Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/11

 

16.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 298

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2016-012652, 2016-012656, 2016-012657, 2016-012658, 2016-012659, 2016-012660, 2016-012661

Päätös

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Helena Kantolan ym. aloite  Mellarin asukastilan tilanteen korjaamisesta
 

        valtuutettu Laura Rissasen ym. aloite palautusluukkujen lisäämisestä kirjastoihin
 

        valtuutettu Sanna Vesikansan ym. aloite Paloheinän pulkkamäen valaistuksesta
 

        valtuutettu Hanna Mithikun ym. aloite maauimalan rakentamisesta Kannelmäkeen
 

        valtuutettu Leo Straniuksen ym. aloite ympärivuotisesta pyöräilyreitistä Keskuspuiston läpi
 

        valtuutettu René Hurstin ym. aloite tilojen varaamista Koskelan sairaalasta Stop Huumeille ry:lle   

Kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Anna Vuorjoen ym. aloite sukupuolineutraalien WC-tilojen järjestämisestä kaupungin tiloihin

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566