Helsingfors stad

Protokoll

13/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Talk/4

 

22.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 190

Behandling av utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2015 och ansvarsfrihet för året 2015

HEL 2015-005412 T 00 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med revisionsnämndens förslag

  1. anteckna revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2015 och de utlåtanden som stadsstyrelsen och nämnderna och direktionerna i fråga gett om denna
     
  2. uppmana stadsstyrelsen att före utgången av december 2016 förelägga fullmäktige en utredning om vilka åtgärder de personer som ansvarar för verksamheten och de redovisningsskyldiga har vidtagit med anledning av utvärderingsberättelsen
     
  3. anteckna revisionsberättelsen för år 2015
     
  4. på basis av det som i revisionsberättelsen anges om bokslutets godtagbarhet bevilja de ledamöter i organ och de ledande tjänsteinnehavare inom arbetsfälten som handhaft stadens förvaltning och ekonomi ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Behandling

Det antecknades att stadsfullmäktige på förslag av ordföranden godkände som förfarande att diskussionen om ärendena 4 och 5 förs samtidigt. Eventuella förslag beträffande de båda ärendena skulle framställas under diskussionen.

Föredragande

Revisionsnämnden

Upplysningar

Pirjo Hakanpää, revisionsdirektör, telefon: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi

Timo Terävä, utvärderingschef, telefon: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Arto Ahlqvist, Revisionschef, telefon: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Bilagor

1

Utvärderingsberättelse 2015

2

Kaupunginhallituksen lausunto 9.5.2016

3

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto 4.5.2016

4

Eläintarhan johtokunnan lausunto 19.5.2016

5

Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 12.5.2016

6

Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 24.5.2016

7

Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto 26.4.2016

8

Kaupunginorkesterin johtokunnan lausunto 3.5.2016

9

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 10.5.2016

10

Kiinteistölautakunnan lausunto 3.5.2016

11

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 10.5.2016

12

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 12.5.2016

13

Liikuntalautakunnan lausunto 12.5.2016

14

Nuorisolautakunnan lausunto 28.4.2016

15

Opetuslautakunnan lausunto 10.5.2016

16

Palvelukeskus-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 12.5.2016

17

Pelastuslautakunnan lausunto 10.5.2016

18

Rakennuslautakunnan lausunto 26.4.2016

19

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 28.4.2016

20

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 3.5.2016

21

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 17.5.2016

22

Taidemuseon johtokunnan lausunto 10.5.2016

23

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 20.5.2016

24

Teknisen palvelun lautakunnan lausunto 28.4.2016

25

Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto 17.5.2016

26

Yleisten töiden lautakunnan lausunto 10.5.2016

27

Ympäristölautakunnan lausunto 3.5.2016

28

Revisionsberättelse 2015

29

Tilintarkastajan yhteenvetoraportti vuoden 2015 tarkastuksesta

Sökande av ändring

Kohdat 1 - 3

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Kohta 4

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 121 § i kommunallagen (410/2015) ska revisionsnämnden bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om samt bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Nämnden ska för varje år lämna fullmäktige en utvärderingsberättelse som innehåller resultaten av utvärderingen. Utvärderingsberättelsen ska behandlas i fullmäktige i samband med bokslutet.

Helsingfors stads bokslut 2015 behandlas i fullmäktige 22.6.2016. På samma sammanträde behandlas revisionsberättelsen för år 2015 som stadens revisor har tagit fram och revisionsnämndens utvärderingsberättelse och de utlåtanden som stadsstyrelsen och nämnderna och direktionerna i fråga gett om denna. Dessutom beslutar fullmäktige på sammanträdet utifrån revisionsnämndens förslag om beviljandet av ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Revisionsberättelsen

KPMG Offentliga Tjänster Ab, som är revisor för Helsingfors stad, har förelagt revisionsnämnden en revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015. Revisionsberättelsen är ställd till stadsfullmäktige och den undertecknades 26.4.2016 av ansvarige revisorn Leif-Erik Forsberg, OFR, CGR. Revisionsberättelsen utgör bilaga till detta ärende.

