Helsingfors stad

Protokoll

17/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/8

 

12.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 264

Val av ersättare i utbildningsnämndens svenska sektion

HEL 2016-007698 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

  1. bevilja Timo Nurmiluoto avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i utbildningsnämndens svenska sektion
  2. välja Ted Apter till ny personlig ersättare för Mirita Saxberg i utbildningsnämndens svenska sektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Ledamoten Laura Rissanen föreslog Ted Apter till ny ersättare i utbildningsnämndens svenska sektion.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Timo Nurmiluodon eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

  1. bevilja Timo Nurmiluoto avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i utbildningsnämndens svenska sektion
  2. välja _____________ ny personlig ersättare för Mirita Saxberg i utbildningsnämndens svenska sektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 30.1.2013 (15 §) Timo Nurmiluoto (Saml.) till ersättare i utbildningsnämndens svenska sektion för den mandattid som utgår med år 2016. Timo Nurmiluoto anhåller 6.9.2016 om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i utbildningsnämndens svenska sektion.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

Enligt instruktionen för utbildningsväsendet (27.8.2014, 2 §) hör de svenska ledamöterna i utbildningsnämnden till svenska sektionen, och dessutom utses det sju extra ledamöter i sektionen och en personlig ersättare för varje extra ledamot. De extra ledamöterna ska företräda den svenska språkgruppen. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 33 § och 36 § i kommunallagen (365/1995).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Timo Nurmiluodon eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Opetuslautakunta

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 26.09.2016 § 831

HEL 2016-007698 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Timo Nurmiluodolle eron opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita _____________ Mirita Saxbergin henkilökohtaiseksi varajäseneksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566