Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/3

 

26.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 270

Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä

HEL 2015-010006 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi liitteenä 1 olevan ilmoituksen varavaltuutetun liittymisestä Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän jäseneksi sekä liitteessä 1 olevan ryhmän ilmoituksen hyväksymisestä.

Lisätiedot

Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1

Ilmoitus liittymisestä valtuustoryhmään

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Varavaltuutettu Abdirahim Hussein Mohamed on jättänyt kaupunginvaltuustolle 12.10.2016 saapuneen Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 3 §:n 1 momentin mukaisen ilmoituksen liittymisestä Sosialidemokraattiseen valtuustoryhmään. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on jättänyt ilmoituksen hyväksymisestä. Ilmoitukset liittymisestä sekä hyväksymisestä ovat liitteessä 1.

Lisätiedot

Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1

Ilmoitus liittymisestä valtuustoryhmään

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566