Helsingfors stad

Protokoll

20/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/11

 

16.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 298

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2016-012652, 2016-012656, 2016-012657, 2016-012658, 2016-012659, 2016-012660, 2016-012661

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

        Motion av ledamoten Helena Kantola m.fl. om lösning av invånarlokalen Mellaris situation
 

        Motion av ledamoten Laura Rissanen m.fl. om fler återlämningsluckor på biblioteken
 

        Motion av ledamoten Sanna Vesikansa m.fl. om belysningen i Svedängens pulkabacke
 

        Motion av ledamoten Hanna Mithiku m.fl. om ett utomhusbad i Gamlas
 

        Motion av ledamoten Leo Stranius m.fl. om ett cykelstråk för åretruntbruk genom Centralparken
 

        Motion av ledamoten René Hursti m.fl. om reservering av lokaler i Forsby sjukhus för Stop Huumeille ry

Motioner som hör till stadsstyrelsens beslutanderätt

        Motion av ledamoten Anna Vuorjoki m.fl. om könsneutrala toaletter på stadens verksamhetsställen

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566