Helsingfors stad

Protokoll

10/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/23

 

25.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 156

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2016-006227, 2016-006228, 2016-006230, 2016-006232, 2016-006233, 2016-006234

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

        Motion av ledamoten Silvia Modig m.fl. om konkurrensförbud för ledande tjänstemän och befattningshavare
 

        Motion av ledamoten Seppo Kanerva m.fl. om en dag för försäljning av överlopps saker i Helsingfors
 

        Motion av ledamoten Seppo Kanerva m.fl. om Heikasplatsen på Drumsö som allaktivitetsområde
 

        Motion av ledamoten Helena Kantola m.fl. om en anställning som äldreombudsman anknuten till äldrerådet
 

        Motion av ledamoten Jarmo Nieminen m.fl. om en nationalstadspark i Helsingfors
 

        Motion av ledamoten Vesa Korkkula m.fl. om slopande av området reserverat för centrumtunneln

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566