Helsingfors stad

Protokoll

15/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

14.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 227

Val av ledamot i utbildningsnämnden och dess finska sektion

HEL 2016-006745 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

  1. bevilja Juha Leoni avsked från förtroendeuppdragen som ledamot i utbildningsnämnden och dess finska sektion
  2. välja Vesa Korkkula till ny ledamot i utbildningsnämnden och dess finska sektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att Hanna Mithiku blir personlig ersättare för den nya ledamoten i utbildningsnämnden och dess finska sektion.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Ledamoten Veronika Honkasalo föreslog Vesa Korkkula till ny ledamot i utbildningsnämnden och dess finska sektion.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Juha Leonin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

  1. bevilja Juha Leoni avsked från förtroendeuppdragen som ledamot i utbildningsnämnden och dess finska sektion
  2. välja _____________ till ny ledamot i utbildningsnämnden och dess finska sektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt konstatera att Hanna Mithiku blir personlig ersättare för den nya ledamoten i utbildningsnämnden och dess finska sektion.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Juha Leoni (VF) till ledamot i utbildningsnämnden och dess finska sektion för den mandattid som utgår med år 2016. Juha Leoni anhåller 18.8.2016 om avsked från förtroendeuppdragen i utbildningsnämnden.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

Enligt instruktionen för utbildningsväsendet bildar de finska ledamöterna i nämnden finska sektionen. Den som utses ska företräda den finska språkgruppen och vara valbar till en nämnd med stöd av 33 § och 36 § i kommunallagen (365/1995).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Juha Leonin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Opetuslautakunta

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 31.08.2016 § 206

HEL 2016-006745 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

  1. bevilja Nasima Razmyar avsked från förtroendeuppdragen som ledamot i utbildningsnämnden och dess finska sektion
  2. välja Johanna Laisaari till ny ledamot i utbildningsnämnden och dess finska sektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att Jussi-Pekka Rode blir personlig ersättare för den nya ledamoten i utbildningsnämnden och dess finska sektion.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 29.08.2016 § 723

HEL 2016-006745 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Juha Leonille eron opetuslautakunnasta ja sen suomenkielisen jaoston jäsenen luottamustoimista sekä
  2. valita _____________ uudeksi jäseneksi opetuslautakuntaan ja sen suomenkieliseen jaostoon vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen opetuslautakunnassa ja sen suomenkielisessä jaostossa on Hanna Mithiku.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566