Revisorn relaterade revisionsberättelsen för revisionsnämnden vid sammanträdet 4.5.2016. Revisorn föreslår i revisionsberättelsen att bokslutet ska godkännas och de redovisningsskyldiga ska beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Revisorn har utöver revisionsberättelsen gett en sammandragsrapport daterad 26.4.2016 om revisionen rörande räkenskapsåret 2015. Rapporten har på begäran av revisorn sänts från revisionskontoret bland annat till stadens ledning, till cheferna för förvaltningarna och affärsverken och till förvaltnings- och ekonomicheferna. Revisorn relaterade sammandragsrapporten för revisionsnämnden vid sammanträdet 4.5.2015. Sammandragsrapporten utgör bilaga till detta ärende.

Utvärderingsberättelsen

Revisionsnämndens två sektioner har i samverkan med revisionskontoret berett en utvärderingsberättelse av utvärderingstemana som ingår i 2015 års utvärderingsplan. Nämnden godkände utvärderingsberättelsen 13.4.2016. Utvärderingsberättelsen utgör bilaga till detta ärende.

Utlåtanden

Såsom praxis varit tidigare har revisionsnämnden i enlighet med 8 § i revisionsstadgan för Helsingfors stad anmodat stadsstyrelsen och nämnderna och direktionerna i fråga att före 11.5.2016 ge utlåtande om utvärderingsberättelsen. Utlåtandena eller förslagen till utlåtanden utgör bilaga till detta ärende.

I enlighet med tidigare praxis har revisionsnämnden dessutom föreslagit att stadsfullmäktige ska uppmana stadsstyrelsen att före utgången av december förelägga fullmäktige en utredning om vilka åtgärder de personer som ansvarar för verksamheten och de redovisningsskyldiga har vidtagit med anledning av utvärderingsberättelsen. Förfarandet motsvarar bestämmelsen i 121 § i kommunallagen, enligt vilken stadsstyrelsen bör ge fullmäktige ett utlåtande om de åtgärder som utvärderingsberättelsen föranleder.

Föredragande

Revisionsnämnden

Upplysningar

Pirjo Hakanpää, revisionsdirektör, telefon: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi

Timo Terävä, utvärderingschef, telefon: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Arto Ahlqvist, Revisionschef, telefon: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Bilagor

1

Utvärderingsberättelse 2015

2

Kaupunginhallituksen lausunto 9.5.2016

3

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto 4.5.2016

4

Eläintarhan johtokunnan lausunto 19.5.2016

5

Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 12.5.2016

6

Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 24.5.2016

7

Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto 26.4.2016

8

Kaupunginorkesterin johtokunnan lausunto 3.5.2016

9

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 10.5.2016

10

Kiinteistölautakunnan lausunto 3.5.2016

11

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 10.5.2016

12

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 12.5.2016

13

Liikuntalautakunnan lausunto 12.5.2016

14

Nuorisolautakunnan lausunto 28.4.2016

15

Opetuslautakunnan lausunto 10.5.2016

16

Palvelukeskus-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 12.5.2016

17

Pelastuslautakunnan lausunto 10.5.2016

18

Rakennuslautakunnan lausunto 26.4.2016

19

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 28.4.2016

20

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 3.5.2016

21

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 17.5.2016

22

Taidemuseon johtokunnan lausunto 10.5.2016

23

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 20.5.2016

24

Teknisen palvelun lautakunnan lausunto 28.4.2016

25

Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto 17.5.2016

26

Yleisten töiden lautakunnan lausunto 10.5.2016

27

Ympäristölautakunnan lausunto 3.5.2016

28

Revisionsberättelse 2015

29

Tilintarkastajan yhteenvetoraportti vuoden 2015 tarkastuksesta

Sökande av ändring

Kohdat 1 - 3

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Kohta 4

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Förslagstext
Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutshistoria

Tarkastuslautakunta 18.05.2016 § 59

HEL 2015-005412 T 00 03 00

Esitys

Tarkastuslautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä päättäisi

        merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2015 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lauta- ja johtokuntien lausunnot

        kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2016 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta

        merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015

        myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2015 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Pirjo Hakanpää

Lisätiedot

Pirjo Hakanpää, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi

Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Arto Ahlqvist, Tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566