varten ajaksi 1.10.2016 - 31.12.2043.

Uuden harjoitusjäähallin on tarkoitus korvata Konalassa sijaitseva harjoitushalli. Konalan harjoitushalli toimii tilapäistiloissa entisessä tehdasrakennuksessa, jossa toimintoja ei voi järjestää nykyisiä vaatimuksia vastaaviksi. Teollisuushalli on vuokrattu määräajaksi siihen saakka, kunnes korvaavat uudet tilat on rakennettu.

Uusi harjoitusjäähalli on tarkoitus toteuttaa kaksikerroksisena siten, että jääurheilua palvelevat tilat sijaitsevat ensimmäisessä kerroksessa. Jääurheilulle on suunniteltu kaksi toisistaan erillään olevaa hallia parvikatsomoilla, kahdeksan pukuhuonetta, neljä peseytymistilaa ja kahdeksan wc-tilaa. Varusteiden säilyttämistä varten tehdään kaksi erillistä varustesäilytystilaa, joissa on n. 40 erillistä varustekoppia. Valmentajille, tuomareille ja opettajille tehdään kaksi pienempää pukutilaa pesu- ja wc-tiloilla. Liikuntaesteisille on myös varattu yksi pukutila omalla pesu- ja wc-tilalla.

Ensimmäiseen kerrokseen tulee lisäksi mailahuolto- ja teroitustila, kahviotilat asiakastiloineen sekä wc-tilat ja henkilökunnan valvomotila. Rakennukseen sijoittuva väestönsuojatila on tarkoitus varata kuntosalikäyttöön. Rakennukseen sijoittuu myös jääurheilutoiminnoille varattu toimistotila.

Jäänhoitokoneelle tehdään oma tila, jossa on höylättävän jäähileen sulatusmonttu.

Rakennuksen toiseen kerrokseen tulee lähiliikuntaa palveleva 334 m²:n suuruinen liikuntatila ja kaksi erillistä pukuhuonetta peseytymistiloineen. Hallin kaikki tilat suunnitellaan liikuntarajoitteisten liikkuminen huomioiden. 

Hallin ulkopuolelle lähiliikuntatilojen sisäänkäynnin yhteyteen on tarkoitus sijoittaa ulkoliikuntaa palvelevia välineitä.

Pysäköintipaikkoja tulee yhteensä 87 kappaletta, joista kuusi varataan liikuntaesteisille.

Helsingin Liikuntahallit Oy:n tavoitteena on saada Kaarelan harjoitusjäähalli käyttövalmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä.

Hankkeen kustannusarvio on 6 300 000 euroa (alv 0 %), joka on tarkoitus kattaa seuraavasti:

Helsingin kaupungin laina     2 516 129,03 euroa
Rahoituslaitoslaina              2 516 129,03 euroa
Omarahoitus                       703 225,81 euroa
OKM:n hankeavustus           564 516,13 euroa

Hakemuksen summat on päivitetty hankkeen arvonlisäverottoman kustannusarvion mukaisesti.

Helsingin Liikuntahallit Oy:n on hakenut avustusta Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä, mutta sitä ei ole vielä myönnetty. Mikäli yhtiö ei saa avustusta, sen osuus katetaan omista varoista.

Helsingin Liikuntahallit Oy:n suunnitelma rakentaa uusi harjoitusjäähalli on Helsingin kaupungin tavoitteiden mukainen. Lähiliikuntatila palvelee sekä jäähallin käyttäjiä että lähialueen seuroja, perheitä ja senioriryhmiä.

 

Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukaan sen varoja voidaan käyttää urheilu- ja ulkoilulaitoksia palvelevien laitosten rakennustöiden rahoittamiseen. Helsingin Liikuntahallit Oy:n lainahakemus on urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen ehdon mukainen.

Kokonaiskustannusiltaan 6 300 000 euron suuruisen hankkeen rahoituksesta enintään 40 % on tarkoituksena rahoittaa kaupungin myöntämällä lainalla ja loput ulkopuolisella rahoituslaitoslainalla ja omalla rahoituksella. Enintään 40 % kaupungin lainaosuus on aiemmin katsottu vastaavissa hankkeissa puollettaviksi.

Kaupunkikonserniin kuuluvien yksiköiden laitosavustusten tarve on voimakkaassa kasvussa. Olympiastadionin lisääntynyt laitosavustustarve ilman peruskorjauksen aiheuttamia pääomakuluja on vuosittain 800 000 - 1 000 000 euroa vuosina 2016 - 2019. Töölön Urheilutalon peruskorjaus lisää Urheiluhallit Oy:n laitosavustustarvetta 90 000 euroa vuonna 2017, mutta vuosina 2018 - 2021 jo arviolta 820 000 - 870 000 euroa vuodessa. Helsingin Liikuntahallit Oy:n laitosavustustarve lisääntyisi tämän rakennushankkeen johdosta arviolta n. 225 000 eurolla vuodessa.

Kaupunkikonsernin yksiköiden laitosavustuksia on jo liikuntatoimen vuoden 2017 talousarvioesityksessä jouduttu leikkaamaan laitosten tekemistä esityksistä. Laitosavustuksiin tällä hetkellä varatut määrärahat eivät tule riittämään tulevina vuosina odotettavissa oleviin laitosten korjaustarpeisiin.

Uuden jäähallin rakentamisella ei ole vaikutuksia seurojen liikuntatila-avustustarpeeseen, koska samassa yhteydessä Konalan jäähallin toiminta päättyy.

Käsittely

17.11.2016 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tarja Loikkanen-Jormakka

Esittelijä

va. liikuntajohtaja

Petteri Huurre

Lisätiedot

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 310 87812

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566