Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Talk/4

 

22.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 190

Vuoden 2015 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely sekä vastuuvapaus vuodelta 2015

HEL 2015-005412 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti

  1. merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2015 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lauta- ja johtokuntien lausunnot
     
  2. kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2016 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta
     
  3. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015
     
  4. myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2015 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.

Käsittely

Merkittiin, että puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi menettelyn, että esityslistan asioiden 4 ja 5 kohdalla keskustelu käydään yhdessä. Keskustelun kuluessa on tehtävä kumpaistakin asiaa koskevat ehdotukset.

Esittelijä

Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Pirjo Hakanpää, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi

Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Arto Ahlqvist, Tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015

2

Kaupunginhallituksen lausunto 9.5.2016

3

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto 4.5.2016

4

Eläintarhan johtokunnan lausunto 19.5.2016

5

Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 12.5.2016

6

Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 24.5.2016

7

Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto 26.4.2016

8

Kaupunginorkesterin johtokunnan lausunto 3.5.2016

9

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 10.5.2016

10

Kiinteistölautakunnan lausunto 3.5.2016

11

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 10.5.2016

12

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 12.5.2016

13

Liikuntalautakunnan lausunto 12.5.2016

14

Nuorisolautakunnan lausunto 28.4.2016

15

Opetuslautakunnan lausunto 10.5.2016

16

Palvelukeskus-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 12.5.2016

17

Pelastuslautakunnan lausunto 10.5.2016

18

Rakennuslautakunnan lausunto 26.4.2016

19

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 28.4.2016

20

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 3.5.2016

21

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 17.5.2016

22

Taidemuseon johtokunnan lausunto 10.5.2016

23

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 20.5.2016

24

Teknisen palvelun lautakunnan lausunto 28.4.2016

25

Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto 17.5.2016

26

Yleisten töiden lautakunnan lausunto 10.5.2016

27

Ympäristölautakunnan lausunto 3.5.2016

28

Tilintarkastuskertomus 2015

29

Tilintarkastajan yhteenvetoraportti vuoden 2015 tarkastuksesta

Muutoksenhaku

Kohdat 1 - 3

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Kohta 4

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunnan tulee antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus tulee käsitellä valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Helsingin kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös on valtuuston käsittelyssä 22.6.2016. Samassa kokouksessa käsiteltävänä ovat kaupungin tilintarkastajan laatima tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä arviointikertomuksesta hankitut kaupunginhallituksen ja lauta- ja johtokuntien lausunnot. Lisäksi valtuusto päättää kokouksessa tarkastuslautakunnan ehdotuksen perusteella vastuuvapauden myöntämisestä tilikaudelta 2015.

Tilintarkastuskertomus

Helsingin kaupungin tilintarkastaja, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, on antanut tarkastuslautakunnalle kaupunginvaltuustolle osoitetun, vastuullisen tilintarkastajan, JHT, KHT Leif-Erik Forsbergin 26.4.2016 allekirjoittaman tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2015. Tilintarkastuskertomus on esityslistan liitteenä.

Tilintarkastaja on selostanut kertomusta tarkastuslautakunnalle kokouksessa 4.5.2016 ja esittää kertomuksessaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta 2015. Tilintarkastaja on antanut kertomuksensa lisäksi 26.4.2016 päivätyn yhteenvetoraportin vuoden 2015 tilintarkastuksesta, joka on lähetetty tarkastusvirastosta tilintarkastajan pyynnöstä muun muassa kaupungin johdolle, virastojen ja liikelaitosten johtajille sekä hallinto- ja talouspäälliköille. Tilintarkastaja on selostanut yhteenvetoraporttiaan tarkastuslautakunnalle kokouksessa 4.5.2016. Yhteenvetoraportti on esityslistan liitteenä.

Arviointikertomus

Tarkastuslautakunnan kaksi jaostoa ovat valmistelleet yhteistyössä tarkastusviraston kanssa vuoden 2015 arviointisuunnitelmaan sisältyneistä arviointiaiheista arviointikertomuksen, jonka lautakunta hyväksyi 13.4.2016. Arviointikertomus on esityslistan liitteenä.

Lausunnot

Tarkastuslautakunta on aiempaa käytäntöä noudattaen Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 8 §:n mukaisesti pyytänyt arviointikertomuksesta 11.5.2016 mennessä lausunnot kaupunginhallitukselta ja asianomaisilta lauta- ja johtokunnilta. Lausunnot ovat esityslistan liitteenä.

Lisäksi tarkastuslautakunta on esittänyt aiempaa käytäntöä noudattaen, että kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginhallitusta antamaan valtuustolle joulukuun loppuun mennessä selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta. Menettely vastaa kuntalain 121 §:n säädöstä, jonka mukaan kaupunginhallituksen tulee antaa valtuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin arviointikertomus on antanut aihetta.

Esittelijä

Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Pirjo Hakanpää, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi

Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Arto Ahlqvist, Tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015

2

Kaupunginhallituksen lausunto 9.5.2016

3

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto 4.5.2016

4

Eläintarhan johtokunnan lausunto 19.5.2016

5

Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 12.5.2016

6

Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 24.5.2016

7

Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto 26.4.2016

8

Kaupunginorkesterin johtokunnan lausunto 3.5.2016

9

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 10.5.2016

10

Kiinteistölautakunnan lausunto 3.5.2016

11

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 10.5.2016

12

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 12.5.2016

13

Liikuntalautakunnan lausunto 12.5.2016

14

Nuorisolautakunnan lausunto 28.4.2016

15

Opetuslautakunnan lausunto 10.5.2016

16

Palvelukeskus-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 12.5.2016

17

Pelastuslautakunnan lausunto 10.5.2016

18

Rakennuslautakunnan lausunto 26.4.2016

19

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 28.4.2016

20

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 3.5.2016

21

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 17.5.2016

22

Taidemuseon johtokunnan lausunto 10.5.2016

23

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 20.5.2016

24

Teknisen palvelun lautakunnan lausunto 28.4.2016

25

Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto 17.5.2016

26

Yleisten töiden lautakunnan lausunto 10.5.2016

27

Ympäristölautakunnan lausunto 3.5.2016

28

Tilintarkastuskertomus 2015

29

Tilintarkastajan yhteenvetoraportti vuoden 2015 tarkastuksesta

Muutoksenhaku

Kohdat 1 - 3

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Kohta 4

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 18.05.2016 § 59

HEL 2015-005412 T 00 03 00

Esitys

Tarkastuslautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä päättäisi

        merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2015 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lauta- ja johtokuntien lausunnot

        kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2016 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta

        merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015

        myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2015 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Pirjo Hakanpää

Lisätiedot

Pirjo Hakanpää, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi

Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Arto Ahlqvist, Tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566