Helsingfors stad

Protokoll

20/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

16.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 295

Helsingfors stads budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 - 2019

HEL 2016-010740 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige behandla detta ärende och de två följande ärendena efter ärende nr 10 på föredragningslistan.

Ordföranden föreslog följande handläggningsordning:

Handläggningen inleds med diskussion. Ändringsförslag rörande förslaget till budget och ekonomiplan ska framställas under diskussionen, likaså förslag om återremiss av budgetmotioner. Dessutom ska eventuella förslag till hemställningsklämmar som hänför sig till ärendet framställas under diskussionen. När diskussionen har förklarats avslutad, bordläggs ärendet till stadsfullmäktiges följande sammanträde för förrättande av omröstningarna.

Numret och beteckningen på kapitlet och/eller momentet i fråga och den föreslagna ändringen ska framgå av förslag som gäller anslag och bindande verksamhetsmål.

Om helt nya inkomst- eller utgiftsmoment önskas i förslaget till budget och/eller ekonomiplan ska de föreslås placerade i slutet av vederbörande kapitel. Ändringsförslagen ska lämnas in genom mötesapplikationen.

Handläggningsordningen godkändes.

Handläggningen av ärendet fortsätter 30.11.2016. Då förrättas de behövliga omröstningarna om förslaget till budget och ekonomiplan, budgetmotionerna och hemställningsklämmarna.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mari Rajantie, specialplanerare, telefon: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna budget för år 2017 och ekonomiplan som anvisning för åren 2017–2019.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att budgeten för år 2017 och ekonomiplanen för åren 2017–2019 ingår i bilaga 1. Svaren på de av fullmäktigeledamöter väckta budgetmotioner som ska behandlas i anslutning till budgeten ingår i bilaga 2.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mari Rajantie, specialplanerare, telefon: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

1

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017 - 2019 - Budget 2017 och ekonomiplan 2017 - 2019

2

Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin

3

Henkilöstötoimikunnan lausunto

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2016 § 962

HEL 2016-010740 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä ehdotuksen talousarvioksi vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2017 - 2019.

Käsittely

07.11.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Asian aikana kuultavana oli Matti Malinen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

 

Esittelijä muutti esitystään siten, että talousarviota (liite 1) muutetaan liitteen 4 mukaisesti.

 

Vastaehdotus:
Lasse Männistö:

Muutokset esitykseen seuraavasti:

TOIMINTAMENOT:

Opetus: +10M€, sisältää mm. ruotsinkielinen varhaiskasvatus lapsimäärän kasvun suhteessa (0,6M€),  iltapäivätoiminnan turvaaminen kaikille 1.-2. luokkalaisille ja erityisoppilaille, aamupäivätoiminnan kehittäminen, avoimen ammattiopiston toiminnan jatkaminen, tarvittava määräraha Lauttasaaren uuden koulun vuokraan, koulunkäyntiavustajien määrän turvaaminen.

Vaka: +4M€, sisältää mm. lapsimäärän kasvuun varautumisen, kielten oppimisen päiväkodeissa, pd-toiminnan vahvistamisen.

Sote: +11,5M€, sisältää mm. painotuksen vanhusten kotihoidon palveluiden vahvistamiseen, terveysasemien kiireettömän hoidon saatavuuden parantaminen, omaishoidon tukeminen, Haartmanin sairaalan päivystysselvitys yhteistyössä HUSn kanssa päivystysasetuksen mukaisesti, kouluterveydenhuollon pd-näkökulman vahvistamisen.

KHn varaus +5M€ kohdennetaan mm. lasten ja nuorten eriarvoisuuden torjuntaan ja kotouttamiseen esimerkiksi tekeillä olevan selvityksen pohjalta.

KSV +0,65M€, asuntotuotantotavoitteen nostaminen

Kiinteistö +0,24M€, asuntotuotantotavoitteen nostamiseen

Ympäristö +0,2M€

Nuorisoasiainkeskus +0,25M€

Kirjasto +0,32M€

Kulke +0,4M€ jakautuen
• 0,2M€ lähiöiden musiikkiopistotoimintaan
• 0,2M€ avustustoiminta, sisältäen 20 000€ barokkiorkesterille

Liikunta +0,4M€ liikuntaseurojen avustusrahoihin, epäsuora apu varattomille perheille ja ulkoilusaarten kunnostukseen

Kaupunginorkesteri +65 000€

Työvis +0,2M€

Arbis +0,14M€

Pelastus +0,6M€

INVESTOINNIT:

Kohdentamattomiin korjaushankkeisiin, erityisesti koulujen ja päiväkotien korjaushankkeet +4M€

Leikkipuistojen korjaukset +2M€ sisältäen leikkipuisto Kotinummi. 

Lauttasaaren yhteiskoulun liikuntatilojen laajennus +3M€

TEKSTIKIRJAUKSET:

Tuodaan selvitys valtuustostrategian valmistelun yhteydessä mahdollisuudesta siirtyä maksuttomaan varhaiskasvatukseen, sen eri vaihtoehdoista ja mahdollisista aikatauluista.

Selvitetään mahdollisuudet palvelusetelin käyttöönottoon varhaiskasvatuspalveluissa.

Selvitetään valtuustokauden strategian valmistelun yhteydessä perusteet seurata jatkossa mahdollisen maanmyyntitavoitteen toteutumat esimerkiksi kolmen vuoden liukuvana keskiarvona huomioiden selvityksessä kuluneen valtuustokauden toteumat.

Laaditaan selvitys toimenpiteistä, joilla lisätään kaupungin henkilöstön työhyvinvointia ja tavoitteena vähentää sairauspoissaoloja.

Selvitetään mahdollisuus Ohjaamon toiminnan laajentamiseen Itä-Helsinkiin.

Turvataan vuonna 2017 Respan toimintamallin mukainen toiminta ja resurssit.

Selvitetään kaupungin kiinteistökannan korjausvelan mittaluokka ja kertyminen, sekä laaditaan valtuustostrategian valmisteluun yhteydessä toimenpide-ehdotukset korjausvelan hallitsemiseksi tulevalla valtuustokaudella.

Kaupunginhallitus päättää 2018 budjettiraamista vasta kevään 2017 kuntavaalien jälkeen.

Kannattaja: Otso Kivekäs

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Lasse Männistön vastaehdotuksen mukaisesti muutetun esittelijän muutetun ehdotuksen.

31.10.2016 Pöydälle

10.10.2016 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityissuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Ari Hietamäki, vs. talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566