Helsingfors stad

Protokoll

18/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Stj/8

 

26.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 275

Överföring av social- och hälsovårdsverkets team för foniatri för barn till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som överlåtelse av rörelse

HEL 2016-003671 T 00 01 00

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna avtalet i bilaga 1 om att teamet för foniatri för barn 1.1.2017 ska överföras från social- och hälsovårdsverket till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som överlåtelse av rörelse.

Föredragandens motiveringar

Bakgrund

Social- och hälsovårdsnämnden föreslår (13.9.2016) att teamet för foniatri för barn 1.1.2017 ska överföras till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som överlåtelse av rörelse. Framställningen ingår i beslutshistorien.

Avdelningen familje- och socialtjänster har i enlighet med social- och hälsovårdsverkets driftsplan för år 2015 gjort en utredning om verksamheten i teamet för foniatri för barn. Utredningen är en del av arbetet med att gå igenom överlappningar mellan stadens specialiserade sjukvård och HNS:s specialiserade sjukvård. Det ingår i utredningsarbetet och kommer fram genom resultaten att stadens team för foniatri för barn 1.1.2017 bör integreras med HNS:s foniatriska enhet i enlighet med principerna för överlåtelse av rörelse.

Hur utredningsarbetet genomfördes och vad det resulterade i

Företrädare för social- och hälsovårdsverket i den arbetsgrupp som gjorde utredningen var chefen för familjetjänster, chefen för specialtjänster för familjer, biträdande överläkaren för foniatri för barn och ledande talterapeuten. Företrädare för HNS:s foniatriska enhet var överläkaren på enheten och en specialistläkare i foniatri. Arbetsgruppen producerade utredningar både om verksamheten i social- och hälsovårdsverkets team för foniatri för barn och verksamheten på HNS:s foniatriska enhet. De nuvarande uppgiftsfördelningarna och verksamhetsmodellerna gås igenom i utredningarna.

Stadens team för foniatri för barn hör till polikliniken för foniatri och talterapi för barn, vilken lyder under social- och hälsovårdsverkets avdelning familje- och socialtjänster/byrån välbefinnande och hälsa för barnfamiljer/sektionen specialtjänster för familjer. Verksamhetsmässigt omfattar polikliniken för foniatri och talterapi för barn talterapitjänsterna inom primärvården och de tjänster inom den specialiserade sjukvården som tillhandahålls av teamet för foniatri för barn. Teamets arbetsplats är den enda kommunala polikliniken för foniatri för barn i Finland. Polikliniken tar emot 0−16-åriga Helsingforsbarn och -ungdomar som konstaterats eller misstänks ha särskilda språksvårigheter när det gäller att producera och/eller förstå tal, försenad tal- eller språkutveckling, röststörningar, problem med språklig interaktion, stora läs- och skrivsvårigheter eller språkliga inlärningssvårigheter. Tjänster tillhandahålls på finska och svenska. Dessutom tas två- och flerspråkiga som lär sig finska eller svenska som främmande språk emot när de har störningar i tal- och språkutvecklingen.  

I teamet för foniatri för barn ingår två foniatrer, av vilka den ena är biträdande överläkare på polikliniken, en neuropsykolog, två psykologer och en hälsovårdare. Teamets resultatbudget för år 2016 är på 744 872 euro, varav 215 000 euro hänför sig till köp av medicinsk rehabilitering med en betalningsförbindelse. Det kalkylmässiga priset per besök hos teamet uppgår år 2016 till 312 euro, och då är konsultationer medräknade. Priset för första besöket på HNS:s foniatriska enhet är 240 euro och priset för återbesök 210 euro. Dessutom faktureras 235 euro per besök för konsultationer. Överföringen har ansetts vara kostnadsneutral.

Stadens poliklinik för foniatri hade 924 patienter år 2015. Antalet besök på mottagningarna var sammanlagt 1 633, varav 673 på foniatrernas mottagningar och 960 på de andra anställdas mottagningar. Dessutom besvarade polikliniken 1 059 vårdsamtal som ersatte besök. Första besöket med undersökning skedde i regel inom den tid som vårdgarantin kräver.

HNS:s foniatriska enhet tillhandahåller foniatriska tjänster för barn och vuxna bosatta i kommunerna i området. Enda undantaget är Helsingfors, där barnen uttryckligen får remiss till kommunens eget team för foniatri för barn. 

På HNS:s foniatriska enhet finns ett multidisciplinärt team som består av fyra foniatrer, en läkare under specialisering, en ledande talterapeut, fyra talterapeuter, en ergoterapeut, tre neuropsykologer, en socialarbetare, en specialbarnträdgårdslärare och en AAC-instruktör med ansvar för kommunikationshjälpmedel. På enheten finns dessutom kontors- och vårdpersonal (sjukskötare och primärskötare). Enhetens ansvarsområde är foniatrisk undersökning och rehabilitering av både vuxna och barn. De flesta av enhetens foniatrer arbetar med barn som har störningar i tal- och språkutvecklingen. 

HNS:s foniatriska enhet gör diagnostiska undersökningar utifrån remisser och utarbetar sedan rehabiliteringsplaner. Rehabiliteringstjänsterna inom talterapin sköts inom den offentliga hälsovården i regel av kommunerna. De kompletteras genom rehabiliteringstjänster baserade på avtal med HNS om tjänsteköp inom den specialiserade sjukvården eller genom rehabiliteringstjänster som produceras inom den privata sektorn och bekostas av FPA.

Om verksamhetsintegreringen

I och med att stadens team för foniatri för barn integreras med HNS:s foniatriska enhet blir systemet för tjänster som gäller foniatri för barn detsamma i hela HNS-området. Andra verkningar är att möjligheterna för Helsingforsbarn att få hjälp blir mer flexibla, att verksamhetsförutsättningarna inom foniatrin stärks och att förberedelserna inför social- och hälsovårdsreformen underlättas.

