Helsingfors stad

Protokoll

10/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/18

 

25.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 151

Den av ledamoten Jessica Karhu väckta motionen om tillfällig användning av en parkremsa på skolrasterna

HEL 2015-011012 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Jessica Karhu väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Motion

Ledamoten Jessica Karhu och 16 andra ledamöter säger följande i sin motion:

"Lauttasaaren ala-asteen koulu är Finlands största lågstadieskola. Den har två olika verksamhetsställen. Antalet elever är 809 läsåret 2015/2016, och av dessa arbetar 653 vid Kvarnbergsvägen. Enligt utbildningsnämnden har det egentliga skolhuset kapacitet för 433 elever. För att eleverna ska få plats finns det tre paviljonger på skolgården. De nyaste elevprognoserna visar att det under perioden fram till år 2024 tillkommer drygt 550 elever utöver de nuvarande.

Med tanke på att det realistiskt sett inte är möjligt att på kort sikt bygga ett nytt skolhus på Drumsö är det sannolikt att antalet elever som arbetar vid Kvarnbergsvägen ökar så mycket redan hösten 2016 att det behövs en ny skolpaviljong. Det har inte gått att undvika att paviljonger placerats på skoltomten, och situationen är densamma i framtiden. Skolgården har därför krympt avsevärt. Bland annat matsalskapaciteten i skolhuset har redan överskridits med 50 %, vilket betyder att eleverna behöver en större skolgård. Raster kan inte hållas i skift eftersom oväsendet på gården gör att arbete är omöjligt i en del av klassrummen och i paviljongerna. Det behövs följaktligen mer plats för eleverna på rasterna, och problemet kan lösas exempelvis med hjälp av parkområdet öster om skoltomten.

Parkremsan har föga betydelse för de boende och kan lätt och naturligt börja användas av skolan. Det behövs bara ett tillfälligt staket eller planteringar som inte förändrar områdets karaktär.

Vi föreslår att parkremsan på den bifogade kartan tillfälligt ska få användas på rasterna av de elever som arbetar vid Kvarnbergsvägen."

Motionen och den bifogade kartan finns i bilaga 1.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Utlåtanden

Utlåtanden om motionen begärdes från stadsplaneringsnämnden, fastighetsnämnden, utbildningsverket, byggnadskontoret och miljönämnden. Utlåtandet från utbildningsverket finns i bilaga 2, och de övriga ingår i beslutshistorien. 

Stadsstyrelsen meddelar följande utifrån utlåtandena:

Fastighetsnämnden

Eftersom Lauttasaaren ala-asteen koulus hus vid Kvarnbergsvägen är för trångt och antalet elever ökar, hyrs extra lokaler tillfälligt i Oy Hedengren Ab:s kontorshus strax intill. Det är fråga om 3 170 m² bruttoyta, och ytan räcker till för 300–350 elevplatser. Stadsstyrelsen godkände 11.1.2016 (25 §) ett förslag där det ingår att lokalerna hyrs till 31.7.2024. Tack vare att extra lokaler hyrs behöver nya utrymmeskrävande flyttbara undervisningslokaler inte förläggas till skolgården.

Det blir ingen ny skolgård i anslutning till de tillfälliga extra lokalerna, vilket betyder att eleverna kommer att använda Lauttasaaren ala-asteen koulus nuvarande skolgård vid Kvarnbergsvägen på rasterna. Eleverna kommer att kunna gå direkt till skolgården via en trapp- och brokonstruktion som blir överbyggd och skyddad mot väder och vind. Mellan huset med de tillfälliga lokalerna och skolgården finns en led för gång- och cykeltrafik, och brokonstruktionen kommer att gå över den.  

En arbetsöppning för västmetron som nu finns på skolgården kommer att täppas till när den inte längre behövs. Enligt en grov tidsplan som fastighetskontorets lokalcentral fått ska tunneln stängas och gårdsplanen iståndsättas år 2016. Gårdsplanen återställs sommaren 2016.

