Helsingfors stad

Protokoll

18/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/3

 

26.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 270

Anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp

HEL 2015-010006 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade anteckna den i bilaga 1 ingående anmälan om att en ersättare ansluter sig till Socialdemokratiska fullmäktigegruppen och det i bilaga 1 ingående meddelandet om gruppens godkännande.

Upplysningar

Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Bilagor

1

Ilmoitus liittymisestä valtuustoryhmään

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Fullmäktigeersättaren Abdirahim Hussein Mohamed har 12.10.2016 till stadsfullmäktige lämnat en i 3 § 1 mom. i arbetsordningen för Helsingfors stadsfullmäktige avsedd anmälan om att han ansluter sig till Socialdemokratiska fullmäktigegruppen. Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har lämnat ett meddelande om att den godkänner anmälan. Anmälan om anslutande och meddelandet om godkännande ingår i bilaga 1.

Upplysningar

Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Bilagor

1

Ilmoitus liittymisestä valtuustoryhmään

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Kaupunginkanslia

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566