Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/8

 

12.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 264

Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen valinta

HEL 2016-007698 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

  1. myöntää Timo Nurmiluodolle eron opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita Ted Apterin Mirita Saxbergin henkilökohtaiseksi varajäseneksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Valtuutettu Laura Rissanen ehdotti Ted Apteria uudeksi varajäseneksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Timo Nurmiluodon eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Timo Nurmiluodolle eron opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita _____________ Mirita Saxbergin henkilökohtaiseksi varajäseneksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 30.1.2013 (15 §) Timo Nurmiluodon (Kok.) varajäseneksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Timo Nurmiluoto pyytää 6.9.2016 eroa opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana luottamushenkilö on. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Opetustoimen johtosäännön (27.8.2014, 2 §) mukaan opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon kuuluvat lautakunnan ruotsinkieliset jäsenet, joiden lisäksi jaostoon valitaan seitsemän lisäjäsentä ja jokaiselle lisäjäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Lisäjäsenet ovat ruotsinkielisestä kieliryhmästä. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 33 ja 36 §:n (365/1995) mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Timo Nurmiluodon eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.09.2016 § 831

HEL 2016-007698 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Timo Nurmiluodolle eron opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita _____________ Mirita Saxbergin henkilökohtaiseksi varajäseneksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566