Fastighetsnämnden tillstyrker att parkområdet i fråga används som ett tillskott till skolgården på rasterna eftersom resultatet blir att skolgården känns mindre trång och tillgodoser behovet hos eleverna trots att de hela tiden ökar i antal. Det bör beaktas att en led för gång- och cykeltrafik löper mellan det trekantiga parkområdet och skolgården, på parksidan, med andra ord måste det när gårdsplanen förstoras ses till att trafiken kanaliseras på ett sätt som är säkert vad eleverna beträffar.

Fastighetsnämnden påpekar att det som måste göras för att parkområdet ska bli en del av skolgården kräver investeringsanslag och att sådana inte är reserverade för fastighetskontorets lokalcentral. Ingen kostnadskalkyl har utarbetats för iståndsättningen. 

Stadsplaneringsnämnden

Stadsplaneringsnämnden anser det vara ändamålsenligt att parkområdet såsom föreslaget tillfälligt används av eleverna på rasterna. Enligt nämnden bör gång- och cykelstråket genom området bevaras men läggas om så att det kan användas säkert. Likaså bör träden utmed Kvarnbergsvägen bevaras. De bör lämnas utanför gårdsplanen om området inhägnas. Terrängen får inte bearbetas eller området jämnas i någon större omfattning. Området ska återställas efter den tillfälliga användningen. 

Stadsplaneringskontoret har gjort en granskning över området och dess egenskaper (bilaga 3).

Utbildningsverket

Utbildningsverket ställer sig positivt till förslaget i motionen men påpekar att det inte är beaktat i investeringsprogrammet att parkområdet ska fogas till gårdsplanen. Fastighetskontorets lokalcentral bör därför utreda vilka åtgärder som hopslagningen kräver, hurdan tidsplanen kan tänkas vara och vilka kostnaderna blir. Utbildningsverket anser i vilket fall som helst att det område som fogas till skolgården gör att rasterna kan utnyttjas bättre tills ytterligare en lågstadiebyggnad uppförts på Drumsö och de nuvarande lokalerna blivit renoverade.

När den nya lågstadiebyggnaden är klar och verksamhetsställena vid Tallbergs allén och Kvarnbergsvägen blivit renoverade, år 2024, kan skolpaviljongerna avlägsnas och det i motionen föreslagna tillskottet till skolgården bli parkområde på nytt.

Miljönämnden

Miljönämnden anser att parkområdet i fråga är väl lämpat att användas på raster. Området är tillräckligt skyddat mot trafikbullret från Västerleden och Drumsövägen. Trafikbullret från Kvarnbergsvägen strax intill och den inverkan trafiken har på luftkvaliteten är ringa totalt sett. Enligt utlåtandet har parkområdet inte heller några särskilda naturvärden som måste beaktas när eleverna tillfälligt använder det på rasterna.

Utbildningsverket ansvarar för hur rasterna ordnas, och fastighetskontoret utför det praktiska arbetet. Fastighetskontoret sköter utarrenderingen av tillskottet till gårdsplanen och är också den förvaltning som hyr ut skolfastigheten. 

Sammandrag

De som gett utlåtande är positivt inställda till förslaget i motionen. Utbildningsverket och fastighetsnämnden påpekar att kostnaderna för hopslagning av parkområdet och skolgården visserligen inte är beaktade i investeringsplanerna men anser det vara ändamålsenligt med en utredning om hur projektet, som gäller en tillfällig sak, ska genomföras. Fastighetskontorets lokalcentral och utbildningsverket ska därför i samråd utreda vilka åtgärder som hopslagningen kräver, hurdan tidsplanen kan tänkas vara och vilka kostnaderna blir. De villkor för genomförandet som stadsplaneringsnämnden tar upp i sitt utlåtande ska beaktas i utredningen. 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Bilagor

1

Jessica Karhu ym. valtuustoaloite Kvsto 7.10.2015 asia 18

2

Opetusviraston lausunto, puistoalueen liittäminen Myllykallion pihaan

3

Tarkastelu puiston liittämisestä koulun pihaan

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Opetuslautakunta

Rakennusvirasto

Ympäristölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.05.2016 § 443

HEL 2015-011012 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Jessica Karhun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

09.05.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän perusteluiden loppuun lisätään seuraava:

Yhteenveto

Lausunnonantajat suhtautuvat myönteisesti aloitteeseen. Opetusvirasto ja kiinteistölautakunta toteavat tosin, ettei puistoalueen liittämisen kustannuksiin ole varauduttu investointisuunnitelmissa, mutta pitävät aiheellisena sen selvittämistä, miten tämä väliaikaiseksi tarkoitettu hanke saataisiin toteutettua. Tilakeskuksen ja opetusviraston tuleekin yhteistyössä selvittää liittämiseen tarvittavat toimenpiteet, mahdollinen aikataulu ja kustannukset. Selvityksessä tulee ottaa huomioon kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnossaan toteamat ehdot toteutukselle.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.01.2016 § 18

HEL 2015-011012 T 00 00 03

Ksv 5264_9

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kolmionmallinen puistoalue sijaitsee Myllykalliontiellä Lauttasaaren ala-asteen ja Lahnaruohontien asuinkorttelien välissä. Alue on pinta-alaltaan n. 2 500 m² ja on 9.2.1951 voimaantulleessa kaavassa nro 2 948 merkitty puistoksi. Koulun ja puiston välistä kulkee Myllykallion ja Lauttasaarentien välinen kävely- ja pyöräilyreitti. Myllykallion tien varressa puistoalueen reunassa on puurivi, joka on osa tietä reunustavaa laajempaa aihetta. Alueella on myös hyväkuntoisia kuusiryhmiä.

Puistoalue on nurmipintainen ja viettää pohjoiseen päin.

Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että valtuustoaloitteessa esitetty alueen muuttaminen väliaikaisesti koululaisten välituntitoimintaan on tarkoituksenmukaista. Tilapäisjärjestelyt tulee kuitenkin toteuttaa siten, että:

        Koulun pihan laajentamisen yhteydessä on kävely- ja pyöräilyreitti säilytettävä ja uudelleen järjesteltävä niin että sitä voidaan käyttää turvallisesti.
 

        Myllykalliontietä reunustavat puut tulee säilyttää. Puut tulee rajata pihan ulkopuolelle, jos alue aidataan.
 

        Alueella ei saa tehdä merkittäviä maaston muokkausta tai alueen tasaamista. Väliaikaisen käyttöönoton päätyttyä alue tulee palauttaa ennalleen.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Jukka Kähkönen, arkkitehti, puhelin: 310 37260

jukka.e.kahkonen(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 17.12.2015 § 632

HEL 2015-011012 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Jessica Karhun ym. valtuustoaloitteesta koskien ehdotetun puistoalueen käyttämistä koulun välituntipihana seuraavan puoltavan lausunnon: 

Se helpottaa koulun pihan koettua ahtautta ja vastaa lisääntyvän oppilasmäärän tuomaan tarpeeseen.

Kolmiomaisen puistoalueen ja koulun pihan välissä, puiston puolella kulkee kevyen liikenteen yhteys. Koulun pihan laajentamisen yhteydessä tämän liikenteen kanavoinnista lasten kannalta turvallisesti täytyy huolehtia. Asiaan tulee pyytää kannanotto rakennusviraston katu- ja puisto-osastolta.

Puistoalueen muuttaminen koulun pihaksi edellyttää investointimäärärahoja, joita ei kiinteistöviraston tilakeskukselle ole varattu.

Lauttasaaren ala-asteen tilapäiset lisätilat

Lauttasaaren ala-asteen Myllykalliontien rakennuksen nykyisen tilanahtauden ja kasvavan oppilasmäärän takia vuokrataan tilapäistä lisätilaa viereisestä Oy Hedengren Ab:n toimitilarakennuksesta. Tila on suuruudeltaan 3 170 brm² ja siihen tulee 300 - 350 oppilaspaikkaa. Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle tilan vuokraamiseksi on ollut kiinteistölautakunnan käsittelyssä 10.12.2015. Kiinteistölautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle tilan vuokraamista kahdeksaksi vuodeksi.

Nykyisen pihan tilankäyttö

Lisätilan vuokrauksesta johtuen koulun pihalle ei tule lisää siirtokelpoisia opetustiloja.

Tilapäisiin lisätiloihin ei kuitenkaan liity uutta piha-aluetta, joten lapset tulevat käyttämään välituntipihana nykyistä pihaa. Yhteys suoraan Myllykallion koulun pihalle järjestetään katetun, sääsuojatun porras-siltarakennelman avulla. Rakennuksen ja Lauttasaaren ala-asteen koulun pihan välissä kulkee kevyen liikenteen väylä, joka tullaan ylittämään tällä siltarakennelmalla.

Länsimetron rakentamiseen liittyvä työaukko on koulun pihaan kuuluvaa aluetta. Se on lopuksi tarkoitus panna umpeen. Tilakeskuksen saama karkea aikataulu tunnelin sulkemiselle ja pihan viimeistelylle on, että se tehdään vuoden 2016 puolella. Piha-alueen ennallistaminen tehdään kesän 2016 aikana.

Esittelijä

vs. tilakeskuksen päällikkö

Markku Metsäranta

Lisätiedot

Sirkka-Liisa Sundvall, projektinjohtaja, puhelin: 310 23058

sirkka-liisa.sundvall(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 15.12.2015 § 406

HEL 2015-011012 T 00 00 03

Lausunto

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Väliaikaiseen välituntikäyttöön ehdotettu puistoalue on riittävän suojassa Länsiväylän ja Lauttasaarentien aiheuttamalta liikennemelulta. Viimeisimmän vuonna 2012 valmistuneen Helsingin EU-meluselvityksen perusteella puistoalueelle kohdistuu VNp:n mukaisen päiväohjearvon alittava alle 55 dB päivämelutaso. Viereisestä Myllykalliontien liikenteestä aiheutuva melu ja vaikutus ilmanlaatuun on kokonaisuuden kannalta vähäinen. Puistoalueella ei ole erityisiä luontoarvoja, jotka tulisi ottaa huomioon tilapäisessä koululaisten välituntikäytössä.

Ympäristölautakunnan mielestä ehdotettu puistoalue soveltuu hyvin välituntikäyttöön.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 7.12.2015

HEL 2015-011012 T 00 00 03

 

Kaupunginhallitus pyytää rakennusviraston lausuntoa Lauttasaaren koulun lisäpihalle 31.12.2015 mennessä.

Jessica Karhu ja kuusitoista muuta kaupunginvaltuutettua ehdottavat, että Lauttasaaren koulun välituntipihaa laajennetaan viereiseen puistoon. Valtuutettujen näkemyksen mukaan koululaisten suuren määrän takia tarvitaan lisää pihatilaa. Pihatilaa voidaan lisätä esimerkiksi rakentamalla uusi välituntitoimintaa palveleva piha koulun itäpuolelle puistoon.

Koulun välituntijärjestelyistä vastaa opetusvirasto ja niiden toteutuksesta kiinteistövirasto. Tarvittavan lisäpihan maanvuokrauksen hoito kuuluu joko rakennusvirastolle tai kiinteistövirastolle riippuen vuokra-ajan pituudesta.

Rakennusvirasto ei näe esteitä välituntipihan toteuttamiselle puistoon.

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Pekka Engblom, puistovastaava, puhelin: 310 38525

pekka.engblom(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566