Helsingfors stad

Protokoll

10/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/21

 

25.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 154

Den av ledamoten René Hursti väckta motionen om möjligheterna att utnyttja tomma fastigheter som krisbostäder

HEL 2015-012110 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten René Hursti väckta motionen vara slutligt behandlad

Föredragandens motiveringar

Ledamoten René Hursti och 24 andra ledamöter föreslår följande i sin motion:

Ojämlikheten kränker de mänskliga rättigheterna och framför allt människovärdet eftersom den fråntar en möjligheten till ett fullvärdigt, mänskligt och gott liv och till utveckling.

Förbättring av människans livskvalitet, vilket först förutsätter en bostad, en tillräcklig utkomst och lokala hälsovårdstjänster, ska vara det viktigaste i ett välfärdssamhälle, men detta är inte fallet i dagens läge. Det ska vara vår viktigaste uppgift att ta hand om de som är svagast.

Motionärerna anhåller om att Helsingfors stad ska utreda situationen med fastigheter som står tomma och möjligheterna för staden eller olika organisationer att tillhandahålla krisinkvartering för bostadslösa i byggnaderna. Enligt motionen kunde invånarna sedan i prioritetsordning och med beaktande av levnadsförhållandena styras till Hekas hyresbostäder som blir lediga.

Motionsskrivelsen i sin helhet finns som bilaga 1.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Utlåtande om motionen har begärts från bostadsproduktionskommittén, fastighetskontoret och social- och hälsovårdsverket. Utlåtandena framgår av beslutshistorien.

Stadsstyrelsen konstaterar följande på basis av utlåtandena och beredningen av ärendet vid stadskansliet:

René Hursti tar upp en viktig synvinkel i sin motion. Bostaden är en viktig faktor för människans hälsa och välbefinnande, och samhällets grad av civilisation kan mätas med hur samhället tar hand om sina svagaste. Långtidsbostadslösa är en av de svagaste grupperna i samhället. Förbättring av deras ställning ingår i Helsingfors stads strategiprogram, godkänt år 2012, enligt vilket programmet för minskning av långtidsbostadslösheten förlängs och särskild vikt fästs vid att bostadslöshet bland ungdomar motverkas.

Långtidsbostadslösheten har minskats i Helsingfors åren 2008–2015 i enlighet med målen för de riksomfattande intentionsavtalen. I Helsingfors överskreds bostadsmålen för båda avtalsperioderna. Miljöministeriet har dessutom berett ett nytt nationellt åtgärdsprogram Aune för förebyggande av bostadslöshet för åren 2016–2019.

Helsingfors stad har Sanduddsgatans servicecentral till sitt förfogande som tillhandahåller möjlighet till tillfällig inkvartering för bostadslösa. Boendet i de övriga enheterna baserar sig på hyresavtal. I syfte att hantera bostadslösheten och långtidsbostadslösheten har social- och hälsovårdsverket tillgång till ca 3 100 bostäder som hyrts i andra hand, och dessutom har staden genom ramavtal konkurrensutsatt ca 800 platser som utnyttjas efter behovsprövning. Social- och hälsovårdsverket har dessutom i början av 2016 senast konkurrensutsatt tjänster för krisinkvartering och tillfällig inkvartering. I fråga om tillfällig inkvartering är serviceproducenten förpliktad att söka en hyresbostad för den bostadslösa.

Sanduddsgatans enhet tillsammans med den konkurrensutsatta krisinkvarteringsverksamheten svarar på de aktuella tillfälliga bostadsbehoven hos bostadslösa. Utöver olika projekt och stödbostäder har man med hjälp av stadens egen bostadsförmedling, som fastighetskontoret ansvarar för, strävat att göra det möjligt för de långtidsbostadslösa att komma in på den allmänna bostadsmarknaden.

För att förebygga bostadslöshet särskild bland ungdomar ska man fästa uppmärksamhet vid att de ungdomar som varit klienter hos barnskyddet och som verkligen riskerar att bli bostadslösa får bostad.

Staden strävar aktivt efter att minska och förebygga bostadslösheten också med hjälp av boende- och skuldrådgivning. Att minska bostadslösheten i Helsingfors förutsätter att produktionen av hyresbostäder till rimliga priser ska hållas på hög nivå.

De tomma lokalerna i stadens ägo är främst små lokaler avsedda för kontors- och affärslokalsbruk som inte uppfyller myndighetsföreskrifterna för till exempel sanitets- eller köksutrymmena i krisinkvarteringslokaler eller för brandsäkerheten. Dessutom står också vissa större byggnader tomma, men det skulle kräva omfattande reparations- och renoveringsarbeten att kunna ta byggnaderna i bruk för inkvarteringsverksamhet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Timo Härmälä, stadssekreterare, telefon: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuustoaloite, Hursti, Internet-versio

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

För kännedom

Kiinteistölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Talous- ja suunnitteluosasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.05.2016 § 446

HEL 2015-012110 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu René Hurstin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 03.05.2016 § 188

HEL 2015-012110 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Rene Hurstin valtuustoaloitteesta, joka koskee tyhjillään olevien kiinteistöjen käyttämistä kriisimajoitukseen asunnottomille, seuraavan lausunnon:

Kaupungin omistamat tyhjänä olevat huonetilat ovat pääasiassa toimisto- ja liiketilakäyttöön tarkoitettuja pieniä huonetiloja, jotka sellaisenaan eivät täytä kriisimajoitustiloille asetettavia viranomaismääräyksiä (mm. saniteettitilat, keittiötilat, paloturvallisuus- yms. vaatimuksia). Lisäksi joitakin suurempia rakennuksia on tyhjinä, mutta niiden käyttäminen majoitustoimintaan vaatisi mittavia korjaus- ja kunnostustöitä.

Ko. tarkoitukseen on helposti käytettävissä asunnot, joiden omistus on pääsääntöisesti Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä ja kaupungin vapaarahoitteisia asuntoja omistavalla Kiinteistö Oy Auroranlinnalla.

Kiinteistöviraston tilakeskuksen omistuksessa on pääosin Hitas-yhtiöiden asuntoja, jotka sijaitsevat hajallaan eri yhtiöissä eri puolella kaupunkia ja jotka on jo vuokrattu asuntokäyttöön asunnon tarvitsijoille.

Kriisimajoitusasiat kuuluvat sosiaali- ja terveysviraston toiminta-alueelle, eikä virasto ole pyytänyt etsimään tähän tarkoitukseen nyt jo olemassa olevien tilojen lisäksi lisätiloja.

Kiinteistöviraston tilakeskuksen omistuksessa ei valitettavasti ole kriisimajoitukseen sellaisenaan soveltuvia tiloja. Lisäksi tilakeskuksen käytössä olevat korjaus- ja muutostyövarat ovat niukat ja ne joudutaan kohdentamaan päiväkotien, koulujen, sairaaloiden yms. peruspalvelutoimintojen tarvitsemien tilojen korjauksiin siten, että nämä palvelutilat pysytään pitämään terveellisinä ja turvallisina.

Esittelijä

vs. tilakeskuksen päällikkö

Markku Metsäranta

Lisätiedot

Sisko von Behr, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 40366

sisko.von.behr(a)hel.fi

 

Asuntotuotantotoimikunta 23.03.2016 § 47

HEL 2015-012110 T 00 00 03

Lausunto

Asuntotuotantotoimikunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimikunta toteaa, että Rene Hurstin esiin nostama näkökulma on tärkeä. Yhteiskunnan sivistystä mitataan sillä, miten se huolehtii heikoimmistaan. Pitkäaikaisasunnottomat kuuluvat yksiin yhteiskunnan heikoimpiin. Heidän asemansa parantaminen sisältyy Helsingin kaupungin vuonna 2012 hyväksymään strategiaohjelmaan, jonka mukaan pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa jatketaan ja asiassa kiinnitetään erityistä huomiota nuorten asunnottomuuden ehkäisemiseen.

Valtakunnalliset pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmat PAAVO I (2008-2011) ja PAAVO II (20012-2015) sisältyvät valtion ja kaupunkien välisiin aiesopimuksiin. Asia on siksikin tärkeä nyt, kun valtion ja Helsingin välisistä MAL-sopimuksista neuvotellaan.

Aloitteessa esitetään selvitettävän tilanteen tyhjillään olevista kiinteistöistä ja mahdollisuudesta perustaa niihin kaupungin tai järjestöjen ylläpitämänä kriisimajoitus asunnottomille, ja joista voidaan sitten ohjata vapautuviin Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokra-asuntoihin kiireellisyysjärjestyksessä, elinolosuhteen huomioon ottaen.

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimikunta toteaa, ettei sillä ole asiaan kannanottoa, sillä asuntotuotantotoimisto ei omista kiinteistöjä vaan on puhtaasti rakennuttaja organisaatio. Näin ollen kiinteistöjen tilaa koskevat selvitykset ja päätökset kiinteistöjen käytöstä eivät kuulu asuntotuotantotoimiston toimialaan.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Ifa Kytösaho, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 32293

ifa.kytosaho(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.03.2016 § 49

HEL 2015-012110 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

"Sosiaali- ja terveysvirastolla ei ole omia kiinteistöjä, joita olisi mahdollista osoittaa asunnottomien kriisimajoitukseen.

Pitkäaikaisasunnottomuutta on vähennetty Helsingissä vuosina 2008–2015 aiesopimusten tavoitteiden mukaisesti. Ympäristöministeriö on valmistellut uuden kansallisen asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn keskittyvän Aune-toimenpideohjelman vuosille 2016–2019.

Erilaisten hankkeiden ja tukiasuntojen lisäksi kaupungin oman, kiinteistöviraston vastuulla olevan asuntovälityksen kautta on pyritty huolehtimaan pitkäaikaisasunnottomien pääsystä tavallisille asuntomarkkinoille.

Lisäksi sosiaali- ja terveysvirasto on kilpailuttanut kriisi- ja tilapäismajoitusta. Tilapäismajoituksen osalta palveluntuottajalla on velvollisuus etsiä asunnottomalle vuokra-asunto.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi erityisesti nuorten osalta tulee kiinnittää huomiota lastensuojelun asiakkaana olleiden sekä todellisessa asunnottomuusuhassa olevien nuorten asunnon saamiseen. Asunnottomuuden vähentämiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää työtä pyritään tekemään aktiivisesti myös asumis- ja velkaneuvonnan avulla.

Asunnottomuuden vähentäminen Helsingissä edellyttää kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon määrän pitämistä korkeana.

Helsingin kaupungissa kiinteistöviraston tilakeskus vastaa sosiaali- ja terveysviraston käytössä olevista toimitilakiinteistöistä ja Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) vastaa asunnoista.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asunto on ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta keskeinen tekijä.”

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566