Helsingfors stad

Protokoll

13/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/14

 

22.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 200

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2016-007250, 2016-007251, 2016-007253, 2016-007255, 2016-007256

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

        Motion av ledamoten Pertti Villo m.fl. om avsaknaden av invånarlokaler i Stapelstaden
 

        Motion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om överskottsmassor vid jordbyggnadsarbeten
 

        Motion av ledamoten Tomi Sevander m.fl. om förbättring av gatusäkerheten i Sandvikskajens område
 

        Motion av ledamoten Dan Koivulaakso m.fl. om tryggande av förutsättningarna för fortsatt rehabiliterande fångarbete

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566