Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Pj/3

 

16.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 290

Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla oli esillä valtuutettu Johanna Sydänmaan kysymys Välinpitämättömyys on väkivaltaa -kampanjan mediamainonnasta.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566