Helsingfors stad

Protokoll

18/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/9

 

26.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 276

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2016-011747, 2016-011748

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

        Motion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om tillämpning av offentlighetsprincipen i fråga om stadens lednings möten
 

        Motion av ledamoten Helena Kantola m.fl. om möjligheter att stå i matkö inomhus

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566