Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/12

 

14.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 235

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2016-010118, 2016-010119, 2016-010120, 2016-010121

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        Valtuutettu Seija Muurisen ym. aloite Kruunusiltojen käytöstä yöaikaan joukkoliikenteelle
 

        Valtuutettu René Hurstin ym. aloite penkkien lisäämisestä Otto-Iivari Meurmanin puistoon
 

        Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. aloite Kontupisteen ja Mellarin digipalvelujen jatkon turvaamisesta
 

        Valtuutettu Mari Rantasen ym. aloite kokemusasiantuntijoiden käytöstä omaishoitajien palveluiden kehittämisessä

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566