Helsingfors stad

Protokoll

15/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Pj/3

 

14.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 226

Frågestund

Beslut

Under frågestunden togs upp ledamoten Seija Muurinens fråga om gatureparationsprojekten och stängningen av körfält och ledamoten Nuutti Hyttinens fråga om västmetroprojektets fördröjning. 

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige ordnar en frågestund.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566