Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Pj/3

 

14.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 226

Kyselytunti

Päätös

Kyselytunnilla oli esillä valtuutettu Seija Muurisen kysymys katujen korjaushankkeista ja kaistojen sulkemisesta sekä valtuutettu Nuutti Hyttisen kysymys Länsimetrohankkeen viivästyksestä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto järjestää kyselytunnin.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566