Helsingfors stad

Protokoll

17/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Pj/3

 

12.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 259

Frågestund

Beslut

Under frågestunden togs upp ledamoten Outi Alanko-Kahiluotos fråga om den fortsatta beredningen av digitaliseringsprogrammet för utbildningen och ledamoten Silvia Modigs fråga om inkomstgränserna för ARA-hyresbostäder.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige ordnar en frågestund.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566