Helsingfors stad

Protokoll

19/2016

1 (4)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/6

 

02.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 282

Stadsfullmäktiges sammanträden år 2017

HEL 2016-010846 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag hålla sina sammanträden år 2017 enligt följande, om ordföranden, om möjligt efter att ha diskuterat saken med vice ordförandena, inte beslutar inställa sammanträdet på grund av att ärendena är få eller av någon annan särskild orsak:

nr

vecka

dag

 

kl.

 

 

 

 

 

1

3

18.1.2017

 

18

 

2

5

1.2.2017

 

18

frågestund

3

7

15.2.2017

 

18

 

4

9

1.3.2017

 

18

motionsbehandling

5

11

15.3.2017

 

18

frågestund

6

13

29.3.2017

 

18

 

7

16

19.4.2017

 

18

frågestund

8

18

3.5.2017

 

18

motionsbehandling

9

20 

17.5.2017

 

18

 

10

23

7.6.2017

 

18

 

11

25

21.6.2017

 

16

bokslutet

12

26

28.6.2017

 

16

 

13

35

30.8.2017

 

18

 

14

37

13.9.2017

 

18

frågestund

15

39

27.9.2017

 

18

motionsbehandling

16

41

11.10.2017

 

18

frågestund

17

43

25.10.2017

 

18

 

18

45

8.11.2017

 

18

frågestund

19

46

15.11.2017

 

16

budgeten

20

48

29.11.2017

 

18

budgeten, motionsbehandling

21

50

13.12.2017

 

16

 

 

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att ordföranden i samma ordning kan ändra tidpunkten för ett sammanträde under den fastslagna sammanträdesdagen. Ändringarna meddelas minst en vecka före sammanträdet.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom att

        protokollet från stadsfullmäktiges sammanträde hålls offentligt framlagt på Helsingfors stads registratorskontor fredagen påföljande vecka eller, om registratorskontoret då är stängt, nästa arbetsdag

        stadsfullmäktiges sammanträdestider och framläggandet av protokollet kungörs på anslagstavlan för offentliga kungörelser, på stadens webbsidor och i de av stadsstyrelsen fastställda annonstidningarna.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Det anges i 54 § 1 mom. i kommunallagen (365/1995) att fullmäktige
sammanträder vid de tider som fullmäktige beslutat och även när
fullmäktiges ordförande anser det vara påkallat. I 54 § 2 mom. anges det att fullmäktige också ska sammankallas när kommunstyrelsen eller minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna begär det för behandlingen av ett visst ärende.

Enligt 9 § i förvaltningsstadgan för Helsingfors stad hålls protokollet offentligt framlagt under den tid och på den plats som bestäms av organet, på det sätt som meddelats minst en dag tidigare i enlighet med stadsstyrelsens föreskrifter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Kaupunginkanslia

Virastot ja liikelaitokset

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.10.2016 § 911

HEL 2016-010846 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää pitää kokouksensa vuonna 2017 seuraavasti, ellei puheenjohtaja, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia päätä peruuttaa kokousta:

nro

viikko

päivä

 

klo

 

 

 

 

 

1

3

18.1.2017

 

18

 

2

5

1.2.2017

 

18

kyselytunti

3

7

15.2.2017

 

18

 

4

9

1.3.2017

 

18

aloitekäsittely

5

11

15.3.2017

 

18

kyselytunti

6

13

29.3.2017

 

18

 

7

16

19.4.2017

 

18

kyselytunti

8

18

3.5.2017

 

18

aloitekäsittely

9

20 

17.5.2017

 

18

 

10

23

7.6.2017

 

18

 

11

25

21.6.2017

 

16

tilinpäätös

12

26

28.6.2017

 

16

 

13

35

30.8.2017

 

18

 

14

37

13.9.2017

 

18

kyselytunti

15

39

27.9.2017

 

18

aloitekäsittely

16

41

11.10.2017

 

18

kyselytunti

17

43

25.10.2017

 

18

 

18

45

8.11.2017

 

18

kyselytunti

19

46

15.11.2017

 

16

talousarvio

20

48

29.11.2017

 

18

talousarvio, aloitekäsittely

21

50

13.12.2017

 

16

 

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että puheenjohtaja voi samassa järjestyksessä muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että

        pöytäkirja kaupunginvaltuuston kokouksista pidetään yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa kokousta seuraavan viikon perjantaina tai mikäli kirjaamo on kiinni sitä seuraavana aukiolopäivänä ja

        kaupunginvaltuuston kokousajoista ja pöytäkirjan pitämisestä yleisesti nähtävänä kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566