Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/4

 

12.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 260

Kaupunginhallituksen jäsenen valinta

HEL 2016-001241 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti hylätä ehdotuksen.

Käsittely

Valtuutettu Helena Kantola ehdotti itseään uudeksi jäseneksi kaupunginhallitukseen.

Valtuutettu René Hursti ehdotti Harri Lindelliä uudeksi jäseneksi kaupunginhallitukseen.

Puheenjohtaja esitti valtuutettu Tuomas Rantasen kannattamana, että asia jätetään pöydälle.

Valtuutettu Mika Raatikainen ilmoitti peruvansa eroanomuksensa.

Puheenjohtaja muutti pöydällepanoehdotuksensa hylkäysehdotukseksi, koska valtuutettu Mika Raatikainen perui erohakemuksensa. Valtuutettu René Hursti kannatti puheenjohtajan hylkäysehdotusta.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hylätä päätösehdotuksen, jolloin valtuutettujen Helena Kantolan ja René Hurstin ehdotukset raukesivat.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Mika Raatikaisen eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Mika Raatikaiselle eron kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita Markku Saarikankaan uudeksi jäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen kaupunginhallituksessa on Nina Huru.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 14.1.2015 (5 §) Mika Raatikaisen (PS) kaupunginhallituksen jäseneksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Mika Raatikainen pyytää 16.9.2016 eroa kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana luottamushenkilö on. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen, konsernijaoston, johtamisen jaoston ja tietotekniikkajaoston jäsenet ja varajäsenet. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen kunnanhallitukseen kuntalain (365/1995) 33 ja 35 §:n mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Mika Raatikaisen eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.09.2016 § 830

HEL 2016-001241 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Mika Raatikaiselle eron kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita Markku Saarikankaan uudeksi jäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen kaupunginhallituksessa on Nina Huru.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

26.09.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus esitti Mika Raatikaisen ehdotuksesta yksimielisesti, että kaupunginhallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Markku Saarikangas.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566