Helsingfors stad

Protokoll

15/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/6

 

14.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 229

Val av nämndeman vid tingsrätten

HEL 2016-002992 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

        bevilja Anne-Maria Tilli avsked från förtroendeuppdraget som nämndeman vid tingsrätten

        välja Matti Kopra till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Anne-Maria Tillin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kommunalbesvär, fullmäktige

Helsingin käräjäoikeus

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 13.2.2013 (36 §) Anne-Maria Tilli till nämndeman vid tingsrätten för den mandattid som utgår med år 2016. Anne-Maria Tilli anhåller 3.8.2016 om avsked från förtroendeuppdraget som nämndeman vid tingsrätten.

Enligt tingsrättslagen (581/1993) väljer fullmäktige nämndemännen vid tingsrätten för en period som motsvarar fullmäktiges mandattid. För nämndemännen vid tingsrätten gäller i tillämpliga delar det som föreskrivs om kommunala förtroendevalda.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Mandattiden för fullmäktige har genom 147 § i kommunallagen (410/2015) förlängts till utgången av maj 2017.

Den som väljs till nämndeman vid tingsrätten ska uppfylla de behörighetskrav som anges i 6 § i tingsrättslagen (581/1993).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Anne-Maria Tillin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kommunalbesvär, fullmäktige

Helsingin käräjäoikeus

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.08.2016 § 722

HEL 2016-002992 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

        myöntää Anne-Maria Tillille eron käräjäoikeuden lautamiehen luottamustoimesta ja

        valita Matti Kopran käräjäoikeuden lautamiehiksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566