Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/3

 

25.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 136

Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2014-014638 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

  1. myöntää Johanna Sumuvuorelle eron kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta
  2. todeta, että kuntalain (365/1995) 11 §:n 2 momentin mukaisesti kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Sanna Vesikansa toukokuun 2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi
  3. todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Vihreän liiton valtuustoryhmälle 19. varavaltuutetun toukokuun 2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Liitteet

1

Johanna Sumuvuoren eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että Johanna Sumuvuori (Vihr.) on 29.4.2016 pyytänyt eroa kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi valtuutetuksi tulee sijaantulojärjestyksen mukaisesti Vihreän liiton valtuustoryhmän ensimmäinen varavaltuutettu Sanna Vesikansa.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana luottamushenkilö on. Valtuutetun ja varavaltuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto.

Vaalilain 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on 2.5.2016 pyytänyt keskusvaalilautakuntaa nimeämään Vihreän liiton valtuustoryhmälle 19. varavaltuutetun. Keskusvaalilautakunta nimeää varavaltuutetun 7.6.2016 pidettävässä kokouksessaan.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Liitteet

1

Johanna Sumuvuoren eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Keskusvaalilautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 16.05.2016 § 472

HEL 2014-014638 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Johanna Sumuvuorelle eron kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta
  2. todeta, että kuntalain (365/1995) 11 §:n 2 momentin mukaisesti kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Sanna Vesikansa toukokuun 2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi
  3. todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Vihreän liiton valtuustoryhmälle 19. varavaltuutetun toukokuun 2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566