Helsingfors stad

Protokoll

19/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/11

 

02.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 287

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2016-012065, 2016-012068, 2016-012069, 2016-012070

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

        Motion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om slopande av hund-skatten
 

        Motion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om tidigarelagd undervisning i främmande språk
 

        Motion av ledamoten Tuomo Valokainen m.fl. om en minnesplakett över bolaget Love Records
 

        Motion av ledamoten Petra Malin m.fl. om socialarbetarnas arbetshälsa

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566