Målet är en starkare och mer välfungerande enhet som förbättrar tillgången till tjänster och gör specialiteten foniatri mer lockande för specialistläkare vid rekrytering.

I samband med överföringen ses det till att remisstyrningen utvecklas och att det nära och fungerande samarbete som nu bedrivs och de konsultationsmöjligheter som nu finns när det gäller stadens talterapitjänster och tjänster inom foniatrin för barn får en fortsättning.

Förslaget att teamet för foniatri för barn ska integreras med HNS:s foniatriska enhet har behandlats tillsammans med personalen vid samarbetsmöten, i personalkommittén för social- och hälsovårdsverkets avdelning familje- och socialtjänster och i personalkommittén för hela verket. Stadens personalkommitté behandlade ärendet 10.10.2016 och beslutade anteckna ärendet.

I enlighet med principerna för överlåtelse av rörelse förflyttas de anställda som gamla arbetstagare med samma villkor för anställningsförhållandet som tidigare (anställda som förflyttas i bilaga 2). En bilaga som gäller personalens ställning efter förflyttningen till HNS har utarbetats (bilaga 3). Detta har skett i enlighet med avtalet om överlåtelse av rörelse och i samråd med företrädare för huvudavtalsorganisationerna.

HNS:s foniatriska enhet har inget behov av mer vårdpersonal, och därför får hälsovårdaren i stadens team för foniatri en ny anställning på social- och hälsovårdsverket i enlighet med principerna för omplacering.

Överlåtelsen av rörelse gäller förflyttning av anställda i stadens team för foniatri och överlåtelse av hjälpmedel som teamet använder, bl.a. apparaterna från KayPentax för digital stroboskopi, vilka används vid undersökning av artikulationsorganen, struphuvudet och stämbanden, de tester som görs av psykologer och neuropsykologer och de kontorsmöbler och arbetsredskap som används av personalen (bilaga 4). Apparaterna är värda ca 5 000 euro. Den övriga lösa egendomen överlåts utan vederlag. Annat som ingår i balansräkningen, såsom lokalerna, överlåts inte. Värdet på verksamhetsöverföringen är 692 567 euro, varav 368 567 euro hänför sig till personalförflyttningen. Lönekostnaderna för hälsovårdaren har dragits av från de direkta verksamhetskostnaderna för teamet för foniatri för barn eftersom överföringen inte omfattar anställningen i fråga.

Stadsfullmäktige får senare under räkenskapsperioden besluta om anslagsförändringar som verksamhetsförändringen föranleder.

Ärendet har beretts i samråd med stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning, personalavdelning och avdelning rättstjänsten.

Stadsfullmäktige har enligt 7 § 14 mom. i instruktionen för stadsstyrelsen till uppgift att besluta om inledande av produktion av hälsovårdstjänster inom någon sektor av primärvården eller någon specialitet inom den specialiserade sjukvården eller för någon stor befolkningsgrupp i form av verksamhet som staden själv upprätthåller och om nedläggning av sådan produktion.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrelsen vid verkställigheten att uppmana temp. biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet att underteckna avtalet om överlåtelse av rörelse och att bemyndiga stadskansliets rättstjänst att göra behövliga tekniska och smärre ändringar i avtalet.

Avtalet om överlåtelse av rörelse mellan staden och HNS:s foniatriska enhet måste godkännas av HNS:s förvaltningsorgan. Tidsplanen för behandlingen är veterligen följande:

        samarbetskommittén för HUCS sjukvårdsområde 31.10.2016

        nämnden för HUCS sjukvårdsområde 8.11.2016

        styrelsen för HNS 28.11.2016

Bedömda konsekvenser för hälsa och välbefinnande

Överföringen av stadens team för foniatri för barn och ungdomar till HNS:s foniatriska enhet gör att barnen och ungdomarna blir mer jämlika i fråga om tjänster och att kvaliteten på tjänsterna och tillgången till tjänster förbättras. Följaktligen främjar överföringen hälsa och välbefinnande hos Helsingforsbarn och -ungdomar. Integreringen innebär att kompetensen hos de anställda som blir förflyttade utvecklas bättre, att specialiteten foniatri blir mer lockande och att tjänsterna blir mindre sårbara. Detta påverkar kvaliteten på tjänsterna och kontinuiteten på ett positivt sätt.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Sopimus foniatrian poliklinikan luovutuksesta

2

Siirtyvä henkilöstö 1.1.2017

3

Liikkeenluovutussopimuksen henkilöstön asemaa koskeva liite

4

Irtaimistoluettelo_Lasten foniatrian tiimi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Siirtyvä henkilöstö

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

För kännedom

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysvirasto

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelut-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.10.2016 § 869

HEL 2016-003671 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan sopimuksen lasten foniatrian työryhmän siirtämisestä liikkeenluovutuksena 1.1.2017 lukien sosiaali- ja terveysvirastosta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle.

Käsittely

10.10.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että toimintojen integroituminen lukuun lisätään seuraava kappale:

Kaupungin henkilöstötoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 10.10.2016 ja päätti merkitä sen tiedoksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.09.2016 § 208

HEL 2016-003671 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä omalta osaltaan lasten foniatrian työryhmän siirron Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 1.1.2017 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti ja esitti siirron hyväksymistä kaupunginhallitukselle.

30.08.2016 Pöydälle

Esittelijä

va. virastopäällikkö

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Katja Niemelä, vs. perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 310 43420

katja.niemelä(a)hel.fi

Maarit Sulavuori, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 62401

maarit.sulavuori(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566