Helsingfors stad

Protokoll

15/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/12

 

14.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 235

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2016-010118, 2016-010119, 2016-010120, 2016-010121

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

        Motion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om användning av Kronbroarna nattetid för kollektivtrafik
 

        Motion av ledamoten René Hursti m.fl. om fler bänkar i Otto-Iivari Meurmans park
 

        Motion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om fortsatta digitala tjänster vid Kontupiste och Mellari
 

        Motion av ledamoten Mari Rantanen m.fl. om anlitande av erfarenhetsexperter vid utvecklingen av tjänsterna för närståendevårdare

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566