Helsingfors stad

Protokoll

18/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

26.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 271

Val av ledamot i direktionen för finska arbetarinstitutet

HEL 2016-010841 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

  1. bevilja Laura Kolbe avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i direktionen för finska arbetarinstitutet
  2. välja Terhi Peltokorpi till ny ledamot i direktionen för finska arbetarinstitutet för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att Pekka Airaksinen blir ny personlig ersättare för den nya ledamoten i nämnden.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Laura Kolben eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 11.2.2015 (§ 42) Laura Kolbe (C) till ledamot i direktionen för finska arbetarinstitutet för den mandattid som utgår med år 2016. Laura Kolbe anhåller 5.10.2016 om avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i direktionen.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till direktionen med stöd av 33 § och 36 § i kommunallagen (365/1995).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Laura Kolben eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 17.10.2016 § 886

HEL 2016-010841 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Laura Kolbelle eron suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita Terhi Peltokorven uudeksi jäseneksi suomenkielisen työväenopiston johtokuntaan toukokuun 2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen johtokunnassa on Pekka Airaksinen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

17.10.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Laura Kolben ehdotuksesta esittää Terhi Peltokorpea suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäseneksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566