Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/23

 

25.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 156

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2016-006227, 2016-006228, 2016-006230, 2016-006232, 2016-006233, 2016-006234

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        Valtuutettu Silvia Modigin ym. valtuustoaloite kilpailukiellon asettamisesta johtaville virkamiehille ja työntekijöille
 

        Valtuutettu Seppo Kanervan ym. valtuustoaloite tavarapäivän luomisesta Helsinkiin
 

        Valtuutettu Seppo Kanervan ym. valtuustoaloite Lauttasaaren Heikkaantorin alueen muodostamisesta monitoimialueeksi
 

        Valtuutettu Helena Kantolan ym. valtuustoaloite vanhusasiamiehen vakanssin perustamisesta vanhusneuvoston yhteyteen
 

        Valtuutettu Jarmo Niemisen ym. valtuustoaloite kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin
 

        Valtuutettu Vesa Korkkulan ym. valtuustoaloite keskustatunnelivarauksen luopumisesta

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566