Helsingfors stad

Protokoll

13/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/8

 

22.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 194

Val av ersättare i direktionen för djurgården

HEL 2016-006316 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

  1. bevilja Martti From avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i direktionen för djurgården
  2. välja Jari Marjanen till ny personlig ersättare för Simo Ahonen i direktionen för djurgården för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Otso Kivekäs under diskussionen hade föreslagit att Jari Marjanen skulle väljas till ny ersättare i direktionen för djurgården. 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Martti Fromin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

  1. bevilja Martti From avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i direktionen för djurgården
  2. välja __________________ till ny personlig ersättare för Simo Ahonen i direktionen för djurgården för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (§ 5) Martti From (Gröna) till ersättare i direktionen för djurgården för den mandattid som utgår med år 2016. Martti From anhåller 27.5.2015 om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i direktionen för djurgården.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till direktionen med stöd av 33 § och 36 § i kommunallagen (365/1995).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Martti Fromin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Eläintarhan johtokunta

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 13.06.2016 § 586

HEL 2016-006316 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Martti Fromille eron eläintarhan johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita ______________ Simo Ahosen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi eläintarhan johtokuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566