Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/14

 

22.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 200

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2016-007579, 2016-007581, 2016-007584, 2016-007585

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        Valtuutettu Pertti Villon ym. aloite Tapulikaupungin asukastilojen puuttumisesta
 

        Valtuutettu Kauko Koskisen ym. aloite maanrakennustöiden ylijäämämassoista
 

        Valtuutettu Tomi Sevanderin ym. aloite Hietalahdenrannan alueen katuturvallisuuden parantamisesta
 

        Valtuutettu Dan Koivulaakson ym. aloite kuntouttavan vankityön jatkamisedellytysten turvaamisesta.

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566