Helsingfors stad

Protokoll

15/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Stj/11

 

14.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 234

Uppföljning av utfallet inom barn- och ungdomspsykiatriska tjänster

HEL 2016-000156 T 00 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anteckna en utredning om utvecklingen år 2015 i fråga om kvaliteten och tillgången på barn- och ungdomspsykiatriska tjänster.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att det är mest ändamålsenligt att social- och hälsovårdsnämnden följer upp utfallet inom barn- och ungdomspsykiatriska tjänster fullmäktigeperiodvis i fortsättningen.  

Behandling

Ledamoten René Hursti understödd av ledamoten Yrjö Hakanen föreslog att punkt (2) ges följande lydelse: Stadsfullmäktige beslutar samtidigt att det är mest ändamålsenligt att också i fortsättningen årligen förelägga stadsfullmäktige uppföljningen av utfallet inom barn- och ungdomspsykiatriska tjänster.

1 omröstningen

Stadsstyrelsens förslag JA, motförslag NEJ

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Punkt (2) ges följande lydelse:
Stadsfullmäktige beslutar samtidigt att det är mest ändamålsenligt att också i fortsättningen årligen förelägga stadsfullmäktige uppföljningen av utfallet inom barn- och ungdomspsykiatriska tjänster.

Ja-röster: 43
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Seppo Kanerva, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Elina Moisio, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Antti Möller, Matti Niiranen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Riitta Skoglund, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Sanna Vesikansa

Nej-röster: 30
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hanna Mithiku, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Tomi Sevander, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Blanka: 7
Mukhtar Abib, Pentti Arajärvi, Gunvor Brettschneider, Veronica Hertzberg, Björn Månsson, Timo Raittinen, Kaarin Taipale

Frånvarande: 5
Eero Heinäluoma, Laura Kolbe, Harri Lindell, Jan D Oker-Blom, Ulla-Marja Urho

Stadsfullmäktige godkände inte ledamoten René Hurstis motförslag.

Ledamoten René Hursti anmälde avvikande mening genom att reservera sig mot beslutet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Helsinkiläisten lasten psykiatristen palvelujen toteutuminen 2015

2

Helsinkiläisnuorten nuorisopsykiatristen palvelujen toteutuminen 2015

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige beslutade 12.9.2007 att den barnpsykiatriska verksamheten skulle koncentreras till HUCS 1.1.2008 och godkände i samband med detta följande hemställningskläm: "Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen årligen förelägger fullmäktige en rapport om utvecklingen i fråga om kvaliteten och tillgången på barn- och ungdomspsykiatriska tjänster."

De berörda överläkarna vid HUCS har sammanställt utredningar, och dessa utgör bilagor. Social- och hälsovårdsnämnden behandlade saken 17.5.2016.

Barnpsykiatri

Antalet patienter från Helsingfors ökade år 2015 med 16 % från år 2014. Antalet besök ökade med 24 %, och antalet vårddagar minskade med 14 %. Trenden har varit densamma i flera år.

Helsingforsbarnen hade också år 2015 god tillgång till barnpsykiatrisk vård. Vårdgarantin, vård inom sex veckor, uppfylldes frånsett några enskilda fall. Ett intensivt samarbete bedrivs med barnskyddet och utbildningsväsendet både i fråga om enskilda patienter och när det gäller att revidera rutiner och ordna gemensam utbildning.

Mentala störningar hos ett barn har att göra med problem i barnets psykiska utveckling. Problemen är bundna både till temperamentsfaktorer hos barnet och till riskfaktorer i omgivningen, särskilt i familjen. Behovet av vård och rehabilitering är i allmänhet långvarigt. Vården och rehabiliteringen måste inriktas på både barnet och omgivningen, och gränsen mellan vård och rehabilitering är flytande. Det anses inom barnpsykiatrin vid HUCS att arbete i form av ett vårdnät är väl ägnat att göra att resurserna inklusive kostnaderna inom den specialiserade sjukvården blir kanaliserade till de patienter som främst behöver dem, att resurserna blir optimalt utnyttjade och att arbetsfördelningen blir lyckad.

Ungdomspsykiatri

Sammanlagt 2 062 helsingforsare i åldern 13−17 år vårdades inom
ungdomspsykiatrin vid HUCS år 2015 (1 870 år 2014). Ökningen var ca 10 % från år 2014. Antalet årliga remisser var ungefär detsamma åren 2009–2015.

Något som eventuellt bidrar till att antalet vårdade patienter ökat är att andelen öppenvård relativt sett blivit större i förhållande till vården på avdelning och att poliklinikerna tar emot också sådana ungdomar som tidigare var intagna på avdelning eller väntade på att få vård. Vårdtiderna på avdelning har blivit något kortare, och servicen anknuten till tidig snabb identifiering har ökat.

Antalet besök inom öppenvården uppgick år 2015 till 28 954 (29 919 år 2014). Att antalet minskade med 3 % tyder på att vårdstrukturen förändrats i någon mån. Vården har blivit mer mångfasetterad, och exempelvis har mobilt arbete blivit vanligare.

Antalet dagar inom den ungdomspsykiatriska vården på avdelning minskade med 2 %, till 5 617, år 2015 (5 723 år 2014). Antalet vårdplatser på avdelning minskade år 2015 med 8. Trots minskningen i antalet platser hade avdelningarna inte på hela året några nämnvärda vårdköer eller överbeläggningar.

Avsikten är att det i högre grad ska utvärderas hur effektiva de psykoterapier som köps till ungdomspsykiatrin vid HUCS är. De köpta psykoterapierna är fokuserade och genomtänkta, och korta bedömningar gjorda av terapeuter har fogats till dem. Långvarig och intensiv psykoterapi köps för dem som behöver sådan.

Social- och hälsovårdsnämnden följer upp utfallet inom tjänsterna

Social- och hälsovårdsnämnden föreslår i motsats till föredraganden (rösterna föll 9–4 vid en omröstning) att utfallet inom barn- och ungdomspsykiatriska tjänster ska rapporteras separat till nämnden också i fortsättningen, dock fullmäktigeperiodvis. Nämnden anser rapporteringen vara nödvändig med tanke på informationen, barnskyddet, vårdplanerna för barn och ungdomar i behov av psykiatrisk vård, utfallet av tjänsterna och uppföljningen av verksamheten. Enligt föredraganden behövs ingen separat årlig rapportering längre eftersom verksamheten stabiliserats.

Stadsstyrelsen anser det vara mest ändamålsenligt att social- och hälsovårdsnämnden, såsom den själv önskar, följer upp utfallet inom barn- och ungdomspsykiatriska tjänster fullmäktigeperiodvis i fortsättningen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Helsinkiläisten lasten psykiatristen palvelujen toteutuminen 2015

2

Helsinkiläisnuorten nuorisopsykiatristen palvelujen toteutuminen 2015

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveysvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.08.2016 § 727

HEL 2016-000156 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi selvityksen lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen laadun ja saatavuuden kehityksestä vuonna 2015.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seuranta on tarkoituksenmukaisinta jatkossa käsitellä valtuustokausittain sosiaali- ja terveyslautakunnassa.   

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.05.2016 § 119

HEL 2016-000156 T 00 01 01

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti omalta osaltaan merkitä tiedoksi sekä lähettää tiedoksi kaupunginhallitukselle liitteinä olevat raportit helsinkiläislasten ja -nuorten psykiatristen palvelujen laadun ja saatavuuden kehityksestä vuonna 2015.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta esitti esittelijän ehdotuksesta poiketen kaupunginhallitukselle, että lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seurannasta ei luovuta, vaikkakin lasten psykiatrinen toiminta on vakiintunut hyvin. Lautakunta haluaa seurannan jatkuvan ja erillisraportoinnin saattamisen edelleen valtuustokausittain lautakunnalle.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta päätti muuttaa esityksen viimeisen kappaleen muotoon: "Sosiaali ja terveyslautakunta katsoo, että erillisraportointi on ollut tarpeellista. Lautakunta on saanut hyvää ja tärkeää tietoa lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon toiminnasta, sekä katsoo sen olevan tarpeellinen jatkossakin lastensuojelun, lasten ja nuorten psykiatrisen hoitosuunnitelman ja palvelujen toteutumisen sekä toiminnan seurannan kannalta."

Käsittely

17.05.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Rene Hursti: Muutetaan lause "lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle" muotoon, että lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seurannasta ei luovuta, vaikkakin lasten psykiatrinen toiminta on vakiintunut hyvin. Lautakunta haluaa seurannan jatkuvan ja erillisraportoinnin saattamisen edelleen valtuustokausittain lautakunnalle.

Poistetaan esityksen viimeinen kappale muuttamalla se kuulumaan "Sosiaali ja terveyslautakunta katsoo, että erillisraportointi on ollut tarpeellista. Lautakunta on saanut hyvää ja tärkeää tietoa lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon toiminnasta, sekä katsoo sen olevan tarpeellinen jatkossakin lastensuojelun, lasten ja nuorten psykiatrisen hoitosuunnitelman ja palvelujen toteutumisen sekä toiminnan seurannan kannalta."

Kannattaja: Anna Vuorjoki

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Muutetaan lause "lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle" muotoon, että lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisen seurannasta ei luovuta, vaikkakin lasten psykiatrinen toiminta on vakiintunut hyvin. Lautakunta haluaa seurannan jatkuvan ja erillisraportoinnin saattamisen edelleen valtuustokausittain lautakunnalle.

Poistetaan esityksen viimeinen kappale muuttamalla se kuulumaan "Sosiaali ja terveyslautakunta katsoo, että erillisraportointi on ollut tarpeellista. Lautakunta on saanut hyvää ja tärkeää tietoa lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon toiminnasta, sekä katsoo sen olevan tarpeellinen jatkossakin lastensuojelun, lasten ja nuorten psykiatrisen hoitosuunnitelman ja palvelujen toteutumisen sekä toiminnan seurannan kannalta."

Jaa-äänet: 4
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Sami Heistaro, Kimmo Parhiala

Ei-äänet: 9
Gunvor Brettschneider, Rene Hursti, Joonas Leppänen, Jouko Malinen, Laura Nordström, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi jäsen Rene Hurstin vastaehdotuksen äänin 9 - 4.

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Jukka Pellinen, hallintoylilääkäri, puhelin: 310 42305

jukka.pellinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566