Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/10

 

12.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 266

Vuokrausperusteet eräille Pukinmäen ja Tapaninkylän asuntotonteille sekä Jakomäessä sijaitsevalle YSA-tontille (Pukinmäki, tontti 37186/4, Tapaninkylä, tontit 39119/13, 39132/29, ja 39148/12, Jakomäki, tontti 41209/17)

HEL 2016-009570 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 37. kaupunginosan (Pukinmäki) asemakaavan muutokseen nro 12353 sisältyvän asuntotontin 37186/4 (AK), 39. kaupunginosan (Tapaninkylä) asemakaavan muutokseen nro 12314 sisältyvät asuntontit 39119/13 (A), 39132/29 (AR) ja 39148/12 (A) sekä 41. kaupunginosan (Jakomäki) asemakaavan muutokseen nro 12134 sisältyvän sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevan tontin 41209/17 (YSA) sekä mainittujen tonttien sijaan mahdollisesti muodostettavat tontit kiinteistölautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Asemakaavan muutokseen nro 12353 sisältyvän asuntotontin 37186/4 (AK) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitas-ehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoikeusasuntotuotantona toteuttavan tontin osalta 27 euroa ja sääntelemättömänä asuntotuotantona toteutettavan tontin osalta 30 euroa.

Asemakaavan muutokseen nro 12314 sisältyvien asuntotonttien 39119/13 (A), 39132/29 (AR) ja 39148/12 (A) vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitas-ehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoikeusasuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta 29 euroa ja sääntelemättömänä asuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta 32 euroa.

Asemakaavan muutokseen nro 12134 sisältyvän YSA-tontin 41209/17 (YSA) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 11 euroa.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin asuntotontilta.

2

Asuntotonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitas- ja hintakontrolloitujen kohteiden osalta noudatetaan lisäksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.

4

Asuntotonttien rahoitus- ja/tai hallintamuodon muututtua esimerkiksi varauspäätöksen tai kaavan muuttamisen johdosta po. tonttien osalta voidaan käyttää vuokran määräytymisen perusteena uutta rahoitus- ja/tai hallintamuotoa vastaavaa, siihen soveltuvaa edellä mainituille tonteille merkittyä hintaa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Tonttimuistio

2

Asemakaavan muutos nro 12353

3

Asemakaavan muutos nro 12314

4

Asemakaavan muutos nro 12134

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Pukinmäessä sijaitseva asuntotontti 37186/4 (AK) on varattu asuntotuotantotoimistolle siten, että muodostettavien tonttien asuinrakennusoikeudesta enintään noin 50 % tulee toteuttaa valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona ja vähintään noin 50 % välimuodon asuntotuotantona. Tontista 37186/4 muodostetut tontit 37186/5 ja 37186/6 on vuokrattu asuntotuotantotoimistolle lyhytaikaisesti 31.7.2017 saakka.

Tapaninkylässä sijaitsevista asuntotonteista tontti 39119/13 (A) on varattu Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle asumisoikeusasuntotuotantoon, tontti 39132/29 (AR) on varattu ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyllä omatoimista ja/tai ryhmärakennuttamishanketta varten ja tontti 39148/12 (A) on varattu Master Kodit Oy:lle asuntohankkeiden suunnittelua varten vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon Hitas II –ehdoin 31.12.2017 saakka.

Jakomäessä sijaitseva sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palveleva tontti 41209/17 (YSA) on varattu asuntotuotantotoimistolle vammaisten ryhmäkotihankkeen suunnittelua varten ja vuokrattu lyhytaikaisesti rakennusluvan hakemista varten 15.5.2017 saakka.

Nyt esitetään vuokrausperusteiden vahvistamista mainituille tonteille.

Esittelijän perustelut

Varauspäätökset

Kaupunginhallitus päätti 25.8.2014 (836 §) varata Pukinmäessä sijaitsevan asuntotontin (AK) 37186/4 asuntotuotantotoimistolle kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua varten siten, että muodostettavien tonttien asuinrakennusoikeudesta enintään noin 50 % tulee toteuttaa valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona ja vähintään noin 50 % välimuodon asuntotuotantona.

Kaupunginhallitus päätti 23.11.2015 (1141 §) varata Tapaninkylän asuntotontin 39119/13 (A) Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle asumisoikeusasuntotuotantoon, asuntotontin 39132/29 (AR) luovutettavaksi ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyllä omatoimista ja/tai ryhmärakennuttamishanketta varten sekä siirtää asuntotontin 39148/12 (A) jatkuvaan tonttihakuun.

Kaupunginhallitus päätti 28.1.2013 (139 §) varata sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevan tontin 41209/17 (YSA) asuntotuotantotoimistolle vammaisten ryhmäkotihankkeen suunnittelua varten.

Kiinteistölautakunta päätti 16.6.2016 (284 §) varata asuntotontin 39148/12 (A, varauspäätöksessä tontti 13) Master Kodit Oy:lle asuntohankkeiden suunnittelua varten 31.12.2017 saakka ehdoin, että tontille tulee toteuttaa vapaarahoitteisia omistusasuntoja Hitas II -ehdoin.

Vuokraukset

Tontista 37186/4 muodostettavat tontit 37186/5 ja 37186/6 on vuokrattu lyhytaikaisesti asuntotuotantotoimistolle rakennusluvan hakemista varten 31.7.2017 saakka.

Tontteja 39119/13, 39132/29 ja 39148/12 ei ole vuokrattu lyhytaikaisesti.

Tontti 41209/17 on vuokrattu lyhytaikaisesti asuntotuotantotoimistolle rakennusluvan hakemista varten 15.5.2017 saakka.

Asemakaavatiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.4.2016 Pukinmäen asemakaavan muutoksen nro 12353. Asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 10.6.2016.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.6.2015 Vanhan Tapanilantien eteläosaa koskevan asemakaavan muutoksen nro 12314. Asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 7.8.2015.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.11.2012 Jakomäentie 6 ja Kankarepolku 9 -nimisen asemakaavan muutoksen nro 12134. Asemakaava on tullut lainvoimaiseksi 21.12.2012.

Tonttien tiedot

Tonttien pinta-alat, osoitteet, rakennusoikeudet ja asemakaavatiedot ilmenevät liitteestä 1. Tontteja koskevat asemakaavat ovat liitteinä 2, 3 ja 4.

Ehdotetut vuokrausperusteet

Vertailutiedot

Vuokranmäärityksen tueksi on selvitetty seuraavat vertailutiedot:

Vuonna 2013 kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Pukinmäessä sijaitsevan asuntotontin 37026/3 (AK) pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951= 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 26 euroa. Tontista on myöhemmin muodostettu tontit 37026/8 ja 9, jotka toteutetaan valtion korkotukemana asuntotuotantona sekä asumisoikeusasuntotuotantona.

Vastaavasti kaupunginvaltuusto päätti viime toukokuussa oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Tapaninkyläntiehen rajoittuvat asuntotontit  39235/12 ja 39246/10 (A) pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 31 euroa. Tontit on varattu vapaarahoitteisten ja sääntelemättömien omistusasuntojen suunnittelua varten.

Vuonna 2014 kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Jakomäessä sijaitsevan asuntotontin 41200/24 (AK) pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 20 euroa. Tontti toteutetaan valtion korkotukemana asuntotuotantona.

Tavanomaisen käytännön mukaan asuntotontille mahdollisesti sijoitettavien julkisten palvelutilojen (esim. päiväkoti), ryhmäkotitilojen tai muiden Y-käyttötarkoituksen mukaisten tilojen sekä kunnallistekniikkaa palvelevien tilojen osalta peritään maanvuokraa noin puolet asuntotilan vuokrasta.

Tonttien vuokrat

Nyt esitettävien vuokraushintojen määrittelyssä on otettu huomioon mm. edellä esitetyt vertailutiedot, tonttien sijoittuminen alueilla sekä rahoitus- ja hallintamuodot. Lisäksi todetaan alla oleva vuosivuokran määrittämisen peruste ja vuokra-aika.

Kaupunginvaltuuston päätöksen 1.10.1980 (asia nro 18) mukaan asuntotontin vuosivuokra on 4 % sen laskennallisesta hinnasta ja muiden tonttien vuosivuokra on 5 % niiden laskennallisesta hinnasta.

Vuokra-ajaksi esitetään noin 60 vuotta. Tällöin vuokra-aika päättyisi 31.12.2080.

Pukinmäki

Pukinmäen asuinrakennusten tontin 37186/4 (AK) vuosivuokra voitaisiin määrätä pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitas-ehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoikeustuotantona toteutettavan tontin osalta 27 euroa, joka vastaa nykyarvoltaan (elokuu 2016) noin 516 euron kerrosneliömetrihintaa, sekä sääntelemättömänä asuntotuotantona toteutettavan tontin osalta 30 euroa, joka puolestaan vastaa nykyarvoltaan noin 574 euron kerrosneliömetrihintaa.

Hitas-ehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoikeustuotantona toteutettavan tontin osalta maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi 2,06 euroa/kk/m² ja arava-alennus huomioon ottaen noin 1,65 euroa/kk/m². Sääntelemättömänä asuntotuotantona toteutettavan tontin osalta maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi 2,29 euroa/kk/m².

Niistä asuntojen ulkopuolisista asuntoja palvelevista tiloista, jotka saa asemakaavamääräysten mukaan rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi, ei perittäisi vuokraa.

Asuntotontin vuosivuokrasta esitetään myönnettäväksi 20 %:n alennus siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

Tapaninkylä

Vanhan Tapanilantien eteläosan alueen asuinrakennusten tonttien 39119/13 (A), 39132/29 (AR) ja 39148/12 (A) vuosivuokrat voitaisiin määrätä pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitas-ehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoikeustuotantona toteutettavien tonttien osalta 29 euroa, joka vastaa nykyarvoltaan (elokuu 2016) noin 554 euron kerrosneliömetrihintaa, sekä sääntelemättömänä asuntotuotantona toteutettavien tonttien osalta 32 euroa, joka puolestaan vastaa nykyarvoltaan noin 612 euron kerrosneliömetrihintaa.

Hitas-ehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoikeustuotantona toteutettavien tonttien osalta maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi 2,22 euroa/kk/m² ja arava-alennus huomioon ottaen noin 1,77 euroa/kk/m². Sääntelemättömänä asuntotuotantona toteutettavien tonttien osalta maanvuokran teoreettinen vaikutus asumiskustannuksiin olisi 2,44 euroa/kk/m².

Niistä asuntojen ulkopuolisista asuntoja palvelevista tiloista, jotka saa asemakaavamääräysten mukaan rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi, ei perittäisi vuokraa.

Asuntotonttien vuosivuokrista esitetään myönnettäväksi 20 %:n alennus siltä ajalta, jona tonteille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tonteille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

Jakomäki

Jakomäen alueen YSA-tontin (YSA) 41209/17 vuosivuokra voitaisiin määrätä pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 11 euroa. Tämä vastaa nykyarvoltaan (elokuu 2016) noin 210 euron kerrosneliömetrihintaa.

Noudatetun käytännön mukaan Y-tontin hinta vastaa noin puolta kaupungin alueella käyttämistä vapaarahoitteisten asuntotonttien hinnoista.

Niistä asuntojen ulkopuolisista asuntoja palvelevista tiloista, jotka saa asemakaavamääräysten mukaan rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi, ei perittäisi vuokraa.

Lopuksi

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Tonttimuistio

2

Asemakaavan muutos nro 12353

3

Asemakaavan muutos nro 12314

4

Asemakaavan muutos nro 12134

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.10.2016 § 847

HEL 2016-009570 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan Helsingin kaupungin 37. kaupunginosan (Pukinmäki) asemakaavan muutokseen nro 12353 sisältyvän asuntotontin 37186/4 (AK), 39. kaupunginosan (Tapaninkylä) asemakaavan muutokseen nro 12314 sisältyvät asuntontit 39119/13 (A), 39132/29 (AR) ja 39148/12 (A) sekä 41. kaupunginosan (Jakomäki) asemakaavan muutokseen nro 12134 sisältyvän sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevan tontin 41209/17 (YSA) sekä mainittujen tonttien sijaan mahdollisesti muodostettavat tontit kiinteistölautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Asemakaavan muutokseen nro 12353 sisältyvän asuntotontin 37186/4 (AK) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitas-ehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoikeusasuntotuotantona toteuttavan tontin osalta 27 euroa ja sääntelemättömänä asuntotuotantona toteutettavan tontin osalta 30 euroa.

Asemakaavan muutokseen nro 12314 sisältyvien asuntotonttien 39119/13 (A), 39132/29 (AR) ja 39148/12 (A) vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitas-ehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoikeusasuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta 29 euroa ja sääntelemättömänä asuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta 32 euroa.

Asemakaavan muutokseen nro 12134 sisältyvän YSA-tontin 41209/17 (YSA) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 11 euroa.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin asuntotontilta.

2

Asuntotonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitas- ja hintakontrolloitujen kohteiden osalta noudatetaan lisäksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.

4

Asuntotonttien rahoitus- ja/tai hallintamuodon muututtua esimerkiksi varauspäätöksen tai kaavan muuttamisen johdosta po. tonttien osalta voidaan käyttää vuokran määräytymisen perusteena uutta rahoitus- ja/tai hallintamuotoa vastaavaa, siihen soveltuvaa edellä mainituille tonteille merkittyä hintaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 08.09.2016 § 373

HEL 2016-009570 T 10 01 01 02

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan vuokraamaan Helsingin kaupungin 37. kaupunginosan (Pukinmäki) asemakaavan muutokseen nro 12353 sisältyvä asuntotontti 37186/4 (AK), 39. kaupunginosan (Tapaninkylä) asemakaavan muutokseen nro 12314 sisältyvät asuntontit 39119/13 (A), 39132/29 (AR) ja 39148/12 (A) sekä 41. kaupunginosan (Jakomäki) asemakaavan muutokseen nro 12134 sisältyvä sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palveleva tontti 41209/17 (YSA) sekä mainittujen tonttien sijaan tulevat tontit kiinteistölautakunnan määräämästä ajankohdasta alkaen 31.12.2080 saakka seuraavin ehdoin:

1

Asemakaavan muutokseen nro 12353 sisältyvän asuntotontin 37186/4 (AK) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitas-ehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoikeusasuntotuotantona toteuttavan tontin osalta 27 euroa ja sääntelemättömänä asuntotuotantona toteutettavan tontin osalta 30 euroa.

Asemakaavan muutokseen nro 12314 sisältyvien asuntotonttien 39119/13 (A), 39132/29 (AR) ja 39148/12 (A) vuosivuokrat määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana Hitas-ehdoin, valtion korkotukemana asuntotuotantona tai asumisoikeusasuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta 29 euroa ja sääntelemättömänä asuntotuotantona toteuttavien tonttien osalta 32 euroa.

Asemakaavan muutokseen nro 12134 sisältyvän YSA-tontin 41209/17 (YSA) vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavana kerrosneliömetrihintana 11 euroa.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi rakennettavien asuntojen ulkopuolisten asuntoja palvelevien tilojen osalta ei peritä vuokraa.

Asuntotonteille mahdollisesti toteutettavien liike- tai niihin verrattavien tilojen osalta esitetään perittäväksi samaa maanvuokraa kuin asuntotontilta.

2

Asuntotonttien vuosivuokrasta peritään 80 % siltä ajalta, jona tontille rakennettavien asuintalojen rakentamiseen myönnettyä valtion asuntolainaa on maksamatta tai jona valtio maksaa tontille rakennettavien asuntojen rakentamiseen myönnetyn lainan perusteella korkohyvitystä (korkotukea).

3

Muuten noudatetaan tavanomaisia asuntotonttien vuokrausehtoja sekä kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja. Hitas- ja hintakontrolloitujen kohteiden osalta noudatetaan lisäksi kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyä koskevia ehtoja.

4

Asuntotonttien rahoitus- ja/tai hallintamuodon muututtua esimerkiksi varauspäätöksen tai kaavan muuttamisen johdosta po. tonttien osalta voidaan käyttää vuokran määräytymisen perusteena uutta rahoitus- ja/tai hallintamuotoa vastaavaa, siihen soveltuvaa edellä mainituille tonteille merkittyä hintaa.

Esittelijä

vs. osastopäällikkö

Esko Patrikainen

Lisätiedot

Tuukka Toropainen, vs. kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34244

tuukka.toropainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566