Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/9

 

26.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 276

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2016-011747, 2016-011748

Päätös

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

        Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. aloite avoimuusperiaatteista kaupungin johtajien tapaamisista
 

        Valtuutettu Helena Kantolan ym. aloite ruokajonossa oleville järjestettävistä sisätiloista

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566