Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/11

 

12.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 267

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2016-011226, 2016-011227, 2016-011228

Päätös

Ryhmäaloitteet

        Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite kaupungin liittymisestä ICORNin verkostoon

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvat aloitteet

        Valtuutettu Matti Niirasen ym. aloite sähköautojen käytön lisäämisen edistämisestä
 

        Valtuutettu Nina Hurun ym. aloite iäkkään henkilön palvelutarpeen ilmoittamisen selkeyttämisestä

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566