Helsingfors stad

Protokoll

17/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/11

 

12.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 267

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2016-011226, 2016-011227, 2016-011228

Beslut

Gruppmotioner

        Gruppmotion av Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp om anslutande av staden till ICORN:s nätverk

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

        Motion av ledamoten Matti Niiranen m.fl. om främjande av användningen av elbilar
 

        Motion av ledamoten Nina Huru m.fl. om tydligare förfarande vid anmälan om äldre personers servicebehov

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566