Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/11

 

02.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 287

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2016-012065, 2016-012068, 2016-012069, 2016-012070

Päätös

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

        valtuutettu Mari Rantasen ym. aloite koiraveron poistamisesta
 

        valtuutettu Mari Holopaisen ym. aloite vieraan kielen oppimisen varhaistamisesta
 

        valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloite Love Records -yhtiön muistolaatasta
 

        valtuutettu Petra Malinin ym. aloite sosiaalityöntekijöiden työhyvinvoinnista